Pressiteade
25. märts 2020

PRIAst saab taotleda toetust väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste eeltäitmine algas e-PRIAs täna, 25. märtsil ja kestab 31. märtsini. Taotlusi saab esitada 1.-8. aprillini 2020 ainult elektroonselt e-PRIA keskkonna kaudu. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot arengukava programmiperioodil.

Väikeettevõtete toetamisega aidatakse kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele, pakkudes võimalust põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks, sh põhivara moderniseerimiseks.

Toetust saavad taotleda vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud FIEd ja äriühingud, kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000–14 000 eurot ja eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning moodustas mõlemal taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal üle 50% kogu müügitulust.

PRIA arendustoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu ütleb: „Juhime taotlejate tähelepanu sellele, et kuigi sel aastal on Maksu- ja Tolliametile 2019. aastatuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg 30. aprill, siis FIE, kes soovib toetust taotleda, peab taotlust esitades arvestama, et taotlusele on vaja sisestada 2018. ja 2019. aasta majandusaasta kohta järgnevad andmed: kogu müügitulu, müügitulu omatoodetud põllumajandustoodete müügist toodete lõikes, tulu mittepõllumajandusliku toodangu müügist ja tulu teenuste müügist. Äriühingust taotleja, kelle majandusaasta ühtib kalendriaastaga, peab taotluse esitamise hetkeks olema äriregistrile esitanud 2019. aasta majandusaasta aruande.“

PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 19.06.2020. Toetuse esimene osa (kuni 75% määratud toetusest) makstakse välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

Täpsem info toetuse tingimuste ja e-PRIAs taotlemise kohta on leitav PRIA kodulehelt, abi saab ka PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678. Riigis kehtestatud eriolukorra tõttu on PRIA teenindusbürood suletud.

Recommended Posts