Maaeluministri määruse ,,Maaeluministri määruste muutmine“
eelnõu

Sisukokkuvõte:

 • Eelnõuga muudetakse maaeluministri 5. jaanuari 2017. a määrust nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus”  ja maaeluministri 14. veebruari 2020. a määrust nr 9  „Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus”
 • Mõlemas määruses muudetakse toetusõiguslike piimalehmade arvu piirmäärasid.
 • Eelnõu § 1 punktidega 1 ja 2 muudetakse määruses nr 3 piimalehma kasvatamise otsetoetuse ühikumääragruppide väärtusi.
 • Kui seni kehtisid ühikumääragrupid 1–100 piimalehma ja 101–400 piimalehma, siis uue määratluse kohaselt on 2021. aastal ühikumääragrupid vastavalt 1–150 piimalehma ja 151–400 piimalehma.
 • Eelnõu § 2-ga sätestatakse määruses nr 9 maksimaalne piimalehmade arv, kelle kasvatamise eest on võimalik Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus piimalehma kasvatamise otsetoetust saada.
 • 2021. aastaks kehtestatakse piirmääraks 400 piimalehma, mis tähendab, et kõikidele toetuse saajatele antakse toetust kuni 400 piimalehma eest.
 • Nendele toetuse saajatele, kelle karjas on üle 400 piimalehma, antakse toetust kuni 400 piimalehma eest ja nendele toetuse saajatele, kelle karjas on alla 400 piimalehma, antakse toetust kõigi karjas olevate piimalehmade eest.
 • Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Määruse eelnõu:  EN_x_2020_PTK
Määruse seletuskiri: SK_x_2020_PTK

Põllumajandusministri 3. detsembri 2002. a määruse nr 80 „Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele” muutmine

Sisukokkuvõte:

 • Eelnõu on välja töötatud eesmärgiga parandada sigade heaolu ning muuta loomapidaja ja järelevalveasutuse jaoks õiguslikult selgemaks, millistel asjaoludel on sigade silmahammaste ja sabade lõikamine näidustatud.
 • Komisjon on palunud liikmesriikidel esitada tegevuskavad, milles kirjeldatakse pädeva asutuse riigisiseseid tegevusi sigade heaolu tõstmiseks.
 • Euroopa Liidu liikmesriikides on sigade sabade rutiinne lõikamine olnud keelatud nõukogu direktiivi 91/630/EMÜ kohaselt alates 1994. aastast.
 • Keelule vaatamata lõigatakse tänaseni paljudes liikmesriikides sigade sabasid rutiinselt selle asemel, et pakkuda sigadele paremat pidamiskeskkonda ja rakendada muid sigade heaolu tagamise meetmeid.
 • Loomakaitseseaduse § 9 lõike 2 kohaselt on põrsaste sabasid lubatud lõigata üksnes juhul, kui see on veterinaararsti otsuse kohaselt nende tervise ja heaolu tagamiseks vältimatult vajalik.

Määruse eelnõu:  SS_m_eelnou_12112020
Määruse seletuskiri: SK_SS_16112020

 

Maaeluministri määruse „Maaeluministri 20. juuli 2016. a määruse nr 45 „Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks“ muutmine“ eelnõu muutmine

Sisukokkuvõte:

 • Maaeluministri 20. juuli 2016. a määruses nr 45 „Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks“ (edaspidi määrus) tehakse vajalikud muudatused, mille kohaselt peab toetuse saaja hiljemalt kolmanda aasta lõpuks arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitama tegevusaruande, kus on toodud ülevaade uue ettevõtte rajamise hetkeseisust lähtudes määruse §-s 16 nimetatud lisadokumentides kirjeldatust, andmed toetatava tegevuse elluviimiseks sõlmitud lepingu eesmärgi, lepingu sõlmimise kuupäeva, lepingupoolte ja lepingu numbri kohta, prognoos toetatava tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamise kohta, toetatava tegevuse elluviimise senine ja edasine ajakava ja hinnang toetatava tegevuse eesmärgi saavutamise tõenäosuse kohta.
 • Alates neljandast aastast arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest peab toetuse saaja esitama PRIA-le iga kuue kuu tagant kuni toetatava tegevuse täieliku elluviimiseni ülevaate uue ettevõtte rajamise hetkeseisust.
 • Teiseks peab toetuse saaja teavitama viivitamata PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.
 • Samuti pikendatakse tegevuse elluviimise tähtaega kuni 2023. aasta 30 juunini
 • Määrusega asendatakse toetuse saaja kohustus tõendada kolmanda aasta lõpuks arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, et kavandatavast investeeringust on tehtud osa, mille maksumus moodustab 50% kogu investeeringu maksumusest, kohustusega esitada tegevusaruanne, mis võimaldab saada ülevaate sellest, kuidas toetusraha on kasutatud ning millises etapis on uue ettevõtte rajamine ja kui suur on tõenäosus toetatava tegevuse eesmärgi saavutamise kohta.

Määruse eelnõu:  EN_suurprojekt_pikendamine
Määruse seletuskiri: SK_suurprojekt_pikendamine

Vabariigi Valitsuse korralduse „„Eesti maaelu arengukava 2014–2020” muudatusettepanekute heakskiitmine ja volituse andmine” eelnõu muutmine 

Sisukokkuvõte:

 • Euroopa Liidu (edaspidi EL) liikmesriigina on Eestil võimalik osaleda ELi ühises põllumajanduspoliitikas (edaspidi ÜPP) ja saada muu hulgas osa ka ELi maaelu arengu toetuste eelarvest.
 • Käesoleva eelnõuga nähakse ette arengukava kuuendate muudatusettepanekute heakskiitmine ja Euroopa Komisjoniga muudatuste osas vajaduse korral läbirääkimiste pidamiseks volituse andmine.
 • Arengukava muutmine aitab senisest paremini ellu viia maaelu arengu poliitika eesmärke ja peamisi tegevusi aastatel 2020–2023.
 • Arengukava raames on kavas rakendada kokku 17 meedet (sh tehniline abi) ja 41 tegevuse liiki.
 • Arengukava alusel makstavaid toetusi menetletakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja selle alusel antavate rakendusaktide alusel.

Määruse seletuskiri: MAK_muutmine_seletus
Lisa 1: MAK_muutmine_seletus_lisa1 (1)
Lisa2:
MAK_muutmine_seletus_lisa2
Lisa 3:
MAK_muutmine_korraldus (1)

Maaeluministri määruse „Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine seoses eriolukorraga“ eelnõu muutmine

Sisukokkuvõte:

 • Maaeluministri määruses „Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine seoses eriolukorraga“ (edaspidi eelnõu) tehtavad muudatused on tingitud vajadusest luua toetuse saajale soodsad võimalused toetatavate tegevuste elluviimiseks olukorras, kus kavandatud tegevuste elluviimine ettenähtud tähtaja jooksul ja samuti maksuvõla puudumise nõude täitmine on raskendatud tulenevalt riigis väljakuulutatud eriolukorrast, mis kehtis 12. märtsist kuni 17 maini 2020. aastal, seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisega.
 • Seetõttu pikendatakse toetatavate tegevuste elluviimise tähtaegu ja ei kohaldata riikliku maksu võla puudumise nõuet nendele toetuse saajatele, kes on esitanud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) maksetaotluse toetuse väljamaksmiseks 2020. aastal alates 12. märtsist kuni 31. detsembrini.
 • Lisaks leevendatakse eelnõuga toetuse saajale liisingulepinguga seotud nõudeid tulenevalt Euroopa Liidu õigusest.
 • Nimetatud muudatused tehakse järgmistes määrustes:
  • maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“;
  • maaeluministri 30. juuni 2017. a määrus nr 51 „Koolikava toetus“;
  • maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“;
  • maaeluministri 8. mai 2015. a määrus nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“;
  • maaeluministri 3. veebruari 2017. a määrus nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ (edaspidi meetme 4.1 rakendusmäärus);
  • maaeluministri 26. juuli 2019. a määrus nr 63 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus“;
  • maaeluministri 16. märtsi 2016. a määrus nr 17 „Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus“;
  • maaeluministri 30. oktoobri 2017. a määruse nr 69 „Tootjarühma loomise ja arendamise toetus“;
  • maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus“;
  • maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määruse nr 4 „Turuarendustoetus“;
  • põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määruse nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“.

Määruse eelnõu: EN_kobar_koroona_
Määruse seletuskiri: SK_koroona_kobar_

 

“Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu” kooskõlastamine

Sisukokkuvõte:

 • Seaduse eelnõu ettevalmistamine on tingitud vajadusest vähendada toidu käitlejate (edaspidi käitleja) halduskoormust, kasutada võimalust kehtestada ettevõtte hoonete ja ruumide kohta paindlikumad nõuded ning võimaldada loomse toidu turustamist teatamiskohustuse alusel.
 • Kõik kavandatavad muudatused on seotud toiduhügieeni valdkonnaga, mis on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EÜ) nr 852/2004 ja nr 853/2004 (edaspidi Euroopa Liidu hügieenimäärused). Seetõttu tuleb seaduse muutmisel arvestada nendest määrustest tulenevate põhimõtete, kohustuste ja võimalustega. Eriti tuleb arvestada põhimõttega, et toiduhügieeninõuete paindliku rakendamise võimaldamise ning tegevusloakohustuse asendamise korral teatamiskohustusega ei vähene inimese tervise kaitse kõrge tase toiduvaldkonnas ning nõuetekohaselt käideldud toit on ohutu inimese tervisele.

Määruse eelnõu:  ToiduS_EN_2020
Määruse seletuskiri: ToiduS_SK_2020

Määruse lisa 1: ToiduS_SK_Lisa_1_2020
Määruse lisa 2: ToiduS_SK_Lisa_2_2020

Maaeluministri määruse „Jaekaubandusettevõttes loomse toidu käitlemise hügieeninõuded” eelnõu muutmine

Sisukokkuvõte

 • Eelnõuga kehtestatakse jaekaubandusettevõttes, sealhulgas põhiliselt elamiseks kasutatavas käitlemiskohas, loomse toidu käitlemise hügieeninõuded ja tarnitava toidu kogused, kui tegevus on kohaliku ulatusega. Eelnõus luuakse nimetatud käitlemiskohas loomse toidu käitlemisel paindlikumad võimalused.
 • Eelnõu ei mõjuta Eestis toodetava, töödeldava või tarbitava toidu ohutust ja kvaliteeti. Toidu ohutus ja käitleja vastutus on kehtestatud Euroopa Liidu vahetult kohalduvates määrustes ja toiduseaduses. Turule viidav toit peab olema ohutu. Käitleja vastutab käideldava toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest ja on kohustatud kasutama kõiki võimalusi selle tagamiseks. Eelnõu eesmärk on anda väikeettevõtjatele ja alustavatele ettevõtjatele paindlikumad võimalused, et tarnida marginaalses koguses loomset toitu kohalikus piirkonnas. Prognoosime ettevõtete arvu kasvu, konkurentsivõime suurenemist ja eeskätt maapiirkondades ettevõtlusstruktuuri mitmekesistumist.

Määruse eelnõu:  EN_jaekaubandus
Määruse seletuskiri: SK_jaekaubandus