Maaeluministeerium
PRESSITEADE
02.05.2019

Põllumajanduskindlustustoetuse määrus sai allkirja

Maaeluminister Mart Järvik allkirjastas Eesti maaelu arengukava 2014−2020 raames antava põllumajanduskindlustustoetuse määruse, mille eesmärk on suunata põllumajandustootjaid teadlikumalt riske juhtima.

„Suur tänu eelmisele maaeluministrile Tarmo Tammele, kes astus vajalikud sammud, et selline toetus oleks põllumajandustootjatele kättesaadav. On väga oluline tagada põllumajandusettevõtete stabiilsus ning vähendada tootmisriskidest tekkida võivat finantskahju. Põllumajanduskindlustustoetus aitabki põllumajandustootmisega seotud riske maandada. Riskijuhtimismeetmete väljatöötamine on ka uue valitsuse üks põllumajanduse ja maaelu peatüki aluspõhimõtetest,“ sõnas maaeluminister Mart Järvik.

Toetust antakse tera- või kaunvilja, heinaseemne, õlikultuuri, kartuli, köögivilja, puuvilja, marjade, viljapuude, marjapõõsaste, puukooliistanduse, dekoratiivtaimede, veiste, sigade, lammaste, kitsede, hobuste (välja arvatud võistlus- ja ratsahobused), kodulindude või mesilaspere kindlustusmaksete eest tasumiseks.

Toetusega  hüvitatakse kuni 70% toetuse saaja tasutud kindlustusmaksetest. Toetust antakse üksnes selliste kindlustusmaksete tasumiseks, kus kindlustuslepingu tingimused hõlmavad kahju hüvitamist, mille on põhjustanud ebasoodsad ilmastikuolud, looma- või taimehaigused, kahjurite levik või ebasoodne keskkonnajuhtum.

Kokku on Eesti maaelu arengukava 2014−2020  eelarves kindlustusmaksete toetamiseks ette nähtud kaks miljonit eurot. Esimene taotlusvoor on kavandatud 2019. a juunikuusse ning taotlusvooru eelarve on üks miljonit eurot. Taotlus tuleb esitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile nende e-teenuse keskkonna kaudu. PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

Recommended Posts