Maaeluministri määrus „Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2020. aastaks”

Määrusega kehtestatakse sordilehte võetud põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2020. aastaks statistiliste andmete alusel, lähtudes TPSKSi § 1062 lõigetes 2–5 sätestatud nõuetest, sealhulgas põllumajandusmaa hektari kohta arvestatud keskmisest külvinormist.

Määruse eelnõu: M_genreskogus_2020_0
Määruse seletuskiri: SK_genreskogus_2020_0

Maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“ muutmine

Määrust muudetakse 2019. aasta 1. oktoobril jõustuva veeseaduse tõttu.

Määruse eelnõu: EN_HPK_eelnõu
Määruse seletuskiri: SK_HPK_0

Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu

Muu hulgas muudetakse väljaspool EL-i tolliterritooriumi asuvast riigist või territooriumilt mitteloomse sööda Eestisse toimetamise ametliku kontrolli tegemise korda. Seejuures loobutakse imporditava mitteloomse sööda saabumisel Eestisse sajaprotsendilisest kontrollist piiripunktis ning selle asemel keskendutakse selliste söötade kontrollile, mis võivad kujutada suuremat ohtu looma ja inimese tervisele ning keskkonnale.

Oluliseks muudatuseks on söödaseaduses ka ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute rahastamise põhimõtete muutmine. Seaduse muudatusega sätestatakse toimingute rahastamise põhimõtted sarnaselt kehtivas veterinaarkorralduse seaduses ja toiduseaduses sätestatuga. Kehtiv ametlike kontrollide tegemise eest tasutav riigilõiv asendatakse kontrollitoimingute eest võetava järelevalvetasuga. Selline tasustamise süsteem arvestab kontrollitoimingutega seotud tegelikke kulusid ning võimaldab paindlikkust erinevat tüüpi ettevõtete puhul. Nimetatud muudatus on tinginud vajaduse muuta ka riigilõivuseadust.

Määruse eelnõu: Valdkonna_seaduste_5_eelnou_VV
Määruse seletuskiri: Valdkonna_seaduste_5_muutmise_Lyhike_SK2
Valdkonna_seaduste_5_seletuskiri_VV

Märuse lisad: Valdkonna_seaduste_5_seletuskiri_Lisa1_VV
Valdkonna_seaduste_5_seletuskiri_Lisa2_VV
Valdkonna_seaduste_5_seletuskiri_Lisa3_VV

Keskkonnaministri määruse „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis“

Määrusega ühtlustakse seni keskkonnaseadustiku eriosade jäätmeseaduse, veeseaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja maapõueseaduse alusel kehtestatud keskkonnaloa taotluse täpsustatud nõuded ning loa andmekoosseis. Loodav määrus on osa keskkonnaõiguse süstematiseerimisest, mis parandab keskkonnaloale ja selle taotlusele kehtiva regulatsiooni ühtlast rakendamist ning vähendab paralleelsete menetluste ja õigusaktide hulka. Keskkonnalubade taotlemine ja menetlus toimub muudatuse järgselt keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi KOTKAS) elektrooniliselt, mis lihtsustab lubade taotlemist ja menetlemist, loaga seotud seire-, aruandlus- ja muude kohustuste täitmist ning kogutud andmete säilitamist, kasutamist ja kättesaadavust.

Määruse eelõu: Keskkonnaluba_EN_120919
Määruse seletuskiri:
Keskkonnaluba_SK_120919

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ muutmine

Eelnõus muudetakse mittetulundusühingute sihtgrupi hindamiskriteeriumit selliselt, et ka need maaparandusühistud, kes on moodustatud 1. jaanuaril 2019. a jõustunud maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) alusel, saavad lisapunkte määruse lisa 4 hindamiskriteeriumi punkti 1.1 eest. Muudatusega tagatakse uutele maaparandusühistutele hindepunkti andmise kaudu sarnane võimalus võrreldes nende maaparandusühistutega, kes kujundavad oma tegevust ümber (viivad oma põhikirja ja tegevuse vastavusse uue MaaParS-i nõuetega). Muudatusega tagatakse erinevate maaparandusühistute võrdne kohtlemine.

Määruse eelõu: Taristu_muutmine_2019
Määruse seletuskiri:
Taristu_muutmine_SK

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus

Selle määrusega sätestatakse toetuse sihtrühmana vaid jahindussektor. Nimetatud sihtrühmale keskendumine tuleneb vajadusest piirata sigade Aafrika katku (edaspidi SAK) levikut metssigade populatsioonis.

Määruse eelõu: EN_jahiuluk
Määruse seletuskiri:
SK_jahiuluk
Määruse lisa: Lisa_jahiuluk

Maaeluministri määruse „Eri tüüpi sõnniku toitainesisalduse arvutuslikud väärtused, põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid ja sõnnikuhoidla mahu arvutamise metoodika ”

Määruse eelnõu sisu ei ole võrreldes põllumajandusministri 14. juuli 2014. a määruse nr 71 „Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid” sisuga oluliselt muutunud. Tehtud on mõned sõnastuslikud täpsustused, sealhulgas on muudetud määruse pealkirja, kuna uues veeseaduses on volitusnormi sõnastust täpsustatud. Lisaks ei sätestata määrusega enam sõnniku tüüpe, sest sõnniku tüübid on kehtestatud 30.01.2019 vastu võetud veeseaduses. Määruses on eraldi välja toodud looma väljaheited, mida loetakse veeseaduse kohaselt sõnnikuks, kuid eraldi sõnniku tüübina ei defineerita. Määruses on looma väljaheidete eraldi väljatoomine vajalik, et näidata sellise sõnniku kogust ja toitainesisaldust, mis on põllumajanduslikult peetava looma poolt vahetult jäetud ja mille koosseisu ei ole muudetud allapanu lisamise või töötlemisega. Looma väljaheidete kogust ja toitainesisalduse arvutuslikke väärtusi on vaja näiteks looma karjatamisel looma poolt maale jäetavas sõnnikus sisalduvate toitainekoguste arvutamiseks.

Määruse eelõu: EN_Sonnik_EIS
Määruse seletuskiri: Sõnnik-SK
Määruse lisad:
Sonnik_Lisa_9_EIS, Sonnik_Lisa_8_EIS, Sonnik_Lisa_7_EIS, Sonnik_Lisa_6_EIS, Sonnik_Lisa_5_EIS, Sonnik_Lisa_4_EIS, Sonnik_Lisa_3_EIS, Sonnik_Lisa_2_EIS, Sonnik_Lisa_1_EIS

Keskkonnaministri määruse „Põlluraamatusse kantavate andmete loetelu ja põlluraamatu pidamise kord“ eelnõu

Eelnõukohase määrusega sätestatakse põlluraamatusse kantavate andmete loetelu ja põlluraamatu pidamise kord.

Määruse eelõu: Põlluraamat_EN
Määruse seletuskiri: Põlluraamat_SK

Keskkonnaministri määruse „Vedelsõnniku laotamise plaanis esitatavate andmete loetelu ning laotamisplaani esitamise ja menetlemise kord ning väetamisplaanis esitatavate andmete loetelu ja väetamisplaani pidamise kord“ eelnõu 

Eelnõukohase määrusega sätestatakse vedelsõnniku laotamise plaanis esitatavate andmete loetelu ning laotamisplaani esitamise ja menetlemise kord ning väetamisplaanis esitatavate andmete loetelu ja väetamisplaani pidamise kord.

Määruse eelõu: Vedelsõnniku_ja_vaetiseplaani_koostamine_EN 27.08.19
Eelnõu seletuskiri:Vedelsõnniku_ja_vaetisplaani_koostamine_SK 27.08.19

Keskkonnaministri määruse „Väetise kasutamise ja hoidmise nõuded põhja- ja pinnavee kaitseks ning põllumajandustootmisest pärineva saastatuse vältimiseks ja piiramiseks“ eelnõu

Eelnõukohases määruses sätestatakse veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele, samuti mineraalväetiste, sõnniku ning silomahla hoidmise nõuded. Eelnõukohases määruses sätestatakse ka väetise ja silo vedamise ning ladustamise nõuded ning haritava maa ühe hektari kohta aastas antavad maksimaalsed lämmastikukogused põllumajanduskultuuride kaupa sõltuvalt kultuuri kasvuks vajalikust väetustarbest.

Määruse eelnõu: Vaetise_kasutamise_ ja_ hoidmise_ nõuded_EN 27.08.19
Määruse seletuskiri: Vaetise_kasutamise_ ja_ hoidmise_ nõuded_SK 27.08.19

Keskkonnaministri määruse „Põllumajandusloomade välitingimustes pidamisest lähtuva keskkonnariski vähendamise ja keskkonnaohu vältimise nõuded“ eelnõu

Eelnõukohase määrusega sätestatakse nõuded loomade välitingimustes pidamisele vegetatsiooniperioodil ja väljaspool seda. Lisaks sätestatakse nõuded väljaspool vegetatsiooniperioodi välipidamisalal olevale ajutisele ja alalisele söötmis- ja jootmiskohale.

Määruse eelnõu:Põllumajandusloomade_valipidamine_EN 
Määruse seletuskiri:Põllumajandusloomade_valipidamine_SK

Keskkonnaministri määruse „Sõnnikuauna rajamise teatise ja veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseis ja esitamise kord“ eelnõu

Eelnõukohane määrus sätestab sügavallapanusõnniku auna rajamise ja selle asukoha ning veeseaduse sügavallapanusõnniku kompostimiseks auna rajamise ja selle asukoha teatise andmekoosseisu.

Määruse eelnõu: Sõnniku_karjatamise_teatised_EN
Määruse seletuskiri: Sõnniku_karjatamise_teatised_SK

KONTAKT

EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT
Üksnurme tee 8, Saku, 75501 Harju maakond
Tel / Fax: +372 604 1783
www.taluliit.ee