Maksetaotlusel kuludokumentide sisestamise lihtsustamiseks e-PRIAs ja sellest tulenevate järelpärimiste ning muudatustaotluste arvu vähendamiseks loobub PRIA investeeringutoetuste maksetaotlustel eraldi ettemaksuarvete sisestamise nõudest. Edaspidi sisestatakse maksetaotlusele ainult põhiarve andmed, mis tõendavad tehingu (investeeringu) toimumist. Selgem kuludokumentide sisestamise reeglistik muudab ühtlasi tõhusamaks kulutuste topelt finantseerimise kontrolli.

Kuludokumentide esitamisel on e-PRIAs abiks maksetaotlusel olev nupp “Vajad abi? Vajuta siia”, mille alt leiab muuhulgas ka muudetud maksetaotluste täitmise juhendid.

Muudatuse tulemusena:

Üldreeglina sisestatakse maksetaotlusele ainult põhiarve andmed, mis tõendavad tehingu (investeeringu) toimumist.

Vastavalt käibemaksuseaduse (KMS) § 37 lg 1 on maksukohustuslane (kauba või teenuse tarnija) kohustatud väljastama kauba võõrandamise või teenuse osutamise korral arve seitsme kalendripäeva jooksul, arvates kauba ostjale lähetamise või kättesaadavaks tegemise või teenuse osutamise päevast või sama seaduse § 11 lõikes 4 nimetatud maksustamisperioodi viimasest päevast. KMS § 37 lg 7 p 7 alusel tuleb arvele märkida kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev või kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise kuupäev (nt ettemaksuarve alusel toimunud makse), kui see on kindlaksmääratav ja erinev arve väljastamise kuupäevast. Kui toetuse saajale ei ole tarnija poolt põhiarvet väljastatud, siis tuleb toetuse saajal seda tarnijalt küsida.

Kui põhiarvega on seotud ka ettemaksuarve(d), mille alusel on toimunud tasumised (neile on viidatud maksekorraldustes), siis laetakse ettemaksuarved põhiarve juurde lisafailidena.

Ainult väga erandlikul juhul, kui tarnija ei ole pärast ettemaksuarve täielikku tasumist väljastanud põhiarvet ning ei ole seda teinud ka toetuse saaja täiendaval nõudmisel ehk toetuse saajal ongi investeeringu tegemist tõendava kuludokumendina olemas ainult ettemaksuarve, võib maksetaotlusele sisestada ka ettemaksuarve andmed. Sellisel juhul peab ettemaksuarvega koos olema esitatud kindlasti ka üleandmise-vastuvõtmise akt, mis tõendab toetatava tegevuse tegelikku üleandmist toetuse saajale.

Sellega seoses on muudetud maksetaotlusel ka kuludokumendi andmevälja „Kuludokumendi tasumise kuupäev“ väärtuse kontrolli selliselt, et oleks võimalik sisestada kuludokumendi kuupäevast varasemat tasumise kuupäeva. Vastav juhis taotlejale: esimesena sisestatakse kuludokumendi tasumise kuupäev. Kui kuludokument on tasutud mitmes osas, siis sisestatakse viimase ja lõpliku osa tasumise kuupäev. Tasumise kuupäeva sisestamisel teeb süsteem automaatse kontrolli kuludokumendi kuupäeva suhtes  ja vajadusel kuvatakse hoiatusteade, et juhtida kasutaja tähelepanu võimalikule sisestusveale.

Kui kuludokumendina sisestatakse põhiarve, aga tasumine on toimunud põhiarvest varem väljastatud ettemaksuarve alusel, siis on loogiline, et kuludokumendi tasumise kuupäev on sisestatud kuludokumendi kuupäevast varasem ning kuvatavat hoiatusteadet võib eirata.

Kui sisestatud kuludokumendi tasumise kuupäev on varasem kuludokumendi kuupäevast, siis kuvatakse väljapõhine hoiatusteade: „Kuludokumendi tasumise kuupäev ei saa üldjuhul olla varasem kuludokumendi väljastamise kuupäevast. Palun kontrollige sisestatud tasumise kuupäeva õigsust. Kui tasumine on toimunud varem väljastatud ettemaksuarve alusel ehk tasumise kuupäev on põhiarve kuupäevast varasem, siis võite käesolevat hoiatusteadet ignoreerida.“

Käesolev muudatus tuleb aluseks võtta uute maksetaotluste puhul. Kui juba esitatud ja menetluses pooleli olevate maksetaotluste kuludokumentide sisestus vastab seni kehtinud reeglitele, siis sisestust eraldi muutma ei pea. Iseasi, kui muudatustaotluse esitamiseks on veel ka teisi põhjuseid. Kui juba esitatud maksetaotlustel ei vasta kuludokumentide sisestus seni kehtinud reeglitele ning andmete sisestust on vaja parandada, siis on mõistlik muuta andmete sisestus vastavaks uutele reeglitele, sisestades põhiarve andmed. Muutmiseks vajalike andmete olemasolul teeb vajalikud parandused PRIA.

Recommended Posts