Maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ muutmine“ eelnõu

 

Sisukokkuvõte:

  • Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruses nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ tehtavad muudatused on peamiselt tingitud vajadusest laiendada taotlejate sihtrühma ja suurendada toetatavate tegevuste arvu ning pikendada maksete abikõlblikkuse ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise lõpptähtpäeva 2023. aasta 30. juunilt 2025. aasta 30. juunini tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2020/2220, millega pikendatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika programmiperioodi 2014−2020 rakendamist kahe aasta võrra.
  • Lisaks on määruse muutmine tingitud praktikas ilmnenud vajadusest, samuti tehakse eelnõuga mitmeid keelelisi ja normitehnilisi parandusi õigusselguse eesmärgil.
  • Selleks, et mitmekesistada maapiirkonna majandustegevust ning luua paremad eeldused uute töökohtade tekkeks laiemalt, tehti „Eesti maaelu arengukavas 2014−2020“  muudatused meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng“ tegevuse liigis 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“.
  • Nimelt märkimisväärne osa võimalikest uute töökohtade loojatest maapiirkonnas tegutseb erinevates valdkondades nagu teenindus, ehitus ja transport, mis seni on olnud nimetatud meetme 6 raames suures osas mitteabikõlblikud tegevusvaldkonnad.
  • Toetatavate tegevusvaldkondade hulka lisandusid MAK-i muudatuste kohaselt veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus, ehitus, veondus ja laondus, reklaamindus ja turu-uuringud ning haldus- ja abitegevused, taotlejate hulka lisandusid põllumajandusvaldkonna muuseumid ning muutus toetuse maksimaalne suurus avaliku sektori põllumajandusettevõtja puhul. Euroopa Komisjon kiitis MAK-i nimetatud muudatused heaks 9. juulil 2021. aastal rakendusotsusega nr C(2021) 5272.
  • Määrus jõustub üldises korras.

Määruse eelnõu:  Mitmekesistamine_EN
Määruse seletuskiri: Mitmekesistamine_SK
Lisa: 
Mitmekesistamine_lisa