Maaeluministeerium
PRESSITEADE
08.02.2022

 

Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite mitteametlikul kohtumisel Strasbourgis arutletakse täna eesistujariigi Prantsusmaa pakutud süsinikku siduvate ja heitkoguseid vähendavate põllumajandus- ja metsandustavade ehk süsinikupõllunduse teemal.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul tuleb eesistujamaa teemavalikut tunnustada, kuna põllumajandusel on kanda oluline roll Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamisel.

„Süsinikupõllundusel on kliimaeesmärkide täitmise kõrval kindlasti potentsiaali mitmekesistada põllumajandussektori ärimudeleid ja sissetulekuid.  Edendada tasub siiski majandamistavasid, mis ei too kaasa suuri muutusi maakasutuses ega halvenda põllumajandus– ja metsandussektori konkurentsivõimet,“ toonitab Kruuse oma sõnavõtus.

Kliimamõjude leevendamise mõned süsinikku siduvatest tavadest toovad kaasa üldiseid hüvesid, nagu elurikkuse suurendamine ning muldade ja veekogude seisundi paranemine. Eestis tehtud uuringute põhjal on  põllumajanduses nendeks püsirohumaadega majandamine, tahesõnniku kompostimine ja haljasväetiste  kasutamine ning mitmekesised ja pikendatud külvikorrad.

„Mul on hea meel, et meie erasektor on juba loonud põllumeestele süsinikuprogrammi, mille kaudu saab süsinikukrediiti, kui rakendada tavasid, mis aitavad mullas süsinikku siduda. Sellised tavad võivad olla näiteks vahekultuurid, allakülvid, liblikõieliste kasutamine külvikordades, minimeeritud maaharimine ja täppisviljelus,“ sõnas maaeluminister Kruuse.

Lisaks juba nimetatule on Eestis põllumajandusettevõtete jaoks väljatöötamisel ühtsed alused süsinikujalajälje hindamiseks. Maaeluministri sõnul on uue meetme eesmärk hinnata ettevõtete praegust olukorda, et selle põhjal pakkuda vajadusel välja  soovitusi süsinikujalajälje vähendamiseks.

„Ükskõik, millise suuna või tee me valime – ei tohi ära unustada, et põllu- ja metsamajanduse peamine eesmärk on toota kestlikult toitu ja puitu. Süsinikukrediidiga kauplemine võib tuua toidutootmise kõrval põllumeestele küll lisatulu, kuid see ei tohi muutuda eraldi eesmärgiks. Oluline on motiveerida põllumehi, et nad kasutaks toidu tootmisel enam majandamisvõtteid, mis aitavad kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele. Oluline on arvestada kohalike olude ja tavadega,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

Prantsusmaal Strasbourgis toimuval põllumajandus- ja kalandusministrite kohtumisel saadab ministrit Maaeluministeeriumi välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Peeter Seestrand ja sama osakonna nõunik Madis Pärtel.

Recommended Posts