Kodanikuühendused pöördusid automaksu osas riigikogu liikmete poole

Kuus kodanikuühendust saatsid riigikogu liikmetele mootorsõidukimaksu puudutava kirja, millega kutsutakse rahvasaadikuid üles rahandusministeeriumi algatatud eelnõu mitte toetama.

Pöördumisele on allkirja andnud Eesti Autoomanike Liidu, Eesti Maksumaksjate Liidu, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Lasterikaste Perede Liidu, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ning Full Throttle Club juhid. EAOL juhatuse esimees Priit Tammeraidi sõnul on niivõrd laiapõhjalise allakirjutanute ringiga pöördumine selge märk ühiskonna tugevast vastuseisust mootorsõidukimaksu kehtestamisele. “Automaksu kehtestamine on ebaõiglane nii maa- ja pereinimestele, pensionäridele kui tegelikkuses kõigile maksumaksjatele – maksu eesmärk on arusaamatu ning mõju meie autopargile negatiivne,” ütles Tammeraid. Tammeraidi sõnul peaksid kirja saanud riigikogu liikmed tõsiselt mõtlema sellele, kes on ta valija. “Suur osa rahvasaadikutest esindab piirkondi, kus autota ei ole võimalik elada. On raske ette kujutada seda piinlikkust, mida need poliitikud automaksu poolt hääletades peavad järgmisel valijatega kohtumisel tundma.”

Viielehelises pöördumises tuuakse muuhulgas välja tõsiasi, et Eestis on ühe ruutkilomeetri kohta väga vähe autosid: kui Saksamaal on ühe km2 kokku ligi 140 autot, siis Eestis on vastav näitaja ligi 23 autot km2 kohta. “Kui arvestada maha peatatud kandega ja ülevaatuseta sõidukid, on Eestis vaid 16,4  autot ühe ruutkilomeetri kohta,” ütles Tammeraid. “Autode rohkus km2 kohta näitab seda, et Eesti on hajaasustusega riik, mille puhul ei saa täna rääkida autode rohkusest või “autostumisest.”

Pöördumises tuuakse välja ka kalkulatsioon, mille kohaselt tuleb praeguse kavatsuse kohaselt autoomaniku aastaseks keskmiseks maksukoormuseks 493 eurot ja 58 senti – sellise tulemuse saab siis, kui jagada 236 miljonit eurot autoomanike arvuga (kokku 478 139). “Näiteks oleks ERRi automaksu kalkulaatori kohaselt ühe 2018. aasta esiveolise 2-liitrise diiselmootoriga Prantsuse päritolu mahtuniversaali aastamaks 291,92 eurot ja kasutatult registreerimine 3254,60 eurot. See ei ole marginaalne summa, vaid oluline koormus isegi senini võrdlemisi hästi toime tuleva perekonna rahakotile,” seisab pöördumises. “Mis puutub maksu väidetavasse eesmärki suunata inimesed keskkonnasäästlikumate sõidukite suunas, siis antud sõiduki sihtrühma (ehk lastega pere) puhul ostetakse olude sunnil ikka samade suurus- ja võimsusnäitajatega auto, ent uue maksu rakendudes vaatab ostja hoopis automaksu võrra odavama,  vanema ja saastavama sõiduki poole,” leiavad allakirjatanud.

Pöördumise lõpus märgitakse, et mootorsõidukimaksu toetamine on kahjulik nii Eesti elanikkonnale kui riigikogulase enda jätkamisele poliitikas, sest koalitsioonierakondade toetus on just automaksu debati ajal drastiliselt langenud. “Suur osa toetuse langusest põhineb tõsiasjal, et tänane valitsus on käitunud vääritult ja valelikult. Teie võimalus on olla mõistuse hääleks ja tuletada rahandusministrile meelde, et Riigikogu pole kummitempel,” seisab pöördumises.

Pöördumine saadeti digitaalselt allkirjastatuna riigikogu kantseleile, kes toimetab selle edasi kõigile 101 rahvasaadikule.

PRESSITEADE
31. jaanuaril 2024
EAOL


Lisainfo:
Simmo Saar
Juhatuse liige
EAOL
+372 53 07 2000

ELi institutsioonid peavad järgima ELi lepingut ja alustama viivitamatult struktureeritud kodanikuühiskonna dialoogi

ELi institutsioonid peavad järgima ELi lepingut ja alustama viivitamatult struktureeritud kodanikuühiskonna dialoogi

24.jaanuaril saatis Euroopa kodanikuühiskond Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi presidentidele ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigile Belgiale avaliku kirja. Kirjale allakirjutanud kutsuvad kolme peamist Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalevat institutsiooni tungivalt üles võtma konkreetseid meetmeid avatud, läbipaistva ja korrapärase dialoogi arendamiseks kodanikuühiskonna organisatsioonidega kõigis poliitikavaldkondades, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 11. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma ja organisatsiooni Civil Society Europe algatatud avalik kiri sisaldab konkreetseid ettepanekuid sotsiaaldialoogi elluviimiseks. Kirja toetas kokku 156 allakirjutanut 26 liikmesriigist. Nende seas on 39 Euroopa võrgustikku, 85 riiklikku organisatsiooni ja 60 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma liiget.

Vastavatest õigussätetest hoolimata on kodanikuühiskonna dialoog ELi institutsioonides endiselt ebaühtlane ja struktureerimata.

Allakirjutanud teevad ettepaneku koostada esimese sammuna Euroopa Komisjoni teatis kodanikuühiskonna dialoogi tugevdamise kohta ELi tasandil.

„Euroopa Liidu institutsioonidel on kõik vajalikud vahendid, et teha meie ettepanekute osas märkimisväärseid edusamme,“ ütles komitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma esimees Séamus Boland kirja avaldamise eel. „Järgmises Euroopa Komisjoni koosseisus peaks kodanikuühiskonna dialoogi eest vastutama üks asepresident ning igas peadirektoraadis tuleks ametisse nimetada kodanikuühiskonna koordinaatorid,“ lisas Boland.

Organisatsiooni Civil Society Europe esimees Gabriella Civico märkis: „ELi nõukogu sekretariaat ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni esindused liikmesriikides peavad seadma sisse korrapärase dialoogi kodanikuühiskonnaga. Kodanikuühiskonna organisatsioonid vajavad otseseid kanaleid, mille kaudu osaleda ELi poliitikakujundamise protsessis.“

Avalikule kirjale allakirjutanud austavad sotsiaalpartnerite õigusi sotsiaaldialoogis, ent kutsuvad selle täienduseks üles ka struktureeritud kodanikuühiskonna dialoogile. Séamus Boland selgitas: „Tõhusad ja vastutustundlikud kodanikuühiskonna organisatsioonid saavad paljudes poliitikavaldkondades teha koostööd valitsuste ning tööandjate ja töötajate organisatsioonidega. Nende teadmiste ja asjatundlikkuse kasutamine aitab tagada sihipärasemad ja tõhusamad ELi meetmed kõigis valdkondades ja kõigis sotsiaal-majanduslikes küsimustes.“

Lõpetuseks tõdes Gabriella Civico: „Tõeline kodanikuühiskonna dialoog ja koostöö suurendavad kodanike toetust ELi poliitikameetmetele ja annavad neile kodanike silmis suurema legitiimsuse, tagades seeläbi poliitika sujuvama elluviimise. See on eriti oluline keerulises ja kiiresti muutuvas maailmas, kus on hulgaliselt probleeme, mida meie kogukonnad ja ühiskonnad peavad lahendama.“

Avalik kiri: OpenLetter_ET

Taustteave

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on nõuandev organ, mis loodi Rooma lepinguga 1957. aastal. Ta abistab Euroopa Parlamenti, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni. Komitee on Euroopa organiseeritud kodanikuühiskonna hääl. Ta esindab tööandjaid, töötajaid ja kodanikuühiskonna organisatsioone. Komitee 329 liikme eksperditeadmised aitavad optimeerida ELi poliitikameetmete ja õigusaktide kvaliteeti. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühm koosneb 106kodanikuühiskonna ja sidusrühmade esindajast, eeskätt majanduse, kodanikutegevuse, kutsetegevuse ja kultuuri alal.

Rühma liikmed kuuluvad organisatsioonidesse, mis esindavad järgmisi valdkondi:

 •  teadusringkonnad (loodusteadlased, majandusteadlased, sotsioloogid jne);
 • kodanike osalemine ja mõjuvõimu suurendamine;
 • kodanikuühiskonna arendamine;
 • tarbijad;
 • keskkond, pärand ja kestlik areng;
 • põllumajandus, kalandus ja rannikukogukonnad, metsandus;
 • inimõiguste kaitse (laste, eakate, perekondade, soolise võrdõiguslikkuse, tõrjutud ja ebasoodsas olukorras rühmade, rändajate ja pagulaste, vähemuste, puuetega inimeste, naiste ja noortega seotud küsimused);
 • vabad elukutsed (juristid, arstid, insenerid jne);
 • mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning käsitööndus;
 • sotsiaalmajandus (heategevuslikud organisatsioonid, ühistud, sihtasutused, vastastikused ühingud ja sotsiaalsed ettevõtted).

Kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma üldine eesmärk on tugevdada reaalselt osalusdemokraatiat kogu Euroopa Liidus ja tagada, et ELi õigusaktide ettepanekute kohta koostatud komitee arvamused kajastaksid kõigi eurooplaste huve. Civil Society Europe loodi 2016.aasta veebruaris kodanikuühiskonna organisatsioonide koordineerimiseks ELi tasandil. Organisatsioon ühendab 22 Euroopa kodanikuühiskonna

organisatsioonide võrgustikku, mis töötavad ühiseid väärtusi – võrdõiguslikkust, solidaarsust, kaasatust ja demokraatiat – edendava Euroopa projekti taaselustamise nimel. Selle põhieesmärgid on hõlbustada ja võimaldada horisontaalset ja vertikaalset dialoogi Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide ja poliitikakujundajate vahel ning aidata tugevdada kodanikuühiskonna organisatsioone nende tegevuses ja suhetes ELi institutsioonidega.

Civil Society Europe’i ülesanne on aidata kaasa sellele, et EL tunnustaks sõltumatute ja mitmekesiste kodanikuühiskonna organisatsioonide olulist rolli ja väärtust põhiõigustel rajaneva demokraatliku ühiskonna ülesehitamisel ja toetamisel. Organisatsioon töötab ka selle nimel, et luua tingimused tugeva ja sõltumatu kodanikuühiskonna hääle ning tõhusa, avatud ja struktureeritud kodanikuühiskonna dialoogi arendamiseks ELi tasandil, samuti hästi toimiva ja võimalusterikka kodanikuühiskonna tegutsemisruumi arendamiseks kogu liidus.

Lisateabe saamiseks ja intervjuudeks võtke palun ühendust järgmiste kontaktisikutega:

Jasmin Klötzing
kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma sekretariaadi kommunikatsiooniametnik + 32 (0) 2 546 90 67
Jasmin.kloetzing@eesc.europa.eu

Margarida Reis
kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma sekretariaadi kommunikatsiooniassistent + 32 (0) 2 546 90 36
Margarida.reis@eesc.europa.eu

Kui soovite olla edaspidi kursis kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma tegevusega, klõpsake siin.

Töökuulutus: Asendustalunik

Töökuulutus: Asendustalunik

Tööd pakub: Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL)

Töö kirjeldus: 

Taluliit ootab oma meeskonda asendustaluniku. Asendustalunik on põllumajandustöötaja, kelle ülesandeks on ajutiselt asendada talunikke nende puhkuse, haiguse või muude eriolukordade ajal. Töö hõlmab erinevaid põllumajandus- ja loomakasvatustöid, tagades talu sujuva toimimise taluniku puudumisel.

Asendustalunikud on olulised, kuna loomakasvatus nõuab tööd seitse päeva nädalas, ja kvaliteetse tööjõu tagamine on sektoris kriitilise tähtsusega.

Asendustalunikud:  

 • Asendustalunikul on põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või tal on vähemalt 3 aastane varasem töökogemus põllumajandusettevõtetes, eriti loomakasvatuses.
 • Asendustaluniku tööülesanded hõlmavad loomadega seotud tegevusi nagu lüpsmine, söötmine, loomade tervise jälgimine ja muud põllumajanduslikud tööd.
 • Asendustalunikud on sageli mobiilsed, teenindades mitut talu oma elukohajärgses piirkonnas või kaugemal. Vajadusel ööbitakse kohapeal taludes.
 • Nende tööd juhib töödejuht, kes korraldab asendustalunike liikumist talust tallu.
 • Töö on mitmekesine ja nõuab kohanemisvõimet ning oskust töötada iseseisvalt ja vastutustundlikult. Samas pakub töö palju paindlikkust oma aja planeerimisel.

Asendustalunikud tagavad, et taludes jätkuks igapäevased tööd ka talunike puudumisel, aidates säilitada loomade heaolu ja talu toimimist.

Nõuded kandidaadile:

 • Kutse-kesk-, kesk-eri või kõrgem põllumajandusharidus või vähemalt 3 aastane töökogemus põllumajandusettevõttes
 • Lüpsioskus ja kogemused veistega töötamisel
 • Autojuhiload, traktorijuhiload (soovitav)
 • Oma transpordivahend
 • Hooliv suhtumine loomadesse
 • Usaldusväärsus, korrektsus, kohanemisvõime, hea suhtlemisoskus

Ettevõte pakub:

 • Töötasu 10 eurot tunnis (bruto) ja erinevad lisatasud (öötöö, riigipühad, ööbimistasud)
 • Transpordihüvitist
 • Regulaarseid koolitusi
 • Tööriideid
 • Ühisüritusi

Lisainfo:

Konkurentsivõimeline töötasu ja boonused:

 • Töötasu on 10 eurot tunnis (bruto) koos võimalusega suurendada oma sissetulekut läbi erinevate lisatasude.
 • Lisahüved hõlmavad tasusid öötöö eest, lisatasu riigipühadel töötamise eest ja ööbimistasusid, kui töö nõuab ööbimist talus.

Paindlik lisatasude süsteem tagab, et asendustaluniku töö väljaspool tavapäraseid töötunde on alati õiglaselt hüvitatud.

Kandideerimine:

Saada oma CV aadressile info@taluliit.ee.
Lisainfo telefonil +372 5332 6581.

Täiendavad hüved:

 • Toetame teie tööle sõitmist, pakkudes transpordikulude katmist.
 • Investeerime teie professionaalsesse arengusse, pakkudes pidevaid koolitusvõimalusi.
 • Tagame vajalikud tööriided, et saaksite oma tööd mugavalt ja ohutult teha.
 • Ühendame meie meeskonda läbi ühisürituste ja tegevuste, pakkudes võimalust suhelda ja lõõgastuda koos kolleegidega.

Meie juures töötamine tähendab rohkem kui lihtsalt töökoht – see on võimalus kasvada, panustada ja olla osa põllumajandus kogukonnast, mis väärtustab iga liikme panust ja heaolu. Ootame teid liituma meie dünaamilise ja toetava meeskonnaga!

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ootab kandideerima 2024. aasta Eesti toidupiirkonna tiitlile

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
PRESSITEADE
23.01.2024

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ootab kandideerima 2024. aasta Eesti toidupiirkonna tiitlile

Toidupiirkonna valimise eesmärk on tõsta esile Eesti eri piirkondade omanäolist toidukultuuri ning seeläbi edendada kohalikku ettevõtlust, koostööd ning sise- ja välisturismi. Kandideerimine on avatud kuni 29. veebruarini. 2024. aasta toidupiirkonna tiitel antakse üle maikuus.

„Toidupiirkonna konkurss on hea võimalus arendada oma kodukandi toidukultuuri, ettevõtlust ja köitvust turismisihtkohana, sidudes maitseelamused kohalike traditsioonide ja kultuurisündmustega. Soovime väärtustada Eesti toidupärandit ning ühtlasi innustada uute  toidu ja turismiga seotud toodete ja teenuste loomist,“ selgitas regionaalminister Madis Kallas.

Ettepaneku toidupiirkonna tiitlile kandideerimiseks saab esitada organisatsioon, kes on valmis võtma 2024. aasta Eesti toidupiirkonna koordineerija rolli. Kandideerimiseks tuleb esitada maitsete aasta kontseptsioon ja ürituste kava. Konkursile laekunud ettepanekute hindamisel võetakse arvesse toidukultuuri piirkondlikku eripära, kohaliku kogukonna kaasatust, esitaja ja meeskonna varasemaid kogemusi, ürituste kava mitmekülgsust ning spetsiaalselt toidupiirkonna aastaks loodud üritusi.

„Juba üheksa aasta pikkune tava valida aasta toidupiirkonda on näidanud, et projekt on tõeline koostöö- ja innovatsioonikiirendi piirkonna toidutootjatele ja -pakkujatele. Toidupiirkonna aastast on välja kasvanud mitmeid toredaid algatusi, nagu Peipsi toidu tänav, ürituste sari „Vananaiste suvi Hiiumaal“ ning avatud triiphoonete ja aedade päev Põhja-Eestis,“ rääkis toidupiirkonna projekti eestvedaja Kerli Nõges.

Veebruari jooksul esitatud ettepanekud vaatab läbi toiduvaldkonna ekspertidest koosnev hindamiskomisjon. Varem on toidupiirkonna tiitlit kandnud Mulgimaa, Järvamaa, Põhja-Eesti, Haapsalu ja Läänemaa, Vana-Võromaa, Pärnumaa, Peipsimaa ja Hiiumaa.

Täpsem teave ettepanekute esitamise ja eelmiste tiitlikandjate kohta on Eesti toidu veebilehel.

Uuendused toovad põllu- ja maamajanduse nõustajateks värskeid asjatundjaid

Uuendused toovad põllu- ja maamajanduse nõustajateks värskeid asjatundjaid

Maaelu Teadmuskeskus
23.01.2024

Maaelu Teadmuskeskuse (METK) koolitus- ja nõuandeteenistus ootab avaldusi põllu- ja maamajanduse valdkonna nõustajate nimekirjaga liitumiseks. Oluliselt laieneb nõustajate ring.

Nimekirja kuuluvad nõustajad saavad osutada nõustamisteenust ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakavast rahastatava nõuandetoetuse abil.

“Vastse regulatsiooniga laieneb nõustajate ring ning lisaks kutsetunnistusega konsulentidele tekib toetatava nõuandeteenuse osutamise võimalus muuhulgas teaduritele, õppejõududele ja teistele valdkondlike ekspertidele,” selgitas METKi koolitus- ja nõuandeteenistuse juhataja Leho Verk.

Eesti põllumajanduse areng toob kaasa vältimatu vajaduse rakendada teadusuuringute tulemusi, pöörata senisest rohkem tähelepanu keskkonnahoiule ja säilitada inimväärne elukeskkond. Eelnevat arvestades on põllumajandusettevõtjatel peagi võimalus saada nõu senisest mitmekesisema taustaga asjatundjatelt.

“Iseendastmõistetavalt on nimekirjaga liituma oodatud kõik kutsetunnistusega konsulendid, kes ka seni on ettevõtetele head nõu andnud,” rõhutas Verk.

Millal väärt nõuannete andmiseks ja saamiseks läheb? Esimesed nõustajad kantakse nimekirja veebruari alguses, nimekiri saab olema avalik nii METKi veebis kui PRIA lehel.

Põllu- ja maamajanduse valdkonna nõustamine korraldati ümber ja seda tegevust koordineerib alates 2024. aasta algusest METK. Maaelu Teadmuskeskuse koolitus- ja nõuandeteenistus alustas tegevust 1. jaanuarist 2024. Seni (2015-2023) pakkus põllu- ja maamajanduslikke nõuandeteenuseid Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Täpsemalt loe METKi kodulehelt: https://metk.agri.ee/vorgustikud-innovatsioon-koolitustegevused/koolitus-ja-nouandeteenistus/info-noustajale

Lisainfo:
Leho Verk
koolitus- ja nõuandeteenistuse juhataja
502 9571
leho.verk@metk.agri.ee

Taluliit pöördus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poole seoses noorte põllumajandustootja ümberjaotatava toetusega

Taluliit esitas 19. jaanuaril pöördumise regionaal- ja põllumajandusminister Madis Kallasele, käsitlemaks olulist küsimust, mis puudutab noorte põllumajandustootjate toetusi.

Pöördumises tõi Taluliit välja, et 2023. aastal on mitmed noored põllumajandustootjad jäänud ilma pindalapõhisest ümberjaotatavast toetusest uue määruse kitsendava sätte tõttu. See säte takistab toetuse saamist neile, kes omavad osalust või on liikmed teistes põllumajandusettevõtetes, näiteks põllumajandusühistutes.

Taluliit juhib tähelepanu sellele, et selline muudatus mõjutab noorte ettevõtjate jätkusuutlikkust põllumajandussektoris. Paljud noored on seotud põllumajandusega osaliselt või passiivselt, kuid nende väike osalus või liikmelisus teistes ettevõtetes ei pruugi kajastada nende aktiivset rolli põllumajandustootmises.

Liit rõhutab pöördumises noorte põllumajandustootjate olulisust põllumajandussektori arengus ja innovatsioonis, ning vajadust säilitada toetuste süsteemi läbipaistvus ja õiglus.

Taluliit teeb ettepaneku rakendada individuaalset lähenemist toetuste määramisel, arvestades iga taotleja konkreetset olukorda ja tegelikku rolli teistes ettevõtetes. Samuti soovitatakse tugevdada koostööd PRIA, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning põllumajandustootjate esindusorganisatsioonide vahel, et tagada toetusmeetmete efektiivne rakendamine vastavalt põllumajandustootjate vajadustele.

Eestimaa Talupidajate Keskliit jätkab aktiivselt oma liikmete huvide eest seismist ja põllumajandussektori arengu toetamist.

Küsimused: 
Kerli Ats
Eestimaa Talupidajate Keskliit

Regionaalminister Madis Kallas arutas loomakaitsjate ja munatootjatega kanade heaolu üle

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
PRESSITEADE
18.01.2024

 

Regionaalminister Madis Kallas arutas loomakaitsjate ja munatootjatega kanade heaolu üle 

Ühiskonnas on tekkinud selge ootus minna puurimispidamiselt üle teistsugustele pidamisviisidele, nõustusid nii tootjad kui ka loomakaitsjad ühisel kohtumisel Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis. Samal ajal peab uutele lahendustele üleminekul säilitama Eesti põllumajandustootjate elujõulisuse ja seeläbi riigi toidujulgeoleku.

Regionaalminister Madis Kallas on nii Eesti munatootjate kui ka loomakaitseorganisatsiooniga Nähtamatud Loomad varem eraldi kohtunud ning nüüd räägiti kõikide asjaosalistega koos läbi ka edasised sammud. „Nii tootjad kui ka loomakaitseorganisatsioonid saavad aru, et ühiskonna ootus on liikuda praeguselt täiustatud puuride kasutuselt alternatiivsetele pidamisviisidele. Küsimus on selles, kuidas korraldada üleminek läbimõeldult ja mõistliku tempoga. Leppisime ühiselt kokku, et tootjad, kes on kõige paremini turu ja oma võimekustega kursis, pakuvad selleks välja sobiva lahenduse. Ministeerium uurib samal ajal teiste riikide seniseid tavasid ja kogemusi ning seejärel saame koos nendele ettepanekutele jälle peale vaadata,“ rääkis regionaalminister Madis Kallas.

Munatootjad on eelkõige mures kohaliku toidutoomise tuleviku pärast, kuna ostuotsusel on määrav enamjaolt siiski hind. „Kahjuks ei ole Eestis kohaliku toidu eelistamine samal tasemel kui näiteksPõhjamaades. Ministeerium kindlasti vaatab oma senistele tegevustele kriitiliselt otsa, et veelgi enam toetada kohalikke toidutootjaid. Kohaliku toidu eelistamine tagab meie inimestele töökohad ja toidujulgeoleku, ent on ka keskkonnahoidlikum – mida vähem maad toitu peab vedama, seda parem,“ lisas minister Kallas.

Osapooltega koostöös jätkub lahenduste otsimine lähinädalatel, kui on parem ülevaade sektori võimalustest ja plaanidest ning teiste riikide tavadest.

Kolmest meest tuvastati taas võõrsuhkruid 

Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
18.01.2024

 

Kolmest meest tuvastati taas võõrsuhkruid 

Põllumajandus- ja Toiduamet tuvastas võõrsuhkruid sisaldavad tooted, mida müüdi mee nimetuse all. Esmakordselt leiti võõrsuhkruid ka Eesti meest. Kõik tooted kõrvaldati müügilt.

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna juhataja Triinu Allika sõnul kõrvaldati kõik tooted müügilt. „Esmakordselt tuvastati ka Eesti meest võõrsuhkruid. Eesti mett müüdi Maximas ja teised tootepartiid olid müügil A1000 Marketi kauplustes,“ selgitas Allika.

Eesti mee juhtumi puhul selgus, et võõrsuhkrud sattusid mette ilmselt kevadise lisasöötmise kaudu. Mesinik kasutas raame, kuhu oli jäänud talvesööda jäägid. Sisuliselt tähendab see seda, et mesilased said lisasööta ajal, mil toimus korje. See aga pole lubatud, kui mett soovitakse turustada. Mesinik hindab kevadel, kas mesilastel on piisavalt sööta või mitte. Kui ei ole piisavalt, siis pannakse sööta juurde. Kui kevad juhtub olema jahedapoolne ja vihmane, võib tekkida vajadus anda mesilasperedele lisasööta.

Võõrsuhkruid leiti järgnevatest toodetest:

1. Ukraina mesi 500 g, parim enne 01.04.2024, partii nr 01.04.2024.48. Toodetud Esimesi OÜ tellimusel mee pakendamiskeskuses Pakimesi OÜ. Mee maaletooja oli Esimesi OÜ.

2. Mesi 1 kg, parim enne 01.11.2024, partii nr 01.11.2024.39. Euroopa Liidust ja väljaspoolt Euroopa Liitu pärit mee segu. Pakendaja Kerekman OÜ. Kerekman OÜ on äriregistrist kustutatud. Selgus, et antud toote müüja oli Esimesi OÜ ning toode pakendati Esimesi OÜ tellimusel ettevõttes Pakimesi OÜ. Toote pakendamisel oli kasutatud vanasid etikette. Selles mee segus kasutatud mee maaletooja oli Esimesi OÜ. Segus kasutati Hiina mett ning Poola mett.

3. EESTI MESI 250 g, parim enne 03.08.2025. Selle toote tootja on Eesti ettevõtte I.S.E.Puit OÜ.

Tegemist on pettustega, kus tarbijat eksitatakse. Tarbijatel, kes on kõnealustest partiidest endale tooteid soetanud, on õigus pöörduda kaebusega kaupleja poole, kust toode osteti.

Mesi on looduslik magus aine, mida toodavad mesilased (Apis mellifera) taimede nektarist ning elusate taimeosade ja neist toituvate putukate eritistest, mida mesilased koguvad, seda endile eriomaste ainetega ühendades muundavad, kärjekannudesse paigutavad, seal kuivatavad ja ladustavad ning lõpuks sinna küpsema ja valmima jätavad. Seega toodet, mis ei ole puhas mesi, ei tohi mee nimetuse all turustada.

PRIA kinnitas detsembrikuise erakorralise toetuse ühikumäärad – toetus makstakse välja hiljemalt 31. jaanuaril

Pressiteade
17. jaanuar 2024

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

PRIA kinnitas detsembrikuise erakorralise toetuse ühikumäärad – toetus makstakse välja hiljemalt 31. jaanuaril

Täna, 17. jaanuaril kinnitas PRIA detsembrikuise põllumajandustootjate elujõulisust ohustava majandusliku kahju hüvitamiseks mõeldud erakorralise toetuse ühikumäärad. Toetus makstakse toetusesaajatele välja hiljemalt 31. jaanuaril 2024.

Erakorralise toetuse ühikumäärad on järgnevad:

 • piimalehm – 20,55 eurot looma kohta;
 • utt, emakits või vähemalt kümne kuu vanune utt-tall või emane kitsetall – 10,68 eurot looma kohta;
 • ammlehm või vähemalt kaheksa kuu vanune lihatõugu lehmmullikas – 63,25 eurot looma kohta;
 • õuna – ja sõstrakasvatus – 107,33 eurot hektari kohta.

Erakorralise toetuse taotlusi võeti vastu 6.-13. detsembril 2023. Toetuse ühikumäärad otsustati põllumajanduslooma või hektari kohta, arvestades toetuse andmiseks eraldatud rahaliste vahendite jaotust tegevusvaldkondade vahel ning nende tegevusvaldkondade kõikide taotletud nõuetekohaste põllumajandusloomade või hektarite arvu.

Taotlusvooru eelarve on 3,4 miljonit eurot.

Pärast seda, kui PRIA on taotleja maksekorralduse kinnitanud, saab taotleja andmeid enda toetuse laekumise kohta vaadata e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“.

2024. aasta loom on saarmas

2024. aasta loom on saarmas

 

2024. aasta loomaks on valitud harilik saarmas (Lutra lutra), kelle populatsioon on pärast suuri arvukuse kõikumisi Eestis taastunud. Veekogul elav saarmas annab tunnistust naabruskonna üsna heast ökoloogilisest seisundist, looma kadumine aga elukeskkonna halvenemisest.

Et saarmast looduses näha, peab olema õnne – tegemist on ettevaatliku loomaga, kellel on hea kuulmine ning haistmine. Olles piisavalt kannatlik, võib temaga kohtuda mõne jõe kaldal vaikselt oodates või hoopis paadimatkal; looma kohalolust annavad aimdust ka jäljed lumel või väljaheited kivil. Maismaal liikuvat saarmast on lihtne ära tunda, kuna teist temasarnast looma meil ei ole. See-eest vees ujuvat looma võib segi ajada kopra või ondatraga. 

Hariliku saarma levila on küllaltki ulatuslik, hõlmates suuresti Euroopat ja Aasiat, kuid selle laialt levinud liigi arvukus on Läänemere piirkonnas pärast 1960. aastat tunduvalt vähenenud. Seetõttu on saarmas kantud rahvusvahelisse punasesse nimestikku ohulähedase liiginina ning alates 1975. aastast kuulub saarmas Eestis III kaitsekategooria liikide hulka. Liigi küttimine on meil tänase seisuga keelatud.

Looduses on vähe liike, kes saarmale jahti peaksid, mistõttu sõltub populatsiooni seisund suurel määral elupaikade kvaliteedist. Nendeks on Eestis peamiselt siseveekogud ja nende vahetu naabrus. Saarma elupaikade kvaliteeti mõjutavad põhiliselt maaparandus, ehitustegevus ja keskkonnamürgid. Lisaks võivad saarmale saatuslikuks osutuda ka sattumine lüüsidesse, kanalisatsiooni- ja reoveetorude suudmetesse, kalapüügivõrkudesse ja -konksudesse ning koprapüünistesse. Teedevõrgu laienedes võib aina enam näha teedel auto rataste all hukkunud saarmaid. Populatsiooni arvukust mõjutavad ka erinevad keskkonnategurid nagu talvine toidu kättesaadavus, põuased aastad ning konkurentsi pakkuv mink.

Kuna ohte liigile on palju ja tegu on hea veekogude seisundi indikaatoriga, seiratakse saarmast iga-aastaselt. “Liigi arvukus Eestis on olnud nii madal kui 300 isendit, kuid viimastel aastatel on selleks hinnatud ligi 2000 looma ning liik on jõudnud ka suurematele saartele,” kommenteerib saarmaspetsialist ja Eesti Terioloogia Seltsi liige Remek Meel. “Eestis läheb saarmal praegu küllaltki hästi, kuid oma hoolimatuses võime teda siiski ohustada, mistõttu on vaja siinset asurkonda pidevalt jälgida,” lisab Meel. 

Saarma-aastal kutsume kõiki osalema vabatahtlikus saarmaseires, aasta looma vestlusõhtutel ning külastama fotonäitust. Saarma-aasta avatakse veebruari alguses Tallinna Loomaaias. Sündmustega saab end kursis hoida, külastades Looduskalender.eeja Eesti Terioloogia Seltsi Facebooki lehekülgi.

Aasta looma tegevusi korraldavad: Eesti Terioloogia Selts, Eesti Loodusmuuseum,Tallinna Loomaaed, MTÜ Aasta loom, Keskkonnaagentuur, Eesti Jahimeeste Selts, Looduskalender, Ülemiste keskus. 

Aasta looma (täpsemini imetajat) on valitud alates 2013. aastast. Koostöörühma kuuluvad MTÜ Aasta loom, Eesti Terioloogia Selts, Eesti Looduskaitse Selts, Eesti Jahimeeste Selts, Tallinna Loomaaed, Looduskalender ja Eesti Loodusmuuseum.

Saarma-aasta kõneisik ja foto autor:

Remek Meel (Eesti Terioloogia Selts) remekmeel@gmail.com

Kontaktid:

Helen Arusoo (MTÜ Aasta loom) tel 5691 1921 helen.arusoo@gmail.com

Triin Edovald (Eesti Terioloogia Selts) tel 566 73 123 triinuke@hotmail.com