ELi institutsioonid peavad järgima ELi lepingut ja alustama viivitamatult struktureeritud kodanikuühiskonna dialoogi

24.jaanuaril saatis Euroopa kodanikuühiskond Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi presidentidele ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigile Belgiale avaliku kirja. Kirjale allakirjutanud kutsuvad kolme peamist Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalevat institutsiooni tungivalt üles võtma konkreetseid meetmeid avatud, läbipaistva ja korrapärase dialoogi arendamiseks kodanikuühiskonna organisatsioonidega kõigis poliitikavaldkondades, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 11. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma ja organisatsiooni Civil Society Europe algatatud avalik kiri sisaldab konkreetseid ettepanekuid sotsiaaldialoogi elluviimiseks. Kirja toetas kokku 156 allakirjutanut 26 liikmesriigist. Nende seas on 39 Euroopa võrgustikku, 85 riiklikku organisatsiooni ja 60 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma liiget.

Vastavatest õigussätetest hoolimata on kodanikuühiskonna dialoog ELi institutsioonides endiselt ebaühtlane ja struktureerimata.

Allakirjutanud teevad ettepaneku koostada esimese sammuna Euroopa Komisjoni teatis kodanikuühiskonna dialoogi tugevdamise kohta ELi tasandil.

„Euroopa Liidu institutsioonidel on kõik vajalikud vahendid, et teha meie ettepanekute osas märkimisväärseid edusamme,“ ütles komitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma esimees Séamus Boland kirja avaldamise eel. „Järgmises Euroopa Komisjoni koosseisus peaks kodanikuühiskonna dialoogi eest vastutama üks asepresident ning igas peadirektoraadis tuleks ametisse nimetada kodanikuühiskonna koordinaatorid,“ lisas Boland.

Organisatsiooni Civil Society Europe esimees Gabriella Civico märkis: „ELi nõukogu sekretariaat ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni esindused liikmesriikides peavad seadma sisse korrapärase dialoogi kodanikuühiskonnaga. Kodanikuühiskonna organisatsioonid vajavad otseseid kanaleid, mille kaudu osaleda ELi poliitikakujundamise protsessis.“

Avalikule kirjale allakirjutanud austavad sotsiaalpartnerite õigusi sotsiaaldialoogis, ent kutsuvad selle täienduseks üles ka struktureeritud kodanikuühiskonna dialoogile. Séamus Boland selgitas: „Tõhusad ja vastutustundlikud kodanikuühiskonna organisatsioonid saavad paljudes poliitikavaldkondades teha koostööd valitsuste ning tööandjate ja töötajate organisatsioonidega. Nende teadmiste ja asjatundlikkuse kasutamine aitab tagada sihipärasemad ja tõhusamad ELi meetmed kõigis valdkondades ja kõigis sotsiaal-majanduslikes küsimustes.“

Lõpetuseks tõdes Gabriella Civico: „Tõeline kodanikuühiskonna dialoog ja koostöö suurendavad kodanike toetust ELi poliitikameetmetele ja annavad neile kodanike silmis suurema legitiimsuse, tagades seeläbi poliitika sujuvama elluviimise. See on eriti oluline keerulises ja kiiresti muutuvas maailmas, kus on hulgaliselt probleeme, mida meie kogukonnad ja ühiskonnad peavad lahendama.“

Avalik kiri: OpenLetter_ET

Taustteave

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on nõuandev organ, mis loodi Rooma lepinguga 1957. aastal. Ta abistab Euroopa Parlamenti, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni. Komitee on Euroopa organiseeritud kodanikuühiskonna hääl. Ta esindab tööandjaid, töötajaid ja kodanikuühiskonna organisatsioone. Komitee 329 liikme eksperditeadmised aitavad optimeerida ELi poliitikameetmete ja õigusaktide kvaliteeti. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühm koosneb 106kodanikuühiskonna ja sidusrühmade esindajast, eeskätt majanduse, kodanikutegevuse, kutsetegevuse ja kultuuri alal.

Rühma liikmed kuuluvad organisatsioonidesse, mis esindavad järgmisi valdkondi:

  •  teadusringkonnad (loodusteadlased, majandusteadlased, sotsioloogid jne);
  • kodanike osalemine ja mõjuvõimu suurendamine;
  • kodanikuühiskonna arendamine;
  • tarbijad;
  • keskkond, pärand ja kestlik areng;
  • põllumajandus, kalandus ja rannikukogukonnad, metsandus;
  • inimõiguste kaitse (laste, eakate, perekondade, soolise võrdõiguslikkuse, tõrjutud ja ebasoodsas olukorras rühmade, rändajate ja pagulaste, vähemuste, puuetega inimeste, naiste ja noortega seotud küsimused);
  • vabad elukutsed (juristid, arstid, insenerid jne);
  • mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning käsitööndus;
  • sotsiaalmajandus (heategevuslikud organisatsioonid, ühistud, sihtasutused, vastastikused ühingud ja sotsiaalsed ettevõtted).

Kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma üldine eesmärk on tugevdada reaalselt osalusdemokraatiat kogu Euroopa Liidus ja tagada, et ELi õigusaktide ettepanekute kohta koostatud komitee arvamused kajastaksid kõigi eurooplaste huve. Civil Society Europe loodi 2016.aasta veebruaris kodanikuühiskonna organisatsioonide koordineerimiseks ELi tasandil. Organisatsioon ühendab 22 Euroopa kodanikuühiskonna

organisatsioonide võrgustikku, mis töötavad ühiseid väärtusi – võrdõiguslikkust, solidaarsust, kaasatust ja demokraatiat – edendava Euroopa projekti taaselustamise nimel. Selle põhieesmärgid on hõlbustada ja võimaldada horisontaalset ja vertikaalset dialoogi Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide ja poliitikakujundajate vahel ning aidata tugevdada kodanikuühiskonna organisatsioone nende tegevuses ja suhetes ELi institutsioonidega.

Civil Society Europe’i ülesanne on aidata kaasa sellele, et EL tunnustaks sõltumatute ja mitmekesiste kodanikuühiskonna organisatsioonide olulist rolli ja väärtust põhiõigustel rajaneva demokraatliku ühiskonna ülesehitamisel ja toetamisel. Organisatsioon töötab ka selle nimel, et luua tingimused tugeva ja sõltumatu kodanikuühiskonna hääle ning tõhusa, avatud ja struktureeritud kodanikuühiskonna dialoogi arendamiseks ELi tasandil, samuti hästi toimiva ja võimalusterikka kodanikuühiskonna tegutsemisruumi arendamiseks kogu liidus.

Lisateabe saamiseks ja intervjuudeks võtke palun ühendust järgmiste kontaktisikutega:

Jasmin Klötzing
kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma sekretariaadi kommunikatsiooniametnik + 32 (0) 2 546 90 67
Jasmin.kloetzing@eesc.europa.eu

Margarida Reis
kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma sekretariaadi kommunikatsiooniassistent + 32 (0) 2 546 90 36
Margarida.reis@eesc.europa.eu

Kui soovite olla edaspidi kursis kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma tegevusega, klõpsake siin.

Recommended Posts