Maaeluministeerium
PRESSITEADE
24.05.2021


Maaeluminister Urmas Kruuse saatis kooskõlastusringile söödaseaduse muudatuse eelnõu, millega täpsustatakse ravimsööda käitlemist ja kasutamist reguleerivaid sätteid. Ravimsööt on sööt, mida kasutatakse looma söötmiseks selle raviomaduste tõttu.

Ministri sõnul eelnõu olulisi muudatusi kaasa ei too. „Võrreldes senisega jäävad ravimsööda käitlemise üldpõhimõtted samaks; küll aga kaasnevad seaduse vastuvõtmisega selgemad reeglid ravimsööda tootmiseks, turuleviimiseks ja kasutamiseks,” sõnas Urmas Kruuse.

Eelnõu kohaselt peab sööda käitlejal olema edaspidi tegevusluba, kui tema ettevõttes tegeletakse ravimsööda või vahetoote tootmisega, nende veoga või turuleviimisega. Kehtiva korra kohaselt on tegevusluba nõutud üksnes ravimsööda tootmise puhul.

Selleks, et tagada ravimsööda ohutu kasutamine, võib seda muudatuste kohaselt tarnida ja kasutada kehtiva ravimsööda veterinaarretsepti alusel. Retsepti peab olema väljastanud üksnes kutsetegevuse luba omav veterinaararst pärast ravitava looma läbivaatamist. Mikroobide resistentsuse leviku piiramiseks keelatakse muu hulgas antibiootikume sisaldavate ravimsöötade ennetav kasutamine.

Kui siiani reguleeris ravimsööda käitlemist Euroopa Liidu direktiiv, siis nüüd on selleks kehtestatud Euroopa Liidu vahetult kohaldatav määrus. Seetõttu on vajalik asjakohaseid söödaseaduse sätteid muuta või tunnistada need kehtetuks.

Seadus on kavandatud jõustuma 28. jaanuaril 2022. Eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.

Recommended Posts