MAI

31.05 – hiljemalt nüüd tuleb alustada rannaalal karjatamist, kui alapõhiselt ei ole määratud teisiti.

31.05 – Keskkonnaametile tuleb teatada karuputke esinemisest (HPK).

JUUNI

11.06 – otsustab PRIA loomakasvatuse üleminekutoetuste ühikumäära.

22.06 –  teeb PRIA loomakasvatuse üleminekutoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse.

ÜLDINE pindalatoetuste info:

ÜPT taotlemise korral tuleb kanepi õitsema hakkamisest PRIA-t teavitada

30.06 – kannab PRIA otsetoetuste, pindala üleminekutoetuste ja MAK pindala- ja loomatoetuste toetuste saaja arvele

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus ehk KSM (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue). Täpsemalt vaata siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018007

15.05 – KSM väetusplaan on koostatud. Jälgi väetusplaani nõudeid!

15.06 – rohumaariba või maastiku joonelement peab olema rajatud

15.06 – kui on viies kohustuse aasta, peab olema KSM täiendkoolitus läbitud

Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue). Täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018009

15.06 – hiljemalt selleks ajaks on viljapuud ja marjapõõsad istutatud

15.06 – viljapuu- ja marjaaia rajamisele järgneval aastal peavad reavahed vähemalt kolmandiku ulatuses olema rohukamaraga kaetud

Piirkondlik mullakaitse toetus (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue) Täpsemalt vaata siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018015

15.06 – hiljemalt esimeseks kohustuse aastaks peab olema rohukamar rajatud

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ehk PLK (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue. Täpsemalt vaata siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018016 ja selle toetuse puhul on ka palju alapõhiseid tähtaegu ja piiranguid, mis tulenevad kaitse-eeskirjast, kaitsekorralduskavast või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavast)

20.06 – esimesel kohustuse aastal peab olema Keskkonnaameti korraldatud poolloodusliku koosluse hooldamise koolitus läbitud.

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue). Täpsemalt vaata siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018010

15.06 – põllu-, puuvilja- või marjakultuuri kohalikku sorti kuuluvad taimed peavad olema külvatud, maha pandud või istutatud ja puuvilja- või marjaaia reavahed rohukamaras hiljemalt rajamisjärgsel aastal

15.06 – ära unusta esitada PRIA-le külvatud seemne müügipakendi originaaletiketti või taimepassi või muud sordiehtsust tõendavat dokumenti. Lisaks SORT etikettidele esitada ÜPT taotlemise korral ka kanepi etiketid

Piirkondlik veekaitse toetus (hetkel veel eelnõu, aga seda toetust saab taotleda vaid nitraaditundlikul alal. Toetusel kaks tegevust: 60%-ne talvine taimkate ning kaitsmata alade rohumaana hoidmine)

15.06 – hiljemalt esimeseks kohustuse aastaks peab olema rohukamar rajatud.

Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (iga kuupäeva kohta on konkreetne nõue). Vaata lähemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122017045

1.06 – viiendal kohustuse aastal peab olema täiendkoolitus läbitud

15.06 – otsetoetuste taotlemise korral peab olema põllumajanduskultuur külvatud, maha pandud, istutatud või peab maad hoidma kesas

15.06 – puuvilja- ja marjaaia rajamisele järgneval aastal peavad reavahed olema rohukamaraga kaetud

Kiviaia taastamise toetus (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue). Täpsemalt vaata siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/125042017012

7.06 – 2016. aastal toimunudtaotlusvooru käigus rahastamise otsuse saanud kiviaedade taastamise lõpparuande esitamise tähtaeg

Pane tähele! Ka nõuetele vastavad süsteemiga seotud nõuded kehtivad kogu kalendriaasta kohta. Kohustuslike majandamisnõuete  tähtajad tulevad valdkonna vastavatest õigusaktidest.

Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuetest on aga tähtaegadega seotud need: https://www.riigiteataja.ee/akt/116112017004

15.06 – viljavaheldus- või külvikorraplaan on koostatud või uuendatud

Loomade heaolutoetus. Täpsemalt vaata siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018012

1.06 – 31.08 – taotlusel taotletud arvul veiste, sh vasikate ning hobuste karjatamisperiood. Täkkudele tagatakse pääs karjamaale või väliaedikusse.

Taotluse esitamise aasta 15. juuni – nõuetekohase koolituse kohta, mis on toimunud 2015. aastast selle ajani, võib taotleda toetust.

Prognoositav taotlusperiood:

4.06-11.06  – Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (meede 16.4)

25.06-2.07 – Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks (väikesed ja mikrod) (meede 4.2.1)

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus. Vastuvõtt toimub Erametsakeskuses.

15.07 – EPKK lihaveisekasvatuse aastakonverents 2018 Tartus.

Recommended Posts