Väetiseseaduse, kemikaaliseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu

Sissejuhatus:

 • Seaduseelnõu väljatöötamine on tingitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1009, millega kehtestatakse ELi väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise nõudeid ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2003/2003 (edaspidi ELi väetisetoodete määrus) vastu võtmisest. ELi väetisetoodete määrust hakatakse kohaldama alates 16. juulist 2022. aastal.
 • ELi väetisetoodete määrusega ühtlustatakse ja ajakohastatakse Euroopa Liidus (edaspidi ELi) turustatavate väetiste tootmis- ja kvaliteedinõudeid.
 • Paralleelselt ELi väetisetoodete määruse nõuetele on liikmesriikidel võimalus säilitada siseriiklikud reeglid.
 • Seega tuleb tootjatel hinnata oma toodete ja tootmise potentsiaali ELi väetiseturu kontekstis ning teha valik, kas jätkata riiklikele nõuetele vastavate väetiste tootmist või viia oma tootmisprotsessid ELi väetisetoodete määruse nõuetega kooskõlla ja saada seeläbi õigus CE- märgise kasutamiseks ning väetisetoote ELi turul turustamiseks.
 • Senine tooteuuendust pärssiv väetise liikide loetelul põhinev süsteem asendatakse paindlikumaga, väetiste tootmise ja turustamise uute nõuetega liigutakse seniselt ressursside lineaarmajandusel põhinevalt lähenemiselt ringmajandusel põhinevale lähenemisele, mis tähendab, et erinevate tootmisharude kõrvalsaadusi lubatakse edaspidi taaskasutada väetisetoodetena.
 • Selle tulemusena on tootjatel lihtsam erinevatel koostisainetel põhinevaid tooteid kombineerida ja laieneb väetisetoodete valik.
 • Samuti lubatakse edaspidi erinevate tootmisharude kõrvalsaadusi ja teatud jäätmeid kasutada ELi väetisetoodetes.
 • Eelnõuga kavandatu kohaselt muutub ELi väetisetoote kohta majandustegevusteates esitatav teave.
 • Edaspidi esitatakse majandustegevusteates ELi väetisetoodete puhul teave üksnes käideldava ELi väetisetoote toimekategooria kohta.
 • Lisaks kavandatakse eelnõuga transiidi korras Eesti tolliterritooriumi läbiva kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetise detonatsioonikindlust tõendava dokumendi kehtivusaja lühendamist senise 180 kalendripäeva asemel 90 kalendripäeva detonatsioonikindluse katse tegemise päevast arvates.
 • Väetisega seonduvate nõuete rikkumise eest kehtestatud karistustest tunnistatakse kehtetuks kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetise detonatsioonikindlust tõendava dokumendi esitamata jätmisega ning enesekontrollikohustuse ja teavitamiskohustuse täitmata jätmisega seonduv väärteokoosseis, kuna nimetatud rikkumisi on võimalik kõrvaldada haldussunniga.
 • Seaduse jõustumine on kavandatud 16. juulil 2022. aastal.

Määruse eelnõu: Vaets_EN_VV
Määruse seletuskiri: VaetS_SK_VV
Lisa 1: VaetS_Lisa1_VV
Lisa2: VaetS_Lisa2_VV