Maaeluministeerium
PRESSITEADE
09.05.2018

 

Toiduahela riskihindamist soovitakse muuta läbipaistvamaks

Euroopa Komisjon on algatanud seadusandliku ettepaneku Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele, mis hõlmab Euroopa Liidu toiduahela riskihindamise läbipaistvust ja jätkusuutlikkust. Määruse eelnõu peamine eesmärk on toiduahela riskihindamise läbipaistvuse suurendamine ja jätkusuutlikkuse tagamine.

„Euroopa Komisjoni üheks olulisemaks ettepanekuks on riskihindamise protsessi senisest läbipaistvamaks muutmine läbi avalikkusele parema ligipääsu võimaldamise riskihinnangutes kasutatavatele andmetele,” ütles Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev. „Samuti rõhutatakse vajadust liikmesriikide teadlaste senisest suuremale kaasamisele riskide hindamisse, selle protsessi parema juhtimise ning riskikommunikatsiooni järele.”

Rohkem informatsiooni Euroopa Komisjoni kodulehelt

Taust:

  • EL Toiduseadus (Määrus (EÜ) nr 178/2002; General Food Law) on kogu „põllult lauani” toiduahela ohutust reguleeriv oluline õigusakt, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted, sh 3 komponendist (riskihindamine, riskijuhtimine ja riskikommunikatsioon) koosnev riskianalüüsi põhimõte, ning asutati sõltumatu riskihindamisasutus ‒ Euroopa Toiduohutusamet.
  • 2018. aasta 23. jaanuarist kuni 20. märtsini toimus avalik konsultatsioon, mis näitas, et avalikkus ja huvitatud osapooled tunnustavad Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) riskihinnangu tegemisel kasutatavate tööstuse tehtud uuringute avalikustamise vajalikkust ning olulisust EL toiduahela riskihindamise usaldusväärsuse tagamisel.
  • Komisjoni algatuse olulisemad ettepanekud:
  1. Rohkem läbipaistvust, parem ligipääs andmetele.
  2. Usaldusväärsemad ja sõltumatud uuringud.
  3. Parem juhtimine.
  4. Efektiivne riskikommunikatsioon.

Recommended Posts