PÕLLUMAJANDUSAMET
PRESSITEADE
06.06.2019

Põllumajandusamet: Avalikus kohas tuleb taimekaitsevahendeid kasutada suure ettevaatlikkusega

Saabunud on haljastuse ja heakorratööde hooaeg ning Põllumajandusamet tuletab meelde taimekaitsevahendite kasutamise nõuded.

„Avalikus kohas ja elamu vahetus läheduses tuleb umbrohu tõrjumiseks eelistada niitmist, trimmerdamist ja rohimist,“ ütleb Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna juhataja Maris Raudsepp. „Taimekaitsetöid võib teha üksnes juhul, kui taimehaigusi ja kahjureid või umbrohtu ei ole võimalik tõrjuda agrotehniliste ega muude meetmetega,“ lisab Raudsepp.

Kui taimekaitsevahendi kasutamine on hädavajalik, peab hoolega järgima kasutusjuhendit ja silmas pidama kõiki ohutusnõudeid, et vältida ohtu inimeste ja loomade tervisele ning ümbritsevale keskkonnale.

Taimekaitsetöid ei tohi teha kõrvalise inimese juuresolekul. Kui tootele on märgitud tööooteaeg, tuleb paigaldada avalikku kohta või korterelamu vahetusse lähedusse enne taimekaitsetööga alustamist hoiatussilt. Sildil peab olema teave taimekaitsevahendi ja tööooteaja kohta, mille möödumise järel on ala lubatud taas kasutada. Tööde tegemise ajal on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid. Taimekaitsevahendit ei tohi pritsida, kui tuule kiirus on suurem kui 4 m/s ja õhutemperatuur kõrgem kui 25°C. Mesilaste ja teiste tolmeldajate kaitsmiseks on keelatud pritsida õitsvaid taimi, sealhulgas ka õitsvat umbrohtu. Et vältida taimekaitsevahendite sattumist pinna- ja põhjavette, on oluline kinni pidada veekaitsevööndi piirangutest.

„Euroopa Komisjon võttis eelmisel aastal vastu rakendusmääruse, mille alusel võib glüfosaati kasutada veel vähemalt 5 aastat, aga seati täiendavad kasutuspiirangud,“ ütleb Maris Raudsepp. „Erilist tähelepanu pööratakse elanike kaitsele.“

Glüfosaadi kasutusele seati piirangud ka Eestis ja glüfosaati sisaldavate umbrohutõrjevahendite kasutus koolialadel, laste mänguväljakutel ning tervishoiuasutuste vahetus läheduses on keelatud. Täiendati infolehti teabega, mis keelab neid pritsida põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.

Põllumajandusamet soovitab igal kohalikul omavalitsusel üle vaadata lepingud teehooldus- või haljastusettevõtetega, et veenduda, kas teenusepakkuja teostab töid vastavalt kohaliku omavalitsuse ootustele. Igal aastal saadab Põllumajandusamet märgukirja kõikide omavalitsuste juhtidele ohutusnõuete järgimise olulisusest, palvega edastada see ka neile, kes tegelevad haldusalas haljastustöödega ja kasutavad seejuures taimekaitsevahendeid.

Lähem info:

Maris Raudsepp
taimekaitse ja väetiste osakonna juhataja
e-post Maris.Raudsepp@pma.agri.ee
tel 5669 8823

Recommended Posts