Väetiseseaduse, kemikaaliseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu

Sisukokkuvõte:

 • ELi väetisetoodete määrusega ühtlustatakse ja ajakohastatakse Euroopa Liidus turustatavate väetiste tootmis- ja kvaliteedinõudeid.
 • Senine tooteuuendust pärssiv väetise liikide loetelul põhinev süsteem asendatakse paindlikumaga ja väetised jagatakse toimekategooriatesse (inglise keeles Product Functional Category ehk PFC), väetiste tootmiseks kasutada lubatud toorained jagatakse omakorda koostisainete kategooriatesse (inglise keeles Component Material Category ehk CMC).
 • Väetiste tootmise ja turustamise uute nõuetega liigutakse seniselt ressursside lineaarmajandusel põhinevalt lähenemiselt ringmajandusel põhinevale lähenemisele, mis tähendab, et erinevate tootmisharude kõrvalsaadusi lubatakse edaspidi taaskasutada väetisetoodetena.
 • Selle tulemusena on tootjatel lihtsam erinevatel koostisainetel põhinevaid tooteid kombineerida ja laieneb väetisetoodete valik.
 • Väetisetooted jagatakse ELi väetisetoodete määruse kohaselt funktsioonipõhistesse tootekategooriatesse ehk toimekategooriatesse ning nende valmistamiseks kasutatud toorained jagatakse koostisainete kategooriatesse.
 • Toimekategooriate puhul on kehtestatud nõuded neisse kuuluvate toodete kasutusotstarbe ja omaduste kohta.
 • Lisaks on iga toimekategooria kohta kehtestatud raskmetallide ja haigusi põhjustavate mikroobide piirnormid.
 • Koostisainete kategooriate puhul on kehtestatud nende toorainete loetelu, millest võivad erinevatesse tootekategooriatesse kuuluvad ELi väetisetooted koosneda. Töötlemist vajavate toorainete puhul on sätestatud ka töötlemismeetodite nõuded.
 • 2021. aasta oktoobri seisuga on Euroopa Toiduohutusametil (EFSA) pooleli loomsete kõrvalsaaduste hindamine, et selgitada välja neist sellised, millele võib anda tootmisahela lõpp-punkti staatuse ja mida võib seega kasutada ELi väetisetoodetes.
 • Kuni tootmisahela lõpp-punkti määramiseni ei ole ELi väetisetoodete tootmisel lubatud toorainena kasutada loomseid kõrvalsaadusi.
 • Eestis turustatavaid väetisetooteid võib ka edaspidi toota VäetS-i kohaselt.
 • Ettevõtja saab ise otsustada, kas toota väetisetooteid VäetS-i või ELi väetisetoodete määruse alusel.
 • CE-märgist võib siiski kasutada üksnes nende toodete puhul, mis on valmistatud ELi väetisetoodete määruse nõuete kohaselt. CE-märgisega kinnitab tootja, et ELi väetisetoode vastab märgise tootele kandmist käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide alusel kohaldatavatele nõuetele.
 • ELi väetisetoodete kvaliteedinõuetega tagatakse, et nende toodete kasutamine ei kahjusta inimeste, loomade ega taimede tervist, ohutust ega keskkonda. ELi väetisetootes sisalduda võivate raskmetallide ja haigusetekitajate piirnormid on sätestatud tootekategooriate kaupa.
 • Raskmetallide piirnormid on kehtestatud anorgaaniliste ja orgaaniliste väetiste, lubiainete, mullaparandusainete, kasvusubstraatide ja taimede biostimulaatorite kohta.  Raskmetallide piirnormid on kehtestatud kaadmiumi, kroomi, arseeni, elavhõbeda, nikli, plii, vase ja tsingi kohta.
 • Vastavushindamismenetluse käigus hinnatakse, kas ELi väetisetoode vastab ELi väetisetoodete määrusega kehtestatud nõuetele. ELi väetisetoodete määruses sätestatud teavitava asutuse ülesandeid hakkab täitma Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kes kaasab vajaduse korral tegevusloa andmise menetlusse ka Põllumajandus ja Toiduameti . Vastavushindamisasutusena tegutsemise aluseks on asjakohane tegevusluba, mille kohta tuleb taotlus esitada TTJA-le, kes ühtlasi teavitab tegevusloa saanud vastavushindamisasutustest Euroopa Komisjoni asjakohase andmebaasi kaudu. Andmebaas sisaldab nende teavitatud asutuste loetelu, kes on liikmesriikides heaks kiidetud. Vastavushindamisasutus võib mis tahes liikmesriigis hinnata ELi väetisetooteid nende moodulite alusel, mille kohta ta on tegevusloa saanud. Vastavushindamismenetlusega tagatakse turule lastud väetisetoodete nõuetekohasus, sealhulgas ohutus.
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/2003, väetiste kohta (ELT L 304, 21.11.2003, lk 1–194), nõuete kohaselt toodetud „EÜ VÄETIS“ märgistusega väetise partiide suhtes kohaldatakse üleminekuperioodi. Nende turustamine on lubatud, kui need on turule lastud või ladustatud või imporditud Euroopa Liidu tolliterritooriumile enne 16. juulit 2022. aastal. Selliseid väetisi võib turustada kuni laovarude lõppemiseni.
 • Väetisega seonduvate nõuete rikkumiste eest kehtestatud karistustest tunnistatakse kehtetuks kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetise (edaspidi AN-väetis) detonatsioonikindlust tõendava dokumendi esitamata jätmisega ning enesekontrollikohustuse ja teavitamiskohustuse täitmata jätmisega seonduv väärteokoosseis.
 • Käesoleva seaduseelnõuga ajakohastatakse ka KemS-is kehtestatud AN-väetise transiidi nõudeid ja viited kehtivuse kaotavale Euroopa Komisjoni ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2003/2003 asendatakse asjakohaste viidetega ELi väetisetoodete määrusele. Ühtlasi kehtestatakse ELi väetisetoodete määruse nõudeid arvestades AN-väetise detonatsioonikindlust tõendava dokumendi kehtivusajaks senise 180 kalendripäeva asemel 90 kalendripäeva detonatsioonikindluse katse tegemise päevast arvates.

Määruse eelnõu: VaetS_EN
Määruse seletuskiri: VaetS_SK
Lisa: VaetS_Lisa