Maaeluministeerium
PRESSITEADE
12.06.2020 

Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise määruse muudatuse, mis loob ettevõtjatele eriolukorra järgselt soodsamad võimalused toetatud projektide elluviimiseks. 

Määruse muutmine on tingitud eelkõige vajadusest luua toetuse saajatele soodsamad võimalused toetatud projektide elluviimiseks olukorras, kus tänavu märtsis kehtestatud eriolukord mõjutas juba alustatud tegevuste lõpetamist, uute töökohtade loomist ja olemasolevate töökohtade säilitamist,“ ütles maaeluminister Arvo Aller.

Määruse „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ muudatusega pikendatakse projekti elluviimise kestust ühe aasta võrra nendel toetuse saajatel, kes on esitanud taotluse 2018. aastal ning kes on kahe aasta jooksul peale toetuse määramise otsust jõudnud osa plaanitust ellu viia.  Sellega antakse võimalus viia projekt ellu kahe aasta asemel kolme aasta jooksul.

Samuti leevendatakse toetuse saajal olevat kohustust säilitada töötajate arvu vähemalt kolm aastat pärast seda, kui PRIA on viimase toetuseosa välja maksnud. Eriolukorra tõttu oli toetuse saajatel töökohtade säilitamise nõude täitmine raskendatud ning seetõttu vähendati töökohtade säilitamise kohustuse kestust kuni 2020. aasta 12. märtsini.

Seni kehtinud reeglite kohaselt oli toetuse saajal hiljemalt ühe aasta jooksul pärast seda, kui PRIA oli viimase toetuseosa välja maksnud, kohustus luua taotluses esitatud arvul uusi täistööajaga töökohti, sõlmida töölepingud ja tagada, et loodud töökohad säiliksid ettenähtud aja. Määruse muudatusega ei kohustata edaspidi ettevõtjaid, kes esitasid taotluse enne 2020. aastat,  eriolukorras ja ka sellest väljumise perioodil täitma uute töökohtade loomise ja säilitamise nõuet.

Eriolukorra mõjul võib ettevõtetel pärast investeeringuga seotud arvete tasumist ja enne toetuse väljamaksmist PRIA poolt tekkida raskusi riiklike maksude tasumisega. Selleks, et investeeringud saaks ellu viidud ja ettevõtted saaks investeeringute abil tulu teenida, ei kohaldata ajutiselt perioodil 12. märtsist kuni 31. detsembrini 2020. aastal toetuse saajatele toetuse väljamaksmisel riikliku maksuvõla puudumise nõuet.

 

Recommended Posts