Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määruse nr 31 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” muutmine

Sisukokkuvõte:

 • Maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määruse nr 31 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” muutmine” eelnõu on välja töötatud söödaseaduse § 18 lõike 2 ja § 19 lõike 3 alusel.
 • Määruse eelnõu väljatöötamise vajadus tuleneb peamiselt söödaseaduse muutmise seaduse eelnõust (499 SE), mis on läbinud teise lugemise Riigikogus 2022. aasta 17. mail. Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõuga viiakse selles seaduses kehtestatud ravimsööda tootmise, turuleviimise ja kasutamise põhimõtted kooskõlla alates 2022. aasta 28. jaanuarist kohaldunud määruse (EL) 2019/4 sätetega.
 • Söödaseaduse muutmise seaduse (499 SE) kavandatud jõustumisaeg on 2022. aasta 1. juulil.
 • Eelnõuga kavandatu kohaselt lisandub teatud sööda käitlejatele loakohustus, sest tulenevalt määrusest (EL) 2019/4 peab sööda käitlejal edaspidi olema tegevusluba, kui tema ettevõttes tegeletakse ravimsööda ja vahetoote tootmise, nende veo või turuleviimisega. Kehtiva korra kohaselt on tegevusluba nõutud üksnes ravimsööda tootmise korral. Muude kui eespool nimetatud ravimsööda käitlemisega seotud tegevuste puhul, sealhulgas lemmikloomadele ette nähtud ravimsööda jaemüügi puhul, peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate.
 • Sööda käitleja, kellel on asjakohane tegevusluba, võib jätkata oma tegevust tingimusel, et ta esitab hiljemalt 2022. aasta 28. juuliks Põllumajandus- ja Toiduametile (edaspidi PTA) teate selle kohta, et ravimsööda või vahetoote tootmiseks, ladustamiseks, veoks või turuleviimiseks kehtestatud süsteem vastab määruse (EL) 2019/4 II peatüki erinõuetele.
 • Lisaks eelnevale on eelnõu koostamisel arvestatud ka parendusettepanekutega, milleni jõuti söödaohutuse tervikteenuse III fookusteema „Riskide hindamiseks vajalike andmete esitamise ulatus ja asjakohasus tegelemisel tegevusaladel, mille puhul peab isik esitama majandustegevusteate või tal peab olema tegevusluba enne tegevuse alustamist” arutelude käigus. Analüüsi peamine eesmärk oli parandada tervikprotsessi, määratleda selle probleemkohad ja leida parimad võimalikud lahendused PTA töö tõhusamaks ressursikasutuseks, et tagada söödaohutus kogu söödaahelas.
 • Arvestades eelnevat, tuleb põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määrust nr 31 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” muuta, täpsustades nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba.
 • Põhiline sihtrühm on ettevõtjad, kes soovivad tegeleda ravimsööda või ravimsööda vahetoote tootmise, turuleviimise ja kasutamisega.
 • Samuti puudutab eelnõuga kavandatu ettevõtjaid, kelle ettevõttes tegeletakse sööda ladustamise või müümisega jaekaubanduses, sealhulgas sidevahendite kaudu, või ostetud sööda pakendamise või segasööda tootmisega selleks spetsiaalselt seadmestatud veokis või lemmikloomatoidu tootmisega.
 • Juba tegutsevate ettevõtjate halduskoormust põllumajandusministri määruse nr 31 muutmine oluliselt ei mõjuta. Mitu eelnõuga kavandatavat tegevusalade nimetust puudutavat täpsustust on pigem tehnilist laadi ning seetõttu ei kaasne sellega sööda käitlejal kohustust esitada uus majandustegevusteade või taotleda uus tegevusluba. Juhul, kui isik soovib oma ettevõtte tegevust laiendada või hakata tegelema mõne eespool nimetatud tegevusalaga, tuleb tal esitada PTA-le asjakohane majandustegevusteade või tegevusloa taotlus. Nii majandustegevusteade kui ka tegevusloa taotlus esitatakse üks kord.
 • Osaliselt on sihtrühm ka PTA järelevalveametnikud, kelle töökoormus võib uute loataotluste menetlemise tõttu ajutiselt kasvada. Kuna teatavate tegevusalade puhul uusi nõudeid ei kehtestata, vaid muudetakse tegevusala nimetust, saab PTA korrastada registrit, kasutades selleks registris olevaid andmeid.
 • Eelnõuga kavandatu toetab „põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 alaeesmärgi „Tark ja kestlik põllumajandus, toidutootmine ja maaelu ning ohutu toit ja hoitud keskkond”” saavutamist, sest määruses tehtavate muudatustega tõhustatakse järelevalvet sellise sööda tootmise ja söötmise üle, mis võib ilma regulaarse kontrollita olla ohtlik inimese ja looma tervisele.

Määruse eelnõu: EN_tegevusalad_muutmine
Määruse seletuskiri: SK_tegevusalad_muutmine
Lisa 1: Lisa_1_tegevusalad_muutmine
Lisa 2: Lisa_2_tegevusalad_muutmine