Pressiteenistus
Euroopa Parlament
Pressiteade 16.01.2019

Parlamendiliikmed nõuavad taimekaitsevahendite turule lubamise menetluse tõhustamist

  • Üldsuse ligipääs kõigile autoriseerimismenetlusega seotud uuringutele
  • ELi raamistik innovatsiooni ja ohutumate taimekaitsevahendite väljatöötamise toetamiseks
  • Eksperdid peaksid läbi vaatama glüfosaadi kantserogeensust puudutavad uuringud
Parlament kiitis heaks resolutsiooni, milles reastatakse ettepanekud pestitsiidide turule lubamise läbipaistvamaks muutmiseks, et parandada üldsuse usaldust lubade andmise menetluse suhtes.
Parlamendiliikmed soovivad, et tagataks üldsuse juurdepääs pestitsiidide autoriseerimismenetluste käigus kasutatavatele uuringutele, sh lubade saamise taotlustega seotud tugiandmetele, et tagada läbipaistvus ja võimaldada seega õigeaegset sõltumatut järelevalvet. Parlamendi pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitleva erikomisjoni raport võeti vastu häältega 525 poolt, 66 vastu, 72 erapooletut.

Taotlejad peaksid kõik tehtavad regulatiivsed uuringud registreerima avalikus registris ning võimaldama ajaperioodi märkuste esitamiseks, mille ajal on sidusrühmadel võimalik esitada andmed, et tagada kogu asjakohase teabega arvestamine.

Parlamendiliikmed kutsuvad Euroopa Komisjoni üles astuma konkreetsed samme tundlike rühmade kaitsmiseks, et lõpetada pestitsiidide kasutamine pika vahemaa tagant elumajade, koolide, lastehoiuasutuste, mänguväljakute, haiglate, sünnitushaiglate ja hooldekodude läheduses.

Parlamendiliikmed nõuavad samuti, et loodaks tõhus turustamisjärgse järelevalve süsteem ja paluvad Euroopa Komisjonil teha epidemioloogiline uuring taimekaitsevahendite tegeliku mõju kohta inimeste tervisele.

Ühtlasi soovitakse, et algatataks glüfosaadi ja sellel põhinevate koostiste kantserogeensust käsitlevate olemasolevate uuringute süstemaatiline läbivaatamine ja palutakse Euroopa Komisjonil kehtestada pinnastele ja pinnaveele pestitsiidijääkide piirnormid.

Parlamendiliikmed märgivad samuti, et mitu sidusrühma on avaldatud muret läbipaistvuse ja huvide konflikti pärast seoses loataotlejate õigusega valida referentliikmesriik toimeaine heakskiitmise esimesel taotlemisel. Nad paluvad Euroopa Komisjonil suunata uuendamistaotluste hindamine liikmesriigile, mis ei vastutanud eelmise hindamise eest.

„Minu jaoks on oluline, et autoriseerimismenetlus on teaduspõhine. Ideoloogiatel ja huvidel ei tohiks siin olla kohta. Sellised otsused ei tohi sõltuda igapäevasest poliitikast või emotsioonidest,” ütles raportöör Norbert Lins (EPP, DE).

„Erikomisjon on esile tõstnud tõsiseid puudujääke taimekaitsevahendite turule lubamise menetluses ja EP nõuab nüüd oluliste muudatuste tegemist. Suur toetus erikomisjoni raportile on äratuskell ELi riikide valitsustele ja Euroopa Komisjonile ja teejuhiks ELi kodanike usalduse taastamisel,“  ütles raportöör Bart Staes (Greens/EFA, BE).

„Hiljutised paljastused plagiaadi kohta kinnitavad meie komisjoni uurimise tulemusi. Kutsume Euroopa Komisjoni üle vaatama pestitsiidide turule lubamise menetlus ja koheselt läbi viima uus glüfosaadi hindamine,“ ütles erikomisjoni esimees Eric Andrieu (S&D, FR).

Lisateave

Vastuvõetud tekst

 Videosalvestis arutelust (14.01.2019)

Menetlusdokumendid

Pressiteade arutelu kohta EP keskkonna- ja rahvatervise komisjonis (06.12.2018)

Taustainfo: ELi pestitsiidide autoriseerimise menetlus

Norbert Lins (EPP, DE)

Bart Staes (Greens/EFA, BE)

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 

Recommended Posts