Põllumajandusuuringute Keskus
PRESSITEADE
19.06.2020

Põllumajandusuuringute Keskus osaleb üleeuroopalises projektis EURAKNOS, kuhu on kaasatud kümne liikmesriigi teadus- ja arendusorganisatsioonid. Koostöös on valmis saanud EL põllumajanduse ja metsanduse valdkonna teabe andmeplatvormi ehk teabesalve visioonidokument.

Eesmärk on tagada kõigile Euroopa põllu- ja metsamajandajatele senisest oluliselt parem juurdepääs kõige uuemale teabele nii teadussaavutuste, tehnoloogiate kui ka innovaatiliste lahenduste kohta.

Visioonidokument on abiks andmeplatvormi arendamisel. Järgmise sammuna töötatakse selle aasta lõpuks välja ka täpsemad tehnilised suunised ühise andmebaasi rajamiseks ja valmib ka esialgne IT-lahendus. Sisuliselt on eesmärgiks luua põllu- ja metsandussektorile digitaalne teabesalv, kus oleks info tekstidena, taskuhäälingutena, videotena jms sobivas vormis.

Visioonidokumendis püütakse leida vastuseid kolmele olulisele küsimusele.

  • Millist ühist teabesalve põllumajandustootjad, metsaomanikud, koolitajad ja nõustajad vajavad?
  • Kuidas selline teabesalv üles ehitada?
  • Kuidas tagada selle elujõulisus?

Leitakse, et ideaalne üleeuroopaline teabesalv peab olema atraktiivne ja mugav nii kasutajatele info leidmiseks kui ka projektide eestvedajatele oma info levitamiseks. Teabesalve veebilahendus peab tegema kasutajale talle vajaliku teabe leidmise lihtsaks ning andma kasutajaprofiili-põhiseid sisusoovitusi.

Teabesalve veebileht ja selles sisalduv info tuleb peaasjalikult inglisekeelne, kuid meeles peetakse, et oluline on teha sisu kasutajale kättesaadavaks ka tema emakeeles. See on plaanis lahendada peamiselt masintõlke ulatusliku kasutusega.

„Eesti võiks võtta eesmärgiks siduda tulevikus üleeuroopaline teabesalv Eestis loodud valdkondlike teabeallikatega põllumehele ja nõustajale kergelt kasutatavaks tervikkeskkonnaks,“ kirjeldab projektis osalemise kasutegurit Põllumajandusuuringute Keskuse direktor Pille Koorberg.

„See üleeuroopaline avalik teabesalv peab olema tihedalt seotud meie teiste suhtlus- ja levikanalitega, näiteks nõuandeteenistuse, teadmussiirdeprogrammide, tootjaorganisatsioonide ning innovatsiooniklastrite kodulehtedega,“ rõhutab kaasamise tähtsust Leho Verk, Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistuse juht. „Samuti peab avaldatud teave olema hõlpsasti kättesaadav teabematerjalidena, mida saavad kasutada nii konsulendid, koolitajad kui ka kutse- ja kõrgkoolide õpetajad.“

„Visiooni väljatöötamiseks koguti kokku 29 Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi (Horisont 2020) temaatilise võrgustiku parimad kogemused ja näited,“ kirjeldab ettevalmistustööd projekti EURAKNOS juht PMKs Konstantin Mihhejev. „Näiteks töötasime lühikese tarneahela teema arendamisega tegeleva projektiga SKIN ja kõrge loodusväärtusegapõllumaadega tegeleva võrgustikuga HNV-LINK.“

Taustainfo ELi põllumajanduse ja metsanduse teabesalve ettevalmistamisest

  • EURAKNOS on programmi Horisont 2020 projekt. Visioon ja tehnilised soovitused koostatakse Horisont 2020 temaatiliste võrgustike näidete baasil. Projekti konsortsium koosneb 17 partnerist 10 Euroopa riigist. Eesti esindaja projektis on Põllumajandusuuringute Keskus. Visioonidokument on saadaval inglise keeles ja eesti keeles.
  • Loodud teabesalve visiooni teostamisele keskendub programmi Horisont 2020 projekt EUREKA, mille konsortsiumisse kuulub ka Põllumajandusuuringute Keskus.
  • Eesti põllumajandusliku teadmusmajanduse uuendustest, innovaatilistest projektidest ja uudistest saate teavet Põllumajandusuuringute Keskuse innovatsioonivõrgustiku kodulehelt.
  • Eestis on valdkondlik info koondunud nii portaali portaali PIKK kui ka mitmesuguste teadmussiirdeprogrammide veebilehtedele, näiteks toiduteave.ee või piimaklaster.ee

Recommended Posts