Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

  • kehtestatakse köögiviljakasvatajatele ja kartulikasvatajatele, kes teevad investeeringu niisutussüsteemi rajamiseks, maksimaalseks toetuse määraks 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
  • lisatakse eelistus investeeringule, mis aitab kaasa bioohutusnõuete täitmisele;
  • lisatakse eelistus investeeringule, mis vähendab elektrienergiaga varustatuse katkemise riski;
  • lisatakse eelistus taotlejale, kes on noor ettevõtja ja kellele on määratud toetus arengukava meetmest 6.1 “Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine“.

Määruse eelnõu: EN_2019
Määruse seletuskiri: SK_2019
Hindamiskriteeriumid: L_3_2019
L_4_2019_
L_5_2019_
L_6_2019_

Maaeluministri määruse „Maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määruse nr 4 „Turuarendustoetus” muutmine” eelnõu

Määrust muudetakse seoses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) e-teenuse keskkonna kasutamisele üleminekuga. Turuarendustoetuse (edaspidi toetus) taotlusi võetakse edaspidi vastu üksnes elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Võrreldes kehtiva määrusega on täpsustatud ka sätete sõnastusi. Määruse muudatusega võimaldatakse välisriigis toimuval messil osalemist korraldada ka taotlejale, kellel ei ole varasemat kolmel välisriigis toimunud messil osalemise korraldamise kogemust, juhul kui alltöövõtu korras kaasatakse asjaomase kogemusega projektijuht. Lisaks sõnastatakse täpsuse ja selguse huvides uuesti paragrahv, mis sätestab, milliseid Euroopa Liidu riigiabi õigusakte turuarendustoetusele kohaldatakse. Muudetakse riigiabi ja vähese tähtsusega abi sätteid ning lisatakse lõiked, mis reguleerivad abi andmist suurettevõtjatele. Muudatused on pigem täpsustavad ja tehtud eelkõige õigusselguse eesmärgil.

Määruse eelnõu: Turuarendustoetus_eelnõu
Määruse seletuskiri: Turuarendustoetus_SK
Hindamiskriteeriumid: Lisa_hindamiskriteeriumid_turuarendustoetus

Maaeluministri määruse „Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2020. aastaks” eelnõu 

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 293 lõike 6, toiduseaduse § 493 lõike 5 ja veterinaarkorralduse seaduse § 353 lõike 8 alusel.

§ 1. Toidujärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal
Toidujärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal on 23,84 eurot.

§ 2. Söödajärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal
Söödajärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal on 33,70 eurot.

§ 3. Veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal
Veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal on 14,90 eurot.

§ 4. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Määruse eelnõu: EN_tasud2020_uus2611_2
Määruse seletuskiri: Jvtasud_kehtest2020_sk2611_0

KONTAKT

EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT
Üksnurme tee 8, Saku, 75501 Harju maakond
Tel / Fax: +372 604 1783
www.taluliit.ee