Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse, loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadus

Sisukokkuvõte:

  • Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise eelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest viia eelnimetatud seadus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine.
  • Eelnõuga kavandatavatavad muudatused avaldavad peamiselt mõju järelvalveasutuse ehk VTA töökorraldusele, suurendades väehesel määral nende töökoormust.

Määruse eelnõu: LKVetKS_LoKS_LTTS_SoS_ToiduS_VetKS_EN
Määruse seletuskiri:  LKVetKS_LoKS_LTTS_SoS_ToiduS_VetKS_SK_1
Määruse seletuskirja lisa 1: LKVetKS_LoKS_LTTS_SoS_ToiduS_VetKS_SK_Lisa1_0

Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu

Sisukokkuvõte:

  • Mahepõllumajanduse seadust täiendatakse sättega, mille kohaselt väikeses koguses pakendamata mahepõllumajanduslikke tooteid müüv isik vabastatakse ettevõte tunnustamise kohustusest.
  • Selleks, et takistada mahepõllumajandusele viitavate märgiste pettuslikku kasutamist, muudetakse tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise aluseid ja suurendatakse rahatrahvi tavatoote teadva turustamise eest mahepõllumajandusele viitava märgistusega.
  • Mahepõllumajanduse seadust täiendatakse sättega, mille kohaselt korraldab PTA (Põllumajanduse- ja Toiduamet) lisaks mahepõllumajandusliku seemne ja seemnekartuli kohta andmete kogumisele ka mahepõllumajanduslikku või üleminekuaja taimse paljundusmaterjali (edaspidi paljundusmaterjal), mahepõllumajanduslike loomade või mahepõllumajanduslike vesiviljelusloomade noorvormide kohta andmete kogumist. Andmete kogumise eesmärk on teabe saamine mahepõllumajanduslike sisendite turul kättesaadavuse kohta ja selle alusel loa andmine või sellest keeldumine tavatootmisest pärit taimse paljundusmaterjali kasutamiseks või loomade ettevõttesse toomiseks.
  • EL-i mahepõllumajanduse määrusest tuleneva uue võimalusena on lubatud turule viia mahepõllumajanduslikku heterogeenset paljundusmaterjali, mille näol on tegemist sordita taimse paljundusmaterjaliga, mis ei vasta sordi ühtlikkuse nõudele, seetõttu ei ole võimalik seda sertifitseerida seemne ja paljundusmaterjali valdkonna õigusaktide nõuete kohaselt.

Määruse eelnõu: MPos_TPSKS_EE_EIS_0
Määruse seletuskiri:  MPoS_TPSKS_SK_EIS_0

Maaeluministri määruse „Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 55 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus“ muutmine“ eelnõu juurde

Sisukokkuvõte:

  • Tõstetakse eesti vuti kohta makstava toetuse ühikumäära neljalt eurolt kuuele eurole. Vuti söötmiskulud aastas on 4,82 eurot ning pidamiskulud on 4,82 eurot, millest toetusega hüvitatakse kuus eurot.
  • Täiendatakse määrust toetuse ühikumääraga kihnu maalamba kohta. Ute pidamise kulud on aastas kokku 76,27 eurot, sellest hüvitatakse toetusega 30 eurot lamba kohta.
  • Täiendatakse nõudeid toetuse taotleja kohta. Kehtiva määruse kohaselt saab toetust taotleda, kui taotleja peab igal kohustuseaastal vähemalt ühte eesti hobust, eesti raskeveohobust, tori universaalsuuna või vana-tori suuna hobust, eesti maatõugu veist või aasta keskmisena vähemalt 350 eesti vutti. Muudatuse kohaselt saab toetust taotleda ka juhul, kui taotleja peab igal kohustuseaastal vähemalt ühte kihnu maalammast. Iga ohustatud tõu kohta võetakse eraldi kohustus. Toetust antakse ohustatud tõugu looma pidamise eest viie järjestikuse kalendriaasta jooksul. Nende ohustatud tõugu loomade arv, kelle kohta toetust taotletakse, võib viie järjestikuse kalendriaasta jooksul muutuda, kuid ei tohi olla väiksem eespool nimetatud arvust. Seega peab taotleja kihnu maalamba pidamise eest toetuse taotlemise korral igal kohustuseaastal pidama vähemalt ühte kihnu maalammast.

Määruse eelnõu:  EN_OTL
Määruse seletuskiri:
SK_OTL

KONTAKT

EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT
Üksnurme tee 8, Saku, 75501 Harju maakond
Tel / Fax: +372 604 1783
E-post: info@taluliit.ee
www.taluliit.ee