Maaeluministeerium
PRESSITEADE
16.05.2019

Merendus- ja kalandusfondist on ellu viidud ligi 400 projekti

Kalanduse valdkonna arendamiseks on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) toetuste abil ellu viidud ligi 400 projekti, selgus täna Maaeluministeeriumis toimunud EMKFi seirekomisjoni istungil.

„Fondist on toetusi määratud 67,7 miljoni euro ulatuses, millest välja on makstud 35,6 miljonit ehk 27% fondi mahust. 2018. aasta lõpu seisuga on lõpuni viidud 394 projekti,“ võttis seirearuannet kokku Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann.

„Kui võrrelda Eestit teiste Euroopa Liidu riikidega, siis on Eesti nii võetud kohustuste kui ka väljamakstud toetussummade alusel koostatud edetabelis 28 riigi hulgas 8. kohal,“ lisas Tiidemann.

„Endiselt on taotlejate hulgas edukaimad meetmed kalanduspiirkondade arengu toetus ja püügivahendite toetus, mille abil saab soetada selektiivsemaid püügivahendeid,“ ütles asekantsler. „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise“ ehk projektitoetuse raames saab toetust taotleda viiel erineval suunal: kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine, majandustegevuse mitmekesistamine, kalasadamate uuendamine, koelmualade loomine või taastamine ning sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine.

Fondi rakendamisel on prioriteetne kalavarude olukorra parandamine nii rannikumeres kui ka sisevetes läbi koelmualade ja elupaikade taastamise ning kunstkoelmute paigaldamise. Selleks rakendatakse meedet „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus“.

Samuti on praegusel perioodil oluline kalandussektori konkurentsivõime suurendamine ettevõtjate ning teadus- ja arendusasutuste koostöö edendamise kaudu, mida toetatakse läbi kahe meetme – kalapüügi- ja vesiviljeluse innovatsioonitoetus.

Lisaks 2018. aasta seirearuande tutvustamisele anti seirekomisjoni istungil komisjoni liikmetele ülevaade ka EMKFi rakendamise hetkeseisust, teavitustegevusest ning tutvustati fondi raames 2019. aastaks planeeritud hindamistegevusi.

EMKF seirekomisjoni kuuluvad nii erinevate riigiasutuste, teadlaste kui ka kalandussektori esindajad. Komisjoni peamine ülesanne on hinnata programmi elluviimist ja edusamme ning vajadusel esitada ettepanekuid tulemuslikkuse parandamiseks.

EMKF 2014–2020 rakenduskava on fond, mis pakub rahalisi vahendeid Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks. Perioodil 2014–2020 on fondi Eesti rakenduskava eeldatavaks mahuks 129,6 miljonit eurot, millest 100,9 miljonit eurot tuleb EMKFi vahenditest ja 28,6 miljonit eurot Eesti riigieelarvest.

Recommended Posts