Allikas: https://etki.ee/index.php/%C3%BCldinfo/uudised/701-ilmus-hea-pollumajandustava-uuendatud-juhis

Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Maaeluministeeriumi koostöös valmis „Hea põllumajandustava“ juhendmaterjal põllumajandustootjatele.

Hea põllumajandustava on põllumajanduse üldtunnustatud reeglistik, mis koosneb õigusaktidega määratud keskkonnanõuetest ja soovituslikest juhistest. Keskkonnanõuete ja soovituslike juhiste järgimine vähendab keskkonna reostumise või keskkonnaseisundi halvenemise ohtu.

Esimene “Hea põllumajandustava” anti Keskkonnaministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumi koostöös välja 2001. aastal. Materjale uuendati 2006. aastal lähtudes sel ajal kehtivatest õigusaktidest ja Euroopa Liidu liikmesriikide sarnastest dokumentidest. Käesoleva juhendmaterjali keskmeks on 2019. aasta veebruaris vastu võetud veeseadus ja selle rakendusaktid, mille üks olulisemaid eesmärke on veekeskkonna kaitsmine põllumajandusest lähtuda võiva reostusohu eest. Viited asjakohastele seadusaktidele on leitavad linkidena.

Juhendmaterjalis käsitletakse veekaitse üldiseid eesmärke, põhja- ja pinnavee hea seisundi säilitamist ning kaitsmist põllumajandusliku reostuskoormuse eest. Jagatakse selgitusi ja soovitusi väetiste kasutamise, sõnniku ning reoveesette käitlemise, silo hoiustamise, keskkonnaäästliku taimekaitse ja maaparanduse teemadel. Juhitakse tähelepanu mulla säästvale kasutamisele ja kaitsele, otstarbekale kultuuride valikule maakasutuses ja talvise taimkatte tähtsusele.

“Hea põllumajandustava” juhiste järgimine aitab põllumehel korraldada tootmist tasakaalustatult majanduslike eesmärkide ja tulemuslikkuse kõrval silmas pidades ka ümbritseva keskkonna hea seisundi säilimist.

“Hea põllumajandustava” koostasid Malle Järvan, Mati Koppel ja Reelika Päädam taimekasvatuse pikaajalise programmi raames.

Loe väljaannet siit: http://taim.etki.ee/teabematerjalid 

Recommended Posts