Pressiteade
29. juuli 2019

Seoses Euroopa Kohtu otsusega, mis juhtis tähelepanu vastuolule Eesti ja Euroopa õiguses sätestatud toetusnõuete vahel, viib Maaeluministeerium asjakohased õigusaktid kooskõlla Euroopa Kohtu otsusega. PRIA vaatab üle rohkem kui sada 2007-2013 programmperioodi Maaelu arengukava ja Euroopa Kalandusfondi rakenduskava tagasinõude otsust. Maaeluministri Mart Järviku sõnul on taotlejate jaoks tegemist soodsa muudatusega.

 Kõigi investeeringutoetuste üheks nõudeks on kasutada investeeringut toetuse saamise tingimustes fikseeritud aja jooksul ja eesmärgil. Seda perioodi nimetatakse sihtotstarbelise kasutamise perioodiks. Eesti siseriiklikes määrustes on sihtotstarbelise kasutamise perioodi alguseks viimase toetusosa väljamaksmise kuupäev.

Kohtuasjas C-580/17 andis Euroopa Kohus hinnangu Eesti riigisisestele õigusnormidele, mis sätestavad sihtotstarbelise kasutamise perioodi pikkuse. Kohus leidis, et Eesti õigus on vastuolus Euroopa Liidu õigusega ning asus seisukohale, et sihtotstarbelise kasutamise perioodi pikkust peab arvestama alates määramise otsusest ja mitte viimase väljamakse otsusest nagu seni on Eestis tehtud. Sel põhjusel on PRIA kohustatud ümber hindama 2007-2013 perioodil tehtud 120 investeeringutoetuste tagasinõude otsust.

PRIA vaatab eraldi üle kõik investeeringutoetuse taotlused, millele on tehtud tagasinõude otsused pärast sihtotstarbelise kasutamise perioodi lõppu ning teavitab kõiki kliente, kelle otsused lähevad üle vaatamisele, hiljemalt 15. augustiks.  PRIA poolne otsuste uuesti üle vaatamine ei tähenda veel, et otsused oleks õigustühised, sest iga otsuse sisuks võivad olla erinevad asjaolud ning mitte üksnes sihipärase kasutamise nõude rikkumine.

Lisaks muudetakse ka 2007-2013 investeeringutoetuste sihtotstarbelise kasutamise perioodide pikkusi viies need kooskõlla Euroopa Kohtu otsusega.

Euroopa Kohtu otsus ei puuduta perioodi 2014-2020 sihtotstarbelise kasutamise perioodi arvestamise alguskuupäeva määratlust. Käimasoleval perioodil sätestavad juba ka Euroopa õigusaktid sihtotstarbelise kasutamise perioodi algusena viimase väljamakse kuupäeva.

PRIA on Eesti Vabariigi Maaeluministeeriumi valitsemisalas olev rakendusüksus, mille ülesanne on Euroopa Liidu põllumajanduse, maaelu ja kalandussektori arengutoetuste, riiklike ning turukorralduslike toetuste andmise korraldamine. PRIAl on üle 52 000 kliendi ja teenindusbürood igas maakonnas.

Recommended Posts