Põllumajandusuuringute Keskus
TEADE
16.10.2020

15. märtsil saatis Põllumajandusuuringute Keskus pea neljale ja poolele tuhandele otsetoetuse saajale e-kirjad. Tegemist on põllumajanduslike otsetoetuste baasnõuete mõju uuringu raames läbiviidava küsitlusega. Veebiküsitlus kestab kuni 26. märtsini 2021. a.

Küsitluse valim on moodustatud tasakaalustatud paneelandmetel, kuhu on kaasatud vaid need toetusesaajad, kes said toetust perioodil 2014–2020 igal aastal ning kelle tootmistüüp jäi samaks kogu analüüsitava perioodi vältel. Küsitluskutse on saadetud eraldi taimekasvatusega tegelevatele äriühingutele ja FIEdele, loomakasvatusega tegelevatele äriühingutele ja FIEdele ning püsirohumaid ja poollooduslikke kooslusi hooldavatele äriühingutele, FIEdele ja eraisikutele.

Lugupeetud põllumajandustootja ja maakasutaja, kes Te olete saanud kutse uuringus osalemiseks! Vastates on Teil võimalik algava toetuste perioodi otsuste kujundamisel sõna sekka öelda.

Ootame aktiivset osavõttu!

Kui küsitluse täitmisel tekib tehnilisi probleeme, siis palume sellest teada anda uuringud@pmk.agri.ee

Põllumajandusuuringute Keskus tagab kogutud andmete kaitse nende kogumisel, kontrollimisel, töötlemisel, kasutamisel ja säilitamisel.

Kogutud andmeid ei avaldata isikustatud kujul ning kasutatakse üksnes üldistatuna.

Info uuringu kohta

Põllumajanduslike otsetoetuste baasnõuete mõju uuringu eesmärgiks on saada ülevaade sellest, kuidas on aastatel 2014–2020 makstud otsetoetustele kehtestatud baasnõuded on mõjutanud erineva tootmistüübi ja suurusklassiga põllumajandusettevõtete keskkonnanäitajaid ja struktuuri.

Lisaks hinnatakse uuringu käigus, kas ja millises ulatuses vajavad erinevas suuruses majapidamised suuremat toetamist tagastamatu abina või milline on vajadus soodsamate tingimuste kehtestamiseks. Uuritakse ka põllumajandusmaal tehtavate erinevate hooldustööde maksumust ja võimalikku mõju põllumajandusmaa renditurule.

Otsetoetuste baasnõuete mõju uuringu tulemus annab sisendi perioodi 2021–2027 ÜPP otsetoetuste kavandamiseks. Uuringu valmimise tähtaeg on 2021. aasta sügisel.

Uuringu viivad läbi PMK maamajanduse analüüsi ning põllumajandusseire ja uuringute osakonnad Maaeluministeeriumi tellimusel.

Info PMK veebil https://pmk.agri.ee/et/otsetoetuste_uuring

Recommended Posts