Maaeluministeerium
PRESSITEADE
14.09.2021

 

Täna võttis Riigikogu vastu Maaeluministeeriumi esitatud põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse, mille eesmärk on korrastada ettevõtjatevahelisi kaubandussuhteid toidu teekonnal tootja juurest poeletile.

„Ettevõtjate arv ja suurus on toidutarneahela eri lülides erinev, kuid kõik tarneahela ettevõtjad on ühtemoodi olulised tagamaks, et tarbijani jõuab mitmekesine ja kvaliteetne toit. Seega on tähtis, et kaubanduspartnerid ei kasutaks võtteid ega suruks peale lepingulisi suhteid, mis kalduvad oluliselt kõrvale heast äritavast, on vastuolus hea usu ja ausa kauplemise põhimõtetega,“ sõnas maaeluminister Urmas Kruuse. „Õiglastest lepingutest võidavad kõik – nii praegused kui tulevased koostööpartneritest ettevõtted ise uute võimaluste tekkides kui ka siinse toidu tarbijad.“

Seadusega luuakse põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate ebaausate kaubandustavade tõkestamise alused. Seaduses sätestatakse ebaausate kaubandustavadena tehingud ja teod, mis on seotud maksetähtaegade, tarnete ja müügitingimustega ning mis on põllumajandustoodete ja toidu tarneahelas ostja ja müüa vahel keelatud. Loetletud on 16 ebaausat kaubandustava, millest üheksa on alati keelatud ning seitse keelatud juhul, kui lepingu pooled pole selles kokku leppinud.

„Seaduse kohaselt liigituvad ebaausateks kaubandustavadeks näiteks ülemäära pikad maksetähtajad, müügilepingu tingimuste ühepoolsed muutmised, müüja ähvardamine kaubanduslike survemeetmetega või tasu, mis ei ole seotud põllumajandustoote või toidu müümisega, samuti tootjalt üksnes kindlat tüüpi veopakendi nõudmine,“ selgitas Urmas Kruuse.

Lisaks tõi maaeluminister välja, et Eestis hakkab riiklikku ja haldusjärelevalvet seaduse täitmise üle tegema Konkurentsiamet.

Recommended Posts