Mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsuse

Mahepõllumajanduse seaduse kavandatavad muudatused tulenevad peamiselt uuest EL mahepõllumajanduse määrusest nr 2018/848, mida hakatakse kohaldama 1. jaanuarist 2021. a.

Sisukokkuvõte:

  • Euroopa Parlament on vastu võtnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (edaspidi EL mahepõllumajanduse määrus). Määruse eesmärk on kõrvaldada Euroopa Liidu mahetootmise arengu takistused, tagada aus konkurents põllumajandustootjatele ja ettevõtjatele, tõsta tarbijate usaldust mahepõllumajanduslike toodete vastu ning viia õigusaktid kooskõlla Lissaboni lepinguga. Lõpptulemuseks peaksid olema lihtsamad normid, tõhusamad protsessid ning tarbija jaoks usaldusväärsed tooted.

Väljatöötamiskavatsus on koostatud EL mahepõllumajanduse määruse järgmiste sätete suhtes:

1. EL mahepõllumajanduse määruseartikkel 2 Toitlustusettevõtete riigisisesed nõuded
2. EL mahepõllumajanduse määruse artikkel 13 Heterogeense paljundusmaterjali toimikud, loetelu ja loetelusse kandmisest teavitamine
3. EL mahepõllumajanduse määruse artikkel 20 Teatud liiki loomade või vesiviljelusloomade riigisisesed tootmisnõuded
4. EL mahepõllumajanduse määruse artikkel 21 Riigisisesed tootmisnõuded nendesse  tootekategooriatesse kuuluvate toodete tootmiseks, mille kohta ei ole EL mahepõllumajanduse määruses tootmisnõuded
5. EL mahepõllumajanduse määruse artikkel 26 Maheseemne andmebaas ja teabesüsteemid taimse paljundusmaterjali, loomade ja vesiviljelusloomade noorvormide ning noorkanade kohta teabe avaldamiseks
6. EL mahepõllumajanduse määruse artikkel 29 Meetmed mahepõllumajanduses mittelubatud toodete jääkide tahtmatu esinemise vältimiseks
7. EL mahepõllumajanduse määruse artikkel 34 lõige 1 Asutused teatiste vastuvõtmiseks ja sertifikaatide väljastamiseks
8. EL mahepõllumajanduse määruse artikkel 34 lõige 6 Tootjate loetelu avaldamine
9. EL mahepõllumajanduse määruse artikkel 35 Väikeses koguses pakendamata mahetoodete turustajate vabastamine sertifikaadi omamise kohustusest
10. EL mahepõllumajanduse määruse artikkel 40 Ametliku kontrolli tegemise ülesannete delegeerimine
11. EL mahepõllumajanduse määruse artikkel 41 Meetmed ja karistused

Määruse eelnõu väljatöötamiskavatsus: VTK_MPoS_EIS

Maaeluministri 16. märtsi 2016. a määruse nr 17 „Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus“ muutmine

2017. aastal toimunud taotlusvooru puhul pikendatakse toetatava tegevuse elluviimise tähtaega kuni 2020. aasta 31. detsembrini ning 2018. aastal toimunud taotlusvooru puhul 2021. aasta 31. detsembrini.

Määruse eelnõu: KK_muugiedendamise_pikendamine_2019_EN
Määruse seletuskiri: KK_muugiedendamise_pikendamine_SK

KONTAKT

EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT
Üksnurme tee 8, Saku, 75501 Harju maakond
Tel / Fax: +372 604 1783
www.taluliit.ee