Maaeluministri määruse „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus” eelnõu 

Sisukokkuvõte:

 • Määrus kehtestab arengukava meetme 21 „Erakorraline ajutine toetus põllumajandustootjatele ja VKE-dele, keda COVID-19 kriis on eriti mõjutanud” raames antava toetuse „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus” (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning korra.
 • Määrus aitab kaasa põllumajandustooteid ja toidukaupu välisturgudel turustavate ettevõtete likviidsusprobleemide lahendamisele, mis on tekkinud COVID-19 kriisi tõttu, ning seeläbi ettevõtete müügivõimekuse ja konkurentsivõime säilitamisele välisturgudel.
 • Toetuse sihtrühma suurus on eeldatavalt 150 ettevõtjat. Määrus aitab kaasa toiduainete töötlejate konkurentsivõime ja elujõulisuse taastamisele voi kasvule välisturgudel ning ettevõtjate ekspordialase pädevuse parandamisele.
 • Toetatava tegevuse elluviimist ei või alustada varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.
 • Toetust antakse ühe taotleja kohta üks kord arengukava programmiperioodil

Määruse eelnõu:  EN_erakorraline_toetus
Määruse seletuskiri: SK_erakorraline_toetus

Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu

Sisukokkuvõte:

 • Eelnõu kohaselt muudetakse 01.10.2019 jõustunud veeseadust.
 • Eelnõukohase seadusega vähendatakse bürokraatiat ja lahendatakse veeseaduse rakendamise käigus tekkinud probleemid.
 • Seadusest jäetakse välja vedelsõnniku laotamisplaani esitamise kohustus ja veekaitsevööndis karjatamise teatise esitamise kohustus.
 • Samuti täpsustakse eelnõukohases seaduses veekogu terminit.
 • Ühe muudatusena korrastatakse nitraaditundliku ala määramisega seotud sätteid.
 • Eelnõukohase seadusega võetakse kasutusele terminid „karstivormid“ ja „karstijärvik“.

Määruse eelnõu: 18_8_VeeS_muutmine_EN_1
Määruse seletuskiri: 18_8_VeeS_muutmise SK_1

Maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määruse nr 91 „Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” muutmine”  eelnõu muutmine

Sisukokkuvõte:

 • Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määruse nr 91 „Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” (edaspidi määrus nr 91) muutmine tuleneb vajadusest ajakohastada 2009. aastal kehtestatud lamba ja kitse pidamise nõudeid ning lahendada määruse rakendamise käigus ilmnenud probleemid.
 • Eelnõu väljatöötamisel on arvestatud lamba- ja kitsekasvatajate (Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit, Eesti Tõulammaste Aretusühing, Kihnu Maalamba Selts) viimastel aastatel tehtud muudatusettepanekutega.
 • Ettepanekuid on põhjendatud tehnoloogia arenguga, uuemate teadusandmetega ning järelevalve käigus ilmnenud vajadusega suurema õigusselguse järele.
 • Määruse rakendamine ei too endaga kaasa lisategevusi avalikule sektorile. Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulutusi riigieelarvest, samuti ei kaasne määruse rakendamisega tulusid.

Määruse eelnõu:  LK_m_eelnou_03082020
Määruse seletuskiri:SK_LK_03082020

Maaeluministri määruse „Maaeluministri 20. juuli 2016. a määruse nr 45 „Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks“ muutmine“ eelnõu muutmine

Sisukokkuvõte:

 • Maaeluministri 20. juuli 2016. a määruses nr 45 „Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks“ (edaspidi määrus) tehakse vajalikud muudatused, mille kohaselt peab toetuse saaja hiljemalt kolmanda aasta lõpuks arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitama tegevusaruande, kus on toodud ülevaade uue ettevõtte rajamise hetkeseisust lähtudes määruse §-s 16 nimetatud lisadokumentides kirjeldatust, andmed toetatava tegevuse elluviimiseks sõlmitud lepingu eesmärgi, lepingu sõlmimise kuupäeva, lepingupoolte ja lepingu numbri kohta, prognoos toetatava tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamise kohta, toetatava tegevuse elluviimise senine ja edasine ajakava ja hinnang toetatava tegevuse eesmärgi saavutamise tõenäosuse kohta.
 • Alates neljandast aastast arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest peab toetuse saaja esitama PRIA-le iga kuue kuu tagant kuni toetatava tegevuse täieliku elluviimiseni ülevaate uue ettevõtte rajamise hetkeseisust.
 • Teiseks peab toetuse saaja teavitama viivitamata PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.
 • Samuti pikendatakse tegevuse elluviimise tähtaega kuni 2023. aasta 30 juunini
 • Määrusega asendatakse toetuse saaja kohustus tõendada kolmanda aasta lõpuks arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, et kavandatavast investeeringust on tehtud osa, mille maksumus moodustab 50% kogu investeeringu maksumusest, kohustusega esitada tegevusaruanne, mis võimaldab saada ülevaate sellest, kuidas toetusraha on kasutatud ning millises etapis on uue ettevõtte rajamine ja kui suur on tõenäosus toetatava tegevuse eesmärgi saavutamise kohta.

Määruse eelnõu:  EN_suurprojekt_pikendamine
Määruse seletuskiri: SK_suurprojekt_pikendamine

Maaeluministri määruse „Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 75 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus“ muutmine“ eelnõu muutmine

Sisukokkuvõte:

 • Eelnõuga täpsustatakse toetuse saamise tingimusi, parendatakse määruse teksti ühtse arusaadavuse huvides ning kõrvaldatakse toetuse taotlemisel ja määruse rakendamisel ilmnenud puudusi.
 • Määruse muudatuste väljatöötamisel on arvestatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) ettepanekutega.
 • Olulisima muudatusena kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 82 sätestatud võimalus maksta maaelu arengu toetus välja enne kulutuste tegemist (nn OTKA).
 • Määruse muutmisega võimaldatakse maksta toetust riigieelarve vahenditest enne projekti asjakohases etapis ettenähtud tegevuste eest täielikult tasumist ning tagatakse parem õigusselgus ja nõuete üheselt mõistetavus.
 • Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulusid riigieelarvest.

Määruse eelnõu: Uued_tooted_ministri_maarus_muutmine_EN_2_
Määruse seletuskiri: Uued_tooted_ministri_maarus_muutmine_SK

Vabariigi Valitsuse korralduse „„Eesti maaelu arengukava 2014–2020” muudatusettepanekute heakskiitmine ja volituse andmine” eelnõu muutmine 

Sisukokkuvõte:

 • Euroopa Liidu (edaspidi EL) liikmesriigina on Eestil võimalik osaleda ELi ühises põllumajanduspoliitikas (edaspidi ÜPP) ja saada muu hulgas osa ka ELi maaelu arengu toetuste eelarvest.
 • Käesoleva eelnõuga nähakse ette arengukava kuuendate muudatusettepanekute heakskiitmine ja Euroopa Komisjoniga muudatuste osas vajaduse korral läbirääkimiste pidamiseks volituse andmine.
 • Arengukava muutmine aitab senisest paremini ellu viia maaelu arengu poliitika eesmärke ja peamisi tegevusi aastatel 2020–2023.
 • Arengukava raames on kavas rakendada kokku 17 meedet (sh tehniline abi) ja 41 tegevuse liiki.
 • Arengukava alusel makstavaid toetusi menetletakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja selle alusel antavate rakendusaktide alusel.

Määruse seletuskiri: MAK_muutmine_seletus
Lisa 1: MAK_muutmine_seletus_lisa1 (1)
Lisa2:
MAK_muutmine_seletus_lisa2
Lisa 3:
MAK_muutmine_korraldus (1)

Maaeluministri määruse „Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine seoses eriolukorraga“ eelnõu muutmine

Sisukokkuvõte:

 • Maaeluministri määruses „Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine seoses eriolukorraga“ (edaspidi eelnõu) tehtavad muudatused on tingitud vajadusest luua toetuse saajale soodsad võimalused toetatavate tegevuste elluviimiseks olukorras, kus kavandatud tegevuste elluviimine ettenähtud tähtaja jooksul ja samuti maksuvõla puudumise nõude täitmine on raskendatud tulenevalt riigis väljakuulutatud eriolukorrast, mis kehtis 12. märtsist kuni 17 maini 2020. aastal, seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisega.
 • Seetõttu pikendatakse toetatavate tegevuste elluviimise tähtaegu ja ei kohaldata riikliku maksu võla puudumise nõuet nendele toetuse saajatele, kes on esitanud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) maksetaotluse toetuse väljamaksmiseks 2020. aastal alates 12. märtsist kuni 31. detsembrini.
 • Lisaks leevendatakse eelnõuga toetuse saajale liisingulepinguga seotud nõudeid tulenevalt Euroopa Liidu õigusest.
 • Nimetatud muudatused tehakse järgmistes määrustes:
  • maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“;
  • maaeluministri 30. juuni 2017. a määrus nr 51 „Koolikava toetus“;
  • maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“;
  • maaeluministri 8. mai 2015. a määrus nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“;
  • maaeluministri 3. veebruari 2017. a määrus nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ (edaspidi meetme 4.1 rakendusmäärus);
  • maaeluministri 26. juuli 2019. a määrus nr 63 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus“;
  • maaeluministri 16. märtsi 2016. a määrus nr 17 „Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus“;
  • maaeluministri 30. oktoobri 2017. a määruse nr 69 „Tootjarühma loomise ja arendamise toetus“;
  • maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus“;
  • maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määruse nr 4 „Turuarendustoetus“;
  • põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määruse nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“.

Määruse eelnõu: EN_kobar_koroona_
Määruse seletuskiri: SK_koroona_kobar_

Maaeluministri 3. märtsi 2020. a määruse nr 13 „Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus“ muutmine

Sisukokkuvõte:

 • Eelnõu kohaselt muudetakse riigi toidu ja sööda käitlejate registrisse kandmise tähtpäeva nõuet seetõttu, et nõue olla nimetatud registris registreeritud eelmise aasta oktoobrist ei taga sel viisil taotlejate võrdset kohtlemist.
 • Lisaks muudetakse määruses nõuet, mille kohaselt ei tohi taotleja ja hinnapakkuja olla omavahel seotud.
 • Kuna jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse  taotluste vastuvõtmine on kavandatud käesoleva aasta juuli keskpaika, siis on praegu just õige aeg määrust muuta, et vajalikud muudatused saaksid enne taotlusvooru algust ka jõustuda.

Määruse eelnõu: EN_jahiulukid_muutmine
Määruse seletuskiri:
SK_jahiulukid_muutmine
Määruse lisa 1:
Lisa_jahiulukid_muutmine

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ muutmine seoses eriolukorraga

Sisukokkuvõte:

 • Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruses nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ (edaspidi määrus nr 76) tehtavad muudatused on tingitud vajadusest luua toetuse taotlejatele ja saajatele vajalikud soodsad võimalused toetuse taotlemiseks ja toetatud tegevuste elluviimiseks olukorras, kus taotlemiseks vajalike dokumentide esitamine õigel ajal, alustatud tegevuste lõpetamine, samuti maksuvõla puudumise nõude täitmine on raskendatud tulenevalt riigi eriolukorrast, mis kehtestati 12. märtsil 2020 seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisega.
 • Määruse muudatus loob taotlejatele ja toetuse saajatele paremad võimalused tulla toime eriolukorrast tulenevate raskustega, mistõttu leevendatakse mõningal määral toetuse tingimusi, et taotlejad suudaksid VI taotlusvooruks toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid ette valmistada ja toetuse saajad suudaksid alustatud tegevused ellu viia.

Määruse eelnõu: Taristu_maaruse_muutmine_EN
Määruse seletuskiri: Taristu_maaruse_muutmine_SK

“Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu” kooskõlastamine

Sisukokkuvõte:

 • Seaduse eelnõu ettevalmistamine on tingitud vajadusest vähendada toidu käitlejate (edaspidi käitleja) halduskoormust, kasutada võimalust kehtestada ettevõtte hoonete ja ruumide kohta paindlikumad nõuded ning võimaldada loomse toidu turustamist teatamiskohustuse alusel.
 • Kõik kavandatavad muudatused on seotud toiduhügieeni valdkonnaga, mis on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EÜ) nr 852/2004 ja nr 853/2004 (edaspidi Euroopa Liidu hügieenimäärused). Seetõttu tuleb seaduse muutmisel arvestada nendest määrustest tulenevate põhimõtete, kohustuste ja võimalustega. Eriti tuleb arvestada põhimõttega, et toiduhügieeninõuete paindliku rakendamise võimaldamise ning tegevusloakohustuse asendamise korral teatamiskohustusega ei vähene inimese tervise kaitse kõrge tase toiduvaldkonnas ning nõuetekohaselt käideldud toit on ohutu inimese tervisele.

Määruse eelnõu:  ToiduS_EN_2020
Määruse seletuskiri: ToiduS_SK_2020

Määruse lisa 1: ToiduS_SK_Lisa_1_2020
Määruse lisa 2: ToiduS_SK_Lisa_2_2020

Maaeluministri määruse „Jaekaubandusettevõttes loomse toidu käitlemise hügieeninõuded” eelnõu muutmine

Sisukokkuvõte

 • Eelnõuga kehtestatakse jaekaubandusettevõttes, sealhulgas põhiliselt elamiseks kasutatavas käitlemiskohas, loomse toidu käitlemise hügieeninõuded ja tarnitava toidu kogused, kui tegevus on kohaliku ulatusega. Eelnõus luuakse nimetatud käitlemiskohas loomse toidu käitlemisel paindlikumad võimalused.
 • Eelnõu ei mõjuta Eestis toodetava, töödeldava või tarbitava toidu ohutust ja kvaliteeti. Toidu ohutus ja käitleja vastutus on kehtestatud Euroopa Liidu vahetult kohalduvates määrustes ja toiduseaduses. Turule viidav toit peab olema ohutu. Käitleja vastutab käideldava toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest ja on kohustatud kasutama kõiki võimalusi selle tagamiseks. Eelnõu eesmärk on anda väikeettevõtjatele ja alustavatele ettevõtjatele paindlikumad võimalused, et tarnida marginaalses koguses loomset toitu kohalikus piirkonnas. Prognoosime ettevõtete arvu kasvu, konkurentsivõime suurenemist ja eeskätt maapiirkondades ettevõtlusstruktuuri mitmekesistumist.

Määruse eelnõu:  EN_jaekaubandus
Määruse seletuskiri: SK_jaekaubandus

Maaeluministri määrus „Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ muutmine

Sisukokkuvõte

 • Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruses nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ (edaspidi määrus nr 25) tehtavad muudatused on tingitud vajadusest luua toetuse saajale soodsad võimalused toetatud projekti elluviimiseks olukorras, kus alustatud tegevuse lõpetamine, uute töökohtade loomine ja olemasolevate töökohtade säilitamine, samuti maksuvõla puudumise nõude täitmine on raskendatud tulenevalt riigi eriolukorrast kehtestati 12. märtsil 2020 seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Lisaks leevendatakse toetuse saajale liisingulepinguga seotud nõudeid tulenevalt EL-i õigusest.
 • Määruse muudatus loob ettevõtetele paremad eeldused tulla toime erikolukorra rakendamisest tulenevate raskustega ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamisel ja alustatud investeerimisprojektide elluviimisel.
 • Toetuse saajatele leevendatakse liisingulepinguga seotud nõudeid ning enam ei pea nad säilitama ja kasutama investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni. Toetuse saajal on 2020. aastal võimalik esitada PRIA-le maksetaotlus ka juhul, kui riiklikud maksud on tähtajaks tasumata. See võimaldab toetuse saajal tehtud investeeringu eest määratud toetus kiiresti kätte saada, mis omakorda leevendab ettevõtete finantsolukorda. 2018. aastal taotluse esitanud toetuse saajad, kellel on raskusi projekti tähtaegse lõpetamisega, saavad projekti lõpetamiseks 12 kuud ajapikendust.

Määruse eelnõu:  Mitmekesistamise_muutmine_EN
Määruse seletuskiri:
Mitmekesistamise_muutmine_SK

Maaeluministri määruse „Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ muutmine

Sisukokkuvõte

 • Eelnõuga tehakse vajalikud muudatused maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ (edaspidi määrus) paremaks rakendamiseks eesmärgiga muuta toetuse taotlemise tingimused senisest selgemaks ja paindlikumaks.
 • Peamine muudatus käsitleb nõudeid toetuse taotlejate hariduse kohta. Nimelt on üks toetuse saamise tingimus, et taotlejal peab olema põllumajandusharidus, ning määruse § 2 lõike 4 kohaselt vastavad sellele tingimusele kas põllumajandusalane keskeri- või kõrgharidus või kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud kvalifikatsiooniraamistiku kutsekvalifikatsiooni 5. tase (edaspidi kutsetase) põllumajandustootmise valdkonnas või Eesti hariduse infosüsteemis enne 2013. aasta 1. septembrit registreeritud õppekavale vastav põllumajandusalane kutsekeskharidus. Muudatuse kohaselt ei nõuta edaspidi, et toetuse taotlejal peab olema eespool nimetatud kvalifikatsiooniraamistiku 5. kutsetase põllumajandustootmise valdkonnas, vaid toetuse taotlemiseks vajaliku hariduse nõude täitmiseks on piisav 4. kutsetase.

Määruse eelnõu:  EN_noortalunik_2020
Määruse seletuskiri:
SK_noortalunik_2020

Maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määruse nr 31 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” muutmine

Sisukokkuvõte:

 • Eelnõu väljatöötamine on peamiselt tingitud vajadusest viia põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määrus nr 31 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba”  paremini kooskõlla määrusega (EÜ) nr 183/2005 , võttes arvesse Euroopa Komisjoni koostatud juhenddokumenti määruse (EÜ) nr 183/2005 teatavate sätete rakendamiseks. Komisjoni juhenddokumendi eesmärgiks on aidata Euroopa Liidu  liikmesriikidel söödahügieeni määruses sätestatut paremini mõista ning seda nõuetekohaselt ja ühetaoliselt kohaldada. Kõnealuses dokumendis esitatud selgitustes keskendutakse peamiselt söödahügieeni määruse sätetele, mis on seotud käitleja teatamis- või loakohustusega.
 • Eelnõuga kavandatu kohaselt asendatakse põllumajandusministri määruse nr 31 lisade 1 ja 2 tabelites läbivalt termin ,,import” terminiga ,,liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine”. Muudatusega viiakse põllumajandusministri määruses nr 31 kasutatav terminoloogia kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/625 kasutatava terminoloogiaga. Nimetatud EL-i määruse artikli 3 punkti 40 kohaselt loetakse sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamiseks sööda toomine Eestisse mõnest väljaspool EL-i tolliterritooriumi asuvast riigist või asuvalt territooriumilt.

Määruse eelnõu:  EL_Tegevusalad_M_31_muutmine
Määruse seletuskiri:
SK_Tegevusalad_M_31_muutmine
Määruse lisa 1: Tegevusalad_M_31_I_lisa_muutmine
Määruse lisa 2: Tegevusalad_M_31_II_lisa_muutmine

Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus“ muutmine 

Sisukokkuvõte:

 • Maaeluministri 11. mai 2015. a määruses nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus“ (edaspidi määrus nr 59) tehtavad muudatused on tingitud riigi eriolukorrast kehtestati 12. märtsil 2020 seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisega. Sellest tulenevalt on tõenäoline, et toetuse saajal ei ole tegevuse elluviimise tähtajast võimalik kinni pidada, mistõttu pikendatakse tegevuse elluviimise ja seda tõendavate dokumentide esitamise tähtaega, samuti kaotatakse maksuvõla puudumise nõue 2020. aastal. Tähtaegade pikendamise muudatusi kohaldatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ raames antava metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse saajale, kes esitas taotluse 2019. aastal ja kelle taotluse kohta on Sihtasutus Erametsakeskus  teinud rahuldamise otsuse.
 • Eelnõu muudatustel on positiivne mõju metsaala arendamise ja metsade elujõulisuse parandamise toetuseks ettenähtud toetusraha sihipärasele ja võimalikult suures osas kasutamisele, et seeläbi paremini täita toetuse eesmärke. 2019. aastal esitatud taotluste puhul mõjutab toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamine ligikaudu 253 toetuse saajat 351-st ehk 72% toetuse saajaid, kelle taotlus on rahuldatud, kuid kellele toetus ei ole täies ulatuses välja makstud.

Määruse eelnõu: EN_mets_muutmine
Määruse seletuskiri:
SK_mets_muutmine

Maaeluministri määruste Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” ja Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruses nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muutmine

Sisukokkuvõte:

 • Eelnõuga pikendatakse koolitusel osalemise tähtaega seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a otsusest, mille kohaselt on Eestis välja kuulutatud eriolukord, on kõik avalikud üritused, sealhulgas koolitused tühistatud või edasi lükatud. Seega on ka kõik lähiajal toimuma pidanud mahepõllumajanduse ja poolloodusliku koosluse valdkonna koolitused tühistatud või edasi lükatud. Valitsuse otsuse kohaselt kehtib eriolukord 17. maini 2020. a, kuni valitsus ei otsusta teisiti.
 • Muudatusega võimaldatakse nendel taotlejatel, kellel on kohustus osaleda 2020. aasta 1. juuniks vähemalt 12 akadeemilist tundi mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel või õppepäeval, osaleda koolitustel täiendava aja jooksul. Vajadus pikendada koolitusel osalemise tähtaega on tingitud olukorrast, kus taotlejatel on koolitusel osalemise tähtaeg lähiajal saabumas (2020. aasta juuni alguses), kuid eriolukorra tõttu ei ole võimalik koolitustel osaleda ja seega koolituse nõuet täita, mis võib omakorda mõjutada toetuse suurust nendel taotlejatel, kes plaanisid koolitustel osaleda 2020. aasta kevadel. Mahepõllumajanduse valdkonna koolitusi ei ole võimalik korraldada e-õppe vormis nende praktilise iseloomu tõttu.

  Määruse eelnõu:  EN_muutmine_2020
  Määruse seletuskiri:
  SK_muutmine_2020

KONTAKT

EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT
Üksnurme tee 8, Saku, 75501 Harju maakond
Tel / Fax: +372 604 1783
E-post: info@taluliit.ee
www.taluliit.ee