Pressiteade
06-05-2020

Euroopa Parlamendi president David Sassoli avaldus ELi majanduse elavdamise kava kohta, mis on seotud ELi järgmise pikaajalise eelarvega (2021-2027):

„Praegu on hetk, mil ELi eelarve kasutamisel peab olema julge ja ambitsioonikas. Parlament on selles protsessis kõrvuti teiste ELi institutsioonidega võtmemängija, üheskoos peame me tagama, et uus eelarve oleks parim võimalik vahend Euroopa majanduse elavdamiseks ja kodanike aitamiseks. Peame ilmtingimata jõudma kokkuleppele nii taastamiskava kui ka järgmise mitmeaastase eelarve osas.

Enne kriisi puhkemist seadsid parlamendiliikmed väga ambitsioonikad eesmärgid. Praegu ei ole õige aeg neid ambitsioone vähendada. Oluline on kokku leppida taastamiskavas ja eelarves, mis vastaksid meie ees seisvatele väljakutsetele.

Majanduse elavdamise pakett peab olema mahukas ja pakkuma lisaväärtust ning see peab olema tugeva mitmeaastase finantsraamistiku osa. Me ei tohi unustada pikaajalisi investeeringuid ja strateegilisi eesmärke. Kriis on suurendanud majanduslikku ebavõrdsust Euroopa piirkondade vahel ja taastamiskava peab aitama seda lõhet vähendada.

Vahendid peavad olema kiirelt kättesaadavad nii liikmesriikidele, ettevõtetele kui kriisist mõjutatud töötajatele. Kiire reageerimine on oluline.

Eelarvepädeva institutsioonina peab parlament olema kaasatud taastamiskava koostamisse. Samuti kavatseme põhjalikult uurida liidu pikaajalise eelarve uut ettepanekut. Lisaks kordame, et EL vajab erakorralist eelarvekava.

Parlamendiliikmetel peab olema õigus investeerimisotsustes kaasa rääkida, sest just nemad esindavad kodanikke ja ühist hüve. Nagu parlament on oma ametiaja algusest saadik tõestanud, ei ole see vaid kummitempel.

Komisjoni kavandatud ELi omavahendite suurendamine on positiivne, kuid see ei tohi jääda ühekordseks sammuks ning sellega peavad kaasnema uut liiki omavahendid, mis on eeltingimus pikaajalise eelarve osas kokkuleppe saavutamisele.

Praegune kriis mõjutab kogu Euroopat. Peame Euroopa liidritena selle väljakutsega toime tulema. Peame kaitsma kõige haavatavamaid. Kriisiajal peab Euroopa olema tugev ja töötama kõigi eurooplaste veelgi enam kui varasemalt.“

Taustainformatsioon

Euroopa Parlament võtab järgmisel nädalal täiskogu istungil vastu resolutsiooni ELi majanduse elavdamise kava (nn taastamiskava) kohta.

Resolutsiooni keskmes on ELi mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021-2027 ning Euroopa Parlament nõuab parlamendi rolli kaitsmist. Ettepaneku eesmärk on tagada demokraatlik kontroll, läbipaistvus ja vastutus.

Euroopa Parlament hääletab järgmisel nädalal seadusandliku algatusraporti üle, milles tehakse ettepanek 2021. aasta erakorralise eelarvekava kohta.

Kui Euroopa Komisjon esitab uued ettepanekud, on parlament valmis kiiresti reageerima ja panema juunis toimuval täiskogu istungil paika parlamendi läbirääkimisvolitused.

Recommended Posts