Keskkonnaministri määruse „Põlluraamatusse kantavate andmete loetelu ja põlluraamatu pidamise kord“ eelnõu

Eelnõukohase määrusega sätestatakse põlluraamatusse kantavate andmete loetelu ja põlluraamatu pidamise kord.

Määruse eelõu: Põlluraamat_EN
Määruse seletuskiri: Põlluraamat_SK

Keskkonnaministri määruse „Vedelsõnniku laotamise plaanis esitatavate andmete loetelu ning laotamisplaani esitamise ja menetlemise kord ning väetamisplaanis esitatavate andmete loetelu ja väetamisplaani pidamise kord“ eelnõu 

Eelnõukohase määrusega sätestatakse vedelsõnniku laotamise plaanis esitatavate andmete loetelu ning laotamisplaani esitamise ja menetlemise kord ning väetamisplaanis esitatavate andmete loetelu ja väetamisplaani pidamise kord.

Määruse eelõu: Vedelsõnniku_ja_vaetiseplaani_koostamine_EN 27.08.19
Eelnõu seletuskiri: Vedelsõnniku_ja_vaetisplaani_koostamine_SK 27.08.19

Keskkonnaministri määruse „Väetise kasutamise ja hoidmise nõuded põhja- ja pinnavee kaitseks ning põllumajandustootmisest pärineva saastatuse vältimiseks ja piiramiseks“ eelnõu

Eelnõukohases määruses sätestatakse veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele, samuti mineraalväetiste, sõnniku ning silomahla hoidmise nõuded. Eelnõukohases määruses sätestatakse ka väetise ja silo vedamise ning ladustamise nõuded ning haritava maa ühe hektari kohta aastas antavad maksimaalsed lämmastikukogused põllumajanduskultuuride kaupa sõltuvalt kultuuri kasvuks vajalikust väetustarbest.

Määruse eelnõu: Vaetise_kasutamise_ ja_ hoidmise_ nõuded_EN 27.08.19
Määruse seletuskiri: Vaetise_kasutamise_ ja_ hoidmise_ nõuded_SK 27.08.19

Keskkonnaministri määruse „Põllumajandusloomade välitingimustes pidamisest lähtuva keskkonnariski vähendamise ja keskkonnaohu vältimise nõuded“ eelnõu

Eelnõukohase määrusega sätestatakse nõuded loomade välitingimustes pidamisele vegetatsiooniperioodil ja väljaspool seda. Lisaks sätestatakse nõuded väljaspool vegetatsiooniperioodi välipidamisalal olevale ajutisele ja alalisele söötmis- ja jootmiskohale.

Määruse eelnõu: Põllumajandusloomade_valipidamine_EN 
Määruse seletuskiri: Põllumajandusloomade_valipidamine_SK

Keskkonnaministri määruse „Sõnnikuauna rajamise teatise ja veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseis ja esitamise kord“ eelnõu

Eelnõukohane määrus sätestab sügavallapanusõnniku auna rajamise ja selle asukoha ning veeseaduse sügavallapanusõnniku kompostimiseks auna rajamise ja selle asukoha teatise andmekoosseisu.

Määruse eelnõu: Sõnniku_karjatamise_teatised_EN
Määruse seletuskiri: Sõnniku_karjatamise_teatised_SK

KONTAKT

EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT
Üksnurme tee 8, Saku, 75501 Harju maakond
Tel / Fax: +372 604 1783
www.taluliit.ee