Maaeluministri määruse „Maaeluministri 8. mai 2015. a määrus nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ muutmine“ eelnõu

Sissejuhatus:

  • Määrus hõlmab „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.2 „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks“ alameedet 4.2.1 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“.
  • Eelnõuga tehakse vajalikud muudatused maaeluministri 8. mai 2015. a määruses nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ seetõttu, et edaspidi on võimalik toetust taotleda ka Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks.
  • Kui varem sai toetust taotleda eespool nimetatud toodete turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks üksnes juhul, kui toetust taotleti korraga nii töötlemiseks kui ka turustamiseks, siis edaspidi saab toetust taotleda ka eraldi turustamiseks.
  • Teine oluline muudatus tehakse selle pärast, et alates 2022. aastast hakkasid kehtima uued regionaalabi suunised, mille kohaselt on muutunud regionaalabi piirmäärad.
  • Uute regionaalabi suuniste kohaselt on toetuse maksimaalne määr mikro- ja väikeettevõtjatel 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.
  • Lisaks täpsustatakse eelnõuga taotluse hindamise kriteeriume.
  • Edaspidi saavad hindepunkte ka need taotlejad, kes kuuluvad taotluse esitamise ajal tunnustatud tootjaorganisatsiooni.
  • Samuti muudetakse hindamiskriteeriumi 8 alusel antavaid hindepunkte seetõttu, et alates 2022. aastast kehtivad uued regionaalabi piirmäärad.
  • Määrus jõustub üldises korras.

Määruse eelnõu: EN_meede_4_2_1_2022
Määruse seletuskiri: SK_meede_4_2_1_2022
Määruse lisa: Lisa_4_Hindamiskriteeriumid_2022