FOTO: Meelis Meilbaum

PÕLLUMAJANDUSAMET
PRESSITEADE
13.05.2020

Taimekaitsetöödel peavad ohutusnõudeid järgima kõik kasutajad

Taimekaitse hooaeg on alanud ja Põllumajandusamet tuletab meelde, et ohutusnõudeid peavad järgima kõik taimekaitsevahendite kasutajad: nii põllumehed kui ka hobiaednikud, maanteede ja raudteede hooldajad, karuputke tõrjujad, haljastajad ning kõik teised mittepõllumajanduslikel aladel taimekaitsevahendite kasutajad.

Kasutada on lubatud üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata iga taimekaitsevahendi infolehele, kus on juhendina kirjas täpsed kasutustingimused.

Majandus- ja kutsetegevuses  tohib taimekaitsevahendeid kasutada ainult professionaal, kes on läbinud vastava koolituse ja omab taimekaitsetunnistust. Professionaalne kasutaja järgib head taimekaitsetava, integreeritud taimekaitse põhimõtteid ja peab kasutatud vahendite kohta arvestust. Kasutatav taimekaitseseade peab olema töökorras. Taimekaitsetööde tegemise ajal on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid.

Pritsimistöid ei tohi teha, kui õhutemperatuur on kõrgem kui 25°C ja tuule kiirus suurem kui 4 m/s. Arvestada tuleb tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine. Et vältida taimekaitsevahendite sattumist pinna- ja põhjavette, on oluline kinni pidada kõigist veekaitsevööndi ning teistest kasutuspiirangutest. Eestis turule lubatud taimekaitsevahenditele seatud kasutuspiirangutega saab tutvuda siin.

Kõigi tolmeldajate kaitsmise eesmärgil kehtib Eestis juba aastaid õhust pritsimise ja kõikide õitsvate taimede, sealhulgas umbrohtude pritsimise keeld. Põllumajandusamet jätkab sel hooajal teravdatud tähelepanuga taimekaitsevahendite kasutamise kontrolle rapsikasvatuses. Nende käigus võetakse ka proovid taimikust ja see võimaldab kindlaks teha kulunormidest ja ooteaegadest kinnipidamise ning seda, kas on kasutatud lubatud vahendit ja õigel kultuuril.

Erandina võib õitsvaid taimi pritsida ainult siis, kui taimekaitsevahendi kasutusjuhendil on vastav märge. Sellisel juhul võib taimekaitsevahendit kasutada varahommikusel või hilisõhtusel ajal, mil mesilased ega teised tolmeldajad ei lenda (kell 22.00–05.00).

Avalikus kohas ja elamu vahetus läheduses tuleb umbrohu tõrjumiseks eelistada niitmist, trimmerdamist ja rohimist. Taimekaitsetöid võib teha üksnes juhul, kui taimehaigusi ja kahjureid või umbrohtu ei ole võimalik tõrjuda agrotehniliste ega muude meetmetega. Taimekaitsetöid ei tohi teha kõrvalise inimese juuresolekul. Koduaias ja oma tarbeks kasvatatavatel kultuuridel võib kasutada üksnes vabamüügis olevaid taimekaitsevahendeid.

Igal juhul tuleb rangelt järgida kõiki eelpool nimetatud ohutusnõudeid, et mitte ohtu seada ennast, oma lähedasi ja ümbritsevat keskkonda.

Eestis registreeritud taimekaitsevahendid on leitavad taimekaitsevahendite registrist.

Recommended Posts