21. märtsil toimus traditsiooniline Taluliidu ja PRIA kohtumine

Juba traditsiooniks saanud iga aastane PRIA ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajate kohtumine toimus sel korral 21. märtsil Tartus Eesti Maaülikoolis.

Konstruktiivsel kohtumisel tutvustas PRIA oma tegevusi ja uuendusi. PRIA tutvustas teiste teemade seas põhjalikult kaugseire võimaluste rakendamist pindalatoetuste kontrollimisel, mille üheks eesmärgiks on pakkuda põllumajandustootjatele tuge ja infot ning eesmärki liikuda “kontrolli ja karista” meetodilt pigem tulemuste ja eesmärkide saavutamise “tulemuslikkuse” poole. See tähendab seda, et põllumajandustootjatele jagatakse infot tema põldudel toimuvast ning põllumajandustootjatel antakse võimalus puudused kõrvaldada. Tutuvustati ka pinnaseire kompetentsi keskust, anti ülevaade pindala- ja loomapõhiste sekkumistest uuel programmperioodil,  registrite pidamistest ja räägit ka põhjalikumlat PRIA tulevikuvaatest.

Kohtumisel räägitud teemadega saab lähemalt tutvuda PRIA ettekandes, mis on leitav järgmisel lingil: – PRIA ja Talupidajate Keskliidu kohtumine [Read-only]

 

PRIAs algas põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Pressiteade
22. märts 2023

 

PRIAs algas põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt

 22. märtsist 5. aprillini saab esitada taotlusi põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse saamiseks. Taotlusi võetakse vastu e-PRIAs.

Toetust saab taotleda põllumajandustootmises vajalike masinate ja seadmete soetamiseks, tootmishoonete ning nende juurde kuuluvate taristute ehitamiseks ja rajamiseks, investeeringute tegemiseks bioenergia tootmisesse jne.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu ütleb, et taotluste esitamiseks on aega kaks nädalat, kuid soovitame taotluse esitada siiski esimesel võimalusel. „Käesoleva taotlusvooru eel muudeti meetme määrust. Toon siinkohal välja mõned näited: toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta programmperioodil on tõusnud 500 000 eurolt 800 000 euroni, alanud taotlusvoorus saavad kõik põllumajandusettevõtjad taotleda toetust sellise mobiilse masina või seadme ostmiseks, mida kasutatakse keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks ning tõusnud on näiteks ka piirmäär mobiilsete masinate ja seadmete ostmiseks, mis nüüd on 200 000 eurot. Täielik info toetuse tingimuste ja muudatuste kohta on leitav meetme määrusest,“ lisab Kristel Võsu.

Toetust antakse kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud traktorite puhul, mille ostmise korral on toetus kuni 30 protsenti investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest. Minimaalne toetuse määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse käesoleva taotlusvooru jaoks on eelarves planeeritud üle 27,5 miljoni euro. Eelarve jaguneb erinevate valdkondade vahel järgmiselt:

1) teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 6 839 000 eurot;

2) piimatootmine – 8 353 000 eurot;

3) loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 6 170 000 eurot;

4) muu põllumajandustootmine – 6 170 000 eurot.

 

PRIA teeb otsused taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta hiljemalt 14. augustil 2023.

Täpne info toetuse tingimuste kohta on leitav meetme määrusest ja PRIA kodulehe toetuse lehelt.

Taotlejad saavad abi küsida helistades PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 7377 678.

 

Tänaseks on PRIAle esitatud 1323 loomakasvatuse otsetoetuste taotlust

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Pressiteade
20. märts 2023

 

Tänaseks on PRIAle esitatud 1323 loomakasvatuse otsetoetuste taotlust

2. märtsil algas PRIAs loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt. Praeguseks on PRIAle esitatud 1323 taotlust. Toetuste taotlusi võetakse e-PRIAs vastu 17. aprillini.

Sel aastal saab esitada taotlust piimalehma kasvatamise otsetoetuse (PTK), ammlehma kasvatamise otsetoetuse (ATK) ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse (UTK) saamiseks.

19. märtsi seisuga on laekunud 409 piimalehma, 614 ammlehma ning 300 ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse taotlust. Jooksvalt on loomakasvatuse otsetoetuste taotluste esitamise statistikaga võimalik tutvuda PRIA kodulehe toetuste statistika lehekülje graafikul „Loomatoetuste taotlemine 2023. aastal“. Andmed on esitatud eelmise päeva seisuga.

Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt e-PRIAs. e-PRIA teenuste kasutamise abiinfo on kättesaadav e-PRIAs samm-sammult toiminguid tehes. Abi saab küsida helistades PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. Võimalik on külastada ka PRIA maakondlikke teenindusbüroosid. Selleks tuleb eelnevalt broneerida aeg PRIA kodulehe kaudu või telefoni teel. Teenindusbüroode kontaktid telefoni teel aja broneerimiseks leiab PRIA kodulehelt. PRIA teenindusbürood on avatud esmaspäevast kolmapäevani kell 9–16.

Toetuste sisu ja taotlemise tingimuste kohta saab täpsemalt lugeda PRIA kodulehelt.

Loomakasvatuse otsetoetuse ühikumäärad kinnitab PRIA 1. detsembriks 2023. a. Määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor hiljemalt 10. detsembriks 2023. a ja toetus makstakse välja 10. detsembrist 2023. a kuni 30. juunini 2024. a.

Tänasest saab esitada loomakasvatuse otsetoetuste taotlusi

2. märtsil algas PRIAs loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal saab esitada taotlust piimalehma kasvatamise otsetoetuse (PTK), ammlehma kasvatamise otsetoetuse (ATK) ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse (UTK) saamiseks.

Toetuste taotlusi võetakse e-PRIAs vastu 17. aprillini. Võrreldes eelmiste aastatega ei ole sel aastal hilinenud vastuvõtuperioodi.

Toetust makstakse ajavahemikul 2. märtsist kuni 9. septembrini taotleja poolt peetavate nõuetekohaste loomade arvu aritmeetilise keskmise alusel. Arvestamise aluseks on põllumajandusloomade registris olev loomade arv nimetatud ajavahemiku iga päeva kohta. Loomad, kelle kohta toetust makstakse, peavad olema nõuetekohaselt identifitseeritud. Toetuste sisu ja taotlemise tingimuste kohta saab täpsemalt lugeda PRIA kodulehelt.

Loomakasvatuse otsetoetuse ühikumäärad kinnitab PRIA 1. detsembriks 2023. a. Määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor hiljemalt 10. detsembriks 2023. a ja toetus makstakse välja 10. detsembrist 2023. a kuni 30. juunini 2024. a.

e-PRIA teenuste kasutamise abiinfo on kättesaadav e-PRIAs samm-sammult toiminguid tehes. Abi saab küsida helistades PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. Võimalik on külastada ka PRIA maakondlikke teenindusbüroosid. Selleks tuleb eelnevalt broneerida aeg PRIA kodulehe kaudu või telefoni teel. Teenindusbüroode kontaktid telefoni teel aja broneerimiseks leiab PRIA kodulehelt. PRIA teenindusbürood on avatud esmaspäevast kolmapäevani kell 9–16.

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus määrati 95 noortalunikule

2022. aasta 12.-19. oktoobril sai esitada taotlusi põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamiseks. PRIA määras 95 noortalunikule toetust kokku 5 690 005 eurot. Maksimaalses ulatuses ehk 60 000 eurot sai toetust 94 noortalunikku.

Taotlusvooru eelarveks oli esialgu eraldatud 4,14 miljonit eurot. Kuna taotlejate huvi toetuse vastu oli prognoositust suurem, suurendati maaeluministri poolt 4. jaanuaril 2023. aastal taotlusvooru eelarvet 1 560 000 euro võrra ja toetuse kogu eelarveks kujunes 5,7 miljonit eurot.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Katrin Märss ütleb: „Sel korral olid äriplaanide hindepunktid kõrgemad kui varasemalt. Rõõm on tõdeda, et näha oli paremat ettevalmistust äriplaani koostamisel. Tõenäoliselt tuli selles osas kasuks, et antud voorus pidid taotlejad läbima kohustusliku ettevõtlusalase infopäeva.“

Populaarsemaks tegevusvaldkonnaks, millele toetus määrati, on teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, kus toetus määrati 31 ettevõtjale.

Maakonniti on enim toetuse saajaid Tartumaal (13), kus noorte seas on populaarseimaks tegevusvaldkonnaks köögiviljakasvatus ja teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus. Järgnesid Võrumaa ja Pärnumaa, kus toetuse saajaid oli vastavalt 12 ja 10.

Tabelis on välja toodud toetuse jagunemine maakondade lõikes:

Maakond Toetusesaajate arv Rahuldatud toetuse summa (eurot)
HARJUMAA 7 420 000
HIIUMAA 0 0
IDA-VIRUMAA 2 120 000
JÕGEVAMAA 6 360 000
JÄRVAMAA 9 540 000
LÄÄNEMAA 6 360 000
LÄÄNE-VIRUMAA 4 240 000
PÕLVAMAA 7 410 005
PÄRNUMAA 10 600 000
RAPLAMAA 4 240 000
SAAREMAA 6 360 000
TARTUMAA 13 780 000
VALGAMAA 2 120 000
VILJANDIMAA 7 420 000
VÕRUMAA 12 720 000
Kokku: 95 5 690 005

Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) maksab PRIA välja 30 tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile kolme kuu jooksul alates äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimisest ning nõuetekohaste dokumentide esitamisest.

Infot toetusesaajate kohta leiab PRIA kodulehelt.

22. veebruaril algas PRIAs väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste vastuvõtt

22. veebruaril algas PRIAs väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste vastuvõtt

22. veebruarist 2. märtsini saab e-PRIAs esitada väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlusi. Erinevalt eelmistest voorudest ei toimu sel korral taotluste eeltäitmist.

Toetus on mõeldud väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks ning sellega aidatakse kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Katrin Märss ütleb, et tegemist on väiketootjatele suunatud toetusega, kus toetusmäär on kuni 100% kogu projektist. Plaanitavatest tegevustest peab vähemalt 50% minema investeeringuteks. Katrin Märss lisab: „See tähendab, et toetuse saaja saab toetuse raames teha ka selliseid tegevusi, mis tavapärastes investeeringumeetmetes ei ole toetatavad – näiteks osta kütust või seemneid või tasuda põllumajanduslike teenuste eest. Lisaks on investeeringuna toetatav ka põllumajandusmaa ostmine.“

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot programmiperioodil.

Toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) või äriühingud, kelle põllumajandusliku standardkogutoodangu (SKT) väärtus oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 4000 – 50 000 eurot. Juhul kui põllumajandusliku SKT väärtust ei ole võimalik arvutada, peab taotleja omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu jääma taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vahemikku 4000 – 14 000 eurot.

PRIA otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt 15. mail 2023. Toetuse esimene osa ehk kuni 75% määratud toetusest makstakse toetuse saajale välja 30 tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile välja kolme kuu jooksul pärast kõigi äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimist ning nõuetekohaste dokumentide esitamist.

Täpsemat infot toetuse tingimuste ja taotlemise kohta leiab PRIA kodulehelt, abi saab küsida ka helistades PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678. Nõu saab küsida ka MES nõuandeteenistuse konsulentidelt, kelle kohta leiab infot MES nõuandeteenistuse koduleheküljelt.

2022. aasta keskkonnatoetused on põlluharijatele ja loomapidajatele välja makstud

Pressiteade
14.veebruar 2023
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

 

2022. aasta keskkonnatoetused on põlluharijatele ja loomapidajatele välja makstud

16. jaanuaril alustas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 2022. aastal taotletud keskkonnatoetuste väljamaksmist. Tänaseks on loomapidajatele, põlluharijatele ning poollooduslike koosluste hooldajatele välja makstud kokku üle 58 miljoni euro keskkonnatoetusi.

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska sõnul on tänase seisuga kõik keskkonnatoetused ja seega ka kõik 2022. aastal taotletud pindala- ja loomapõhised toetused jõudnud klientideni. „Hea meel on tõdeda, et taotlemise üleminek vanalt süsteemilt uuele e-PRIA platvormile sujus tõrgeteta ning klientide poolt võeti muudatused hästi vastu,“ lisab Tauno Taska.  

 

Keskkonnatoetused 2022. aastal

Toetus Toetuse saajate arv Rahuldatud taotluste summa (eurot)
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM) 1374 23 910 652
Piirkondlik veekaitse toetus (VESI) 20 62 506
Piirkondlik mullakaitse toetus  (MULD) 216 517 090
Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA) 29 14 060
Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK) 61 286 027
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT) 52 96 648
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL) 665 1 065 176
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK) 828 6 100 583
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH) 1765 20 900 270
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT) 1280 563 551
Loomade heaolu toetus (LHT) 1543 4 888 843

Taotlejad näevad enda oodatavate toetuste laekumise infot e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“.

Info kõnealuste toetuste määramise kohta avaldab PRIA kodulehe Toetuste saajate lehel ja konkreetse toetuse leheküljel.

PRIA maksis 2022. aastal toetusteks välja rekordiliselt üle 364 miljoni euro

Pressiteade
24. jaanuar 2023
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

PRIA maksis 2022. aastal toetusteks välja rekordiliselt üle 364 miljoni euro

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu maksti 2022. aastal välja rekordiline 364 620 596 eurot toetusi. 2022. aastal maksti toetust rohkem kui 21 000 kliendile. PRIA on oma 22-aastase tegutsemisaja jooksul Eesti maaelu toetamiseks välja maksnud kokku üle 5 miljardi euro.

PRIA peadirektor Jaan Kallas ütleb, et eelmisel aastal PRIA klientidele välja makstud toetussumma on PRIA ajaloo suurim aasta jooksul välja makstud toetuste kogusumma. „PRIA on saanud enda poolt vahendatavate toetuste kaudu maaelu toetada taas märkimisväärse summaga ja sellega aidanud kaasa toidujulgeoleku tõstmisele. Alanud uus programmperiood toob toetusmaastikul kaasa mitmeid muutusi, seda nii PRIAle kui ka meie klientidele. Tahame liikuda lihtsama toetuste süsteemi suunas, kus oleks vähem bürokraatiat ning kus saaksime taotlejaid aidata juba enne taotluse esitamist. Suur aitäh kõigile klientidele ja koostööpartneritele senise koostöö eest,“ lisab Kallas.

2022. aastal maksti toetusi põllumajandus-, metsandus- ning kalandusettevõtjatele, MTÜdele, avaliku sektori asutustele jmt kokku 84 meetmest. Otsuseid tegi PRIA kokku üle 54 000 taotluse põhjal.

Sarnaselt eelmise aastaga oli kõige enam toetusesaajaid Harjumaal (2494), järgnesid Võrumaa (2277) ja Pärnumaa (2276). Suurim toetussumma kogunes aasta jooksul kokku Tartumaale, kus maksti taotlejatele välja üle 48 miljoni euro. Toetussummade jagunemine ning toetust saanud klientide arvud maakondade lõikes on toodud järgneval joonisel.

Positiivset tagasisidet klientidelt sai 2022. aastal avatud PRIA esimene proaktiivne ja sündmuspõhine taotlusvoor: haridusasutustes mahepõllumajandusliku toidu pakkumise toetus. Tegemist on lihtsustatud toetusskeemiga, mille puhul PRIA saatis toetuse nõuetele vastavatele haridusasutuste pidajatele kinnitamist vajava toetuspakkumuse ning pärast pakkumuse kinnitamist maksti kliendile toetust. 2022. aasta lõpuks oli klientidele välja makstud üle 320 000 euro.

2022. aastal sai taas taotleda erakorralist toetust. Põllumajandussektorile mõeldud erakorralist toetust anti Venemaa Föderatsiooni Ukrainasse sissetungi tõttu suurenenud sisendihindadest ja kehtestatud kaubanduspiirangutest tekkinud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks. Toetatavateks tegevusvaldkondadeks olid piimatootmine, sealiha tootmine, lamba- ja kitsekasvatus, veiseliha tootmine, kartulikasvatus, köögiviljakasvatus avamaal, maasikakasvatus, köögivilja-, köögivilja- ja maitsetaime-, maasika- ning lillekasvatus köetavas kasvuhoones, broilerikasvatus, munakanakasvatus ja vutikasvatus. Kohandamistoetust maksti 956 ja riigiabi 1615 taotlejale. Välja maksti kokku ligi 11,5 miljonit eurot.

Suurima maksete mahu 2022. a moodustasid otsetoetused üle 199,5 miljoni euroga, järgnesid maaelu arengukava (MAK) toetused ca  128,2 miljoni euroga ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) toetused ligi 17,3 miljoni euroga. Riiklike toetusi maksti välja üle 15,8 miljoni euro ja koolikavade toetusi üle 3,4 miljoni euro.

Rohkem infot PRIA 2022. aasta statistika kohta leiab PRIA kodulehelt: https://www.pria.ee/infokeskus/statistika/toetused ülevaatest „PRIA 2022. aasta kokkuvõte“.

PRIA alustas keskkonnatoetuste väljamaksmist

Pressiteade
16. jaanuar 2023
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

 

PRIA alustas keskkonnatoetuste väljamaksmist

PRIA alustas 2022. aastal taotletud keskkonnatoetuste väljamaksmisega. Klientidele on planeeritud välja maksta kokku üle 64 miljoni euro.

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska ütleb, et täna alustasime keskkonnatoetuste väljamaksmisega. „Kokku makstakse järgneva kuu jooksul välja 11 meetme toetused ning hiljemalt veebruari keskpaigaks jõuavad toetussummad klientideni,“ lisab Tauno Taska.

2022. aasta keskkonnatoetuste ühikumäärad leiab PRIA kodulehelt.

Toetuste eelarved ja väljamaksete planeeritud algusajad

(NB! Algusaeg tähistab toetuse esimeste väljamaksete tegemist. Kõik maksed teostatakse jooksvalt hiljemalt veebruari keskpaigaks)

Taotlejad näevad enda oodatavate toetuste laekumise infot e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“.

Info kõnealuste toetuste määramise kohta avaldab PRIA pärast otsuste kinnitamist kodulehe Toetuste saajate lehel ja konkreetse toetuse leheküljel.

22 aasta jooksul on PRIA välja maksnud üle 5 miljardi euro toetusi 

Pressiteade
2. jaanuar 2023
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet on 22 tegevusaasta jooksul põlluharijatele, kalameestele ning loomapidajatele välja maksnud üle 5 miljardi euro toetusi.

PRIA peadirektor Jaan Kallas ütleb: „Oleme jõudnud uude programmperioodi, PRIAl on uus arengukava – liigume uude toetuste maailma. Rõõm on tõdeda, et maal elavate inimeste toetamine jätkub, aga veelgi suurem rõõm on öelda, et tulevikus muutub toetuste taotlemine maaelu arendajate jaoks lihtsamaks ning teadmuspõhiseks. Tulevikus põhinevad toetused olemasolevate andmete põhjal tehtavatel tarkadel otsustel ning toetuste taotlemine muutub võimalikult suurel määral automatiseerituks. Juba 2022. aastal toimus esimene sündmuspõhine taotlusvoor ning sellest aastast hakkame otsetoetuste puhul rakendama pinnaseiret. Kõik need on sammud lihtsama toetussüsteemi poole.“

„Kindlasti ei saa ära unustada, et Eesti riik liigub oma tegevustes suurema toidujulgeoleku tagamise suunas ning koostöös Maaeluministeeriumi ja teiste valdkonna asutustega anname ka meie sinna oma panuse. Aitäh kõigile klientidele ja koostööpartneritele edasiviiva koostöö eest! Tänan ka meie töötajaid, kelle igapäevase töö tulemusena jõuavad toetused võimalikult kiiresti klientideni ning seeläbi saab Eesti maaelu areneda ning säilitada oma elujõulisuse,“ lisab PRIA peadirektor.

Järgnevalt Eesti kaardilt on näha, kui palju toetusrahasid on Eesti maakondadesse 22 aasta jooksul välja makstud: