Mesilaspere toetust taotleb 1935 mesinikku

1.–10. maini võeti PRIAs vastu mesilaspere toetuse taotlusi. Esialgsetel andmetel taotleb TARU toetust ehk toetust mesilasperede pidamise eest 1935 mesinikku kokku 35 553 mesilasperele.

Kõige rohkem taotlejaid on Harjumaalt (254 mesinikku), järgnevad Pärnumaa ja Tartumaa (mõlemas 196). Kõige suurem mesilasperede arv, kellele toetust taotleti, oli Tartumaal (4622 mesilasperet), Harjumaal (4056) ja Lääne-Virumaal (3782).

Maakondlikult kaardilt näete mitu mesinikku käesoleval aastal TARU toetust taotleb ning kui paljudele mesilasperedele erinevates maakondades toetust taotletakse.

2024. aasta detailset statistikat TARU toetuse taotluste esitamise kohta ning võrdlust eelmise kahe aastaga näeb PRIA kodulehe toetuste statistika leheküljel (graafik „Mesilaspere toetuse taotlemine 2024“).

Mesilaspere toetust makstakse riigieelarvest ning käesoleval aastal on toetuse maksmiseks eraldatud 800 000 eurot. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks 2024 ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks 2024.

Ilmunud on taimetervise infokirja „Terve taim“ kolmas number

Ilmunud on taimetervise infokirja „Terve taim“ kolmas number, mille on üheskoos kokku pannud Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (REM), Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) ning Maaelu Teadmuskeskus (METK).

Infokirjas käsitleme ohtlikke taimekahjustajaid, nende seiret ja tõrjet nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidus, anname eelinfot taimetervise valdkonda reguleerivate õigusaktide muudatuste kohta, tutvustame METKi taimetervise ja mikrobioloogia labori teenuseid ning kirjutame lisaks paljust muustki põnevast.

Infokiri on leitav lehel https://www.agri.ee/taimetervise-infokiri-terve-taim-012024-03.

1. maist saab PRIAle esitada mesilaspere toetuse taotlusi

Alates 1. maist saab e-PRIAs esitada taotlusi mesilaspere toetuse saamiseks. Toetust mesilasperede pidamiseks saab taotleda 1.–10. maini.

Mesila, milles asuvate mesilasperede kohta toetust taotletakse, peab olema põllumajandusloomade registris registreeritud hiljemalt käesoleva aasta 30. aprillil. Mesilaspere toetuse taotlemisel on oluline, et korrektne mesilasperede arv 2024. aasta 30. aprilli seisuga on põllumajandusloomade registrile teatatud hiljemalt 6. mail 2024, sest toetuse maksmisel läheb arvesse nende mesilasperede arv, kelle pidamisest viimati registrit teavitati. Kui mesilasperede arvust on registrit kehtiva korra järgi teavitatud ja see ei ole vahepeal muutunud, siis arvu uuesti teavitama ei pea.

Kui mesila ning mesilaspered on registrisse kantud, tuleb e-PRIAs kindlasti esitada ka mesilaspere toetuse taotlus. Toetuse taotlemiseks peab mesinik olema PRIA klient, lisaks peab ta olema registreeritud ka loomapidajana.

Mesilaspere toetus aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust. Samuti aitab see kaasa põllumajandusloomade registris mesilasperede registreerimisele, mis võimaldab tõhustada mesilashaiguste leviku tõrjumiseks kasutatavaid meetmeid. Toetus aitab osaliselt hüvitada ka mesilaste pidamisega seotud kulusid.

Mesilaspere toetust makstakse riigieelarvest ning käesoleval aastal on toetuse maksmiseks eraldatud 800 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub sellest, kui paljudele mesilasperedele tänavu toetust taotletakse. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks 2024 ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks 2024.

Toetuse sisu ja taotlemise tingimuste kohta saab täpsemalt lugeda PRIA kodulehelt.

e-PRIA teenuste kasutamise abiinfo on kättesaadav e-PRIAs samm-sammult toiminguid tehes. Abi saab küsida helistades PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. Mesilate registreerimise ja mesilasperede arvu teavitamise küsimustes palume pöörduda PRIA registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

Pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt algab sel aastal 20. mail

Mais alustab PRIA tavapäraselt pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõttu. Käesoleval aastal algab taotluste vastuvõtt 20. mail ning kestab 17. juunini.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trelli sõnul lähtuti taotluste vastuvõtu algusaja valikul sellest, et saaks toetuste taotlemisel arvestada Euroopa Komisjoni algatatud toetuste nõuete lihtsustamisega. „Lihtsustamiseks tuleb seadusandlusega muuta toetuste tingimusi ja nõudeid ning see toob omakorda kaasa vajaduse muuta toetuste info- ja kontrollisüsteemi. Loodame, et nõuete lihtsustamisest saadav kasu kaalub taotlejatele üles selle, et toetustaotlusi hakatakse vastu võtma harjumuspärasest hiljem. Kindlasti oleme valmis taotlejaid igakülgselt toetama. Tavapäraselt on toetuste info leitav meie kodulehelt ning abi saab küsida, helistades meie infotelefonidel või pöördudes teenindusbüroodesse, mis on olemas igas maakonnas. Lisaks pakume 2024. aastal keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) taotlejatele pilootteenusena taotluse täitmisel juhendamisteenust.“

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse juhendamist pakutakse 20. maist 12. juunini. Juhendamise aega on võimalik broneerida alates 1. maist meie kodulehe kaudu aadressil www.pria.ee/broneering või helistades teenindusbüroosse.

Lisaks juhime tähelepanu, et 2024. aastast muutub toetuste taotlemise nõustamine läbi nõuandesüsteemi. Varem said pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlejad kasutada tasuta nõustamisteenust, mida pakkusid konsulendid. Edaspidi on see võimalik ainult teatud tingimustel – sihtgruppi kuuluvad alustavad ettevõtjad, kes saavad soodsamat nõustamisteenust kasutada selleks, et saada juhendamist e-PRIA kasutamisel. Ettevõtjad, kes sihtgruppi ei kuulu ning on varem nõustajate abiga toetusi taotlenud, saavad taotlusprotsessiga kursis olevatelt nõustajatelt endiselt abi, kuid osutatud nõustamisteenuse eest tuleb kliendil ise tasuda. Kõikide nõustajate kontaktid, kelle teenuse kasutamisel on võimalik kasutada nõuandeteenuse osutamise toetust ja tasuda nõustajale vaid määrusega ettenähtud omaosaluse maksumus, on leitavad e-PRIAs menüüpunktis „Nõuandeteenused“ ja METKi kodulehel.

Toetuste kohta saab infot küsida, helistades PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. Põldude haldamise teenuse ja e-põlluraamatu küsimustele saab vastused, helistades PRIA põldude registri infotelefonil 737 7660.

Käesoleval aastal saab taotleda 25 erinevat pindala- ja maaelu arengu loomapõhist toetust ning nende maksmiseks on eelarves ette nähtud üle 228 miljoni euro. Toetuste sisu ja taotlemise tingimuste kohta saab täpsemalt lugeda PRIA kodulehelt.

Taluliidu esindajad kohtusid PRIAga, et saada vastuseid liikmete poolt tõstatatud probleemküsimustele

Eile, 23. aprillil toimus Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja PRIA vaheline kohtumine, mille peamiseks eesmärgiks oli arutada Taluliidu liikmete poolt tõstatatud küsimusi ning leida lahendused esile kerkinud väljakutsetele. Kohtumise fookuses oli edasise koostöö tugevdamine, mis aitab toetada Eesti põllumajandust ja meie liikmete huve. Lepiti kokku, et koostöö edendamiseks toimuvad mõlema organisatsiooni teemakohtumised, kus arutatakse jooksvaid küsimusi ning vastatakse liikmete päringutele.

PRIA meeskond andis põhjaliku ülevaate möödunud aasta lõpus ilmnenud probleemidest ning tutvustas oma tegevuskava tulevaste protsesside parendamiseks. Kohtumisel keskenduti mitmele olulisele teemale, sealhulgas:

 • PRIA arengusuunad ja koostöövõimalused
 • Andmete efektiivne kasutamine Taluliidu kasuks
 • Aasta 2023/2024 otsetoetuste rakendamise strateegiad

Arutelu oli konstruktiivne, käsitledes põhjalikult Taluliiud liikmetelt saadud küsimusi ja tagasisidet, mille vastused edastame liikmetele kirjalikult.

Lisaküsimused kohtumise kohta palume esitada kerli@taluliit.ee

 

PRIA info: PRIA elektroonsest põlluraamatust ja e-PRIAs pindalatoetuste taotlemiseks põldude ning pärandniitude alade ettevalmistamisest

1. aprillist täienes e-PRIA põldude haldamise teenus põlluraamatuga seotud osaga.See annab põlluharijatele, kes ei kasuta mõnda põlluraamatu pidamise teenust pakkuvat eratarkvara või soovivad keskkonda vahetada, võimaluse hakata põlluraamatut pidama PRIA poolt tasuta pakutavas teenuses.

Selleks, et põldude haldamise teenuses põlluraamatu pidamise funktsionaalsust kasutada, peab olema PRIA klient. Teenus on kasutatav kõigile põllumajandustootjatele ning teenuse kasutamiseks ei pea olema toetuste taotleja. Põlluraamatu pidamise funktsionaalsuse leiab pindalatoetuste taotlejatele juba tuttavast e-PRIA rubriigist „Pindalateenused“ menüünupu „Põldude haldamine“ alt.

Kõigil elektroonse põlluraamatu pidamisest huvitatud põlluharijatel on hea võimalus PRIA osutatava teenusega tutvuda ning hinnata, kas see vastab tema vajadustele. Siiski tuleb meeles pidada, et keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlejad peavad hiljemalt 15. juuliks tegema valiku, kas nad peavad elektroonset põlluraamatut PRIA poolt pakutavas põldude haldamise teenuses või mõnes eratarkvaras.

PRIA elektroonse põlluraamatu võimalused

 Tegemist on aastaringselt kasutatava tasuta tööriistaga, mis võimaldab põlluharijal tegevusi sisestada ning uue hooaja põlde (sh pärandniidu alasid) ette planeerida. Teenuses saab lisada ja muuta põlde, hallata nende andmeid ning neid ka eksportida ja importida. Võimalik on sisestada 30 erinevat tegevust, nt külv, saagikoristus, väetamine, taimekaitsevahendid jm. Kasutamiseks on saadaval ka kõik PRIA kaardirakenduse tööriistad ning erinevad kaardikihid.

Kui varasemalt sai põldude haldamise teenuses oma põldusid hakata ette valmistama alles taotlusperioodi alguses, siis nüüd on võimalik uue hooaja põllud, kultuurid jms uueks aastaks ette planeerida juba sügisel või talvel ning muudatused ei mõjuta käimasolevat (taotlus)hooaega.

PRIA põldude haldamise teenuses on välja arendatud esmased põlluraamatu pidamiseks vajalikud funktsionaalsused, mida põlluharijal võib tarvis minna. Praegu saadavalolev põlluraamatu funktsionaalsus on võrreldes eratarkvaradega väiksem ning pakub võimaluse minimaalses mahus põlluraamatu pidamiseks. PRIA plaanib keerulisemaid lisafunktsionaalsusi arendada järk-järgult järgnevate aastate jooksul vastavalt sellele, milliste järele on suurim nõudlus. Siinkohal on kasutajate tagasiside väga vajalik ja oodatud. Kõik ettepanekud põlluraamatu teenuse parendamiseks palume saata e-posti aadressil maa@pria.ee.

Põllumajandustootjate ning nõustajate toetamiseks korraldame PRIA e-põlluraamatu kasutamise kohta veebiseminarid, millest esimene toimub Zoomis 7. mail algusega kell 10.30. Täpse info veebiseminaril osalemise kohta leiab PRIA kodulehelt.

Põlde ja pärandniidu alasid saab pindalatoetuste taotlemiseks e-PRIAs ette valmistada

Seoses keerulise olukorraga põllumajanduses on Euroopa Komisjon algatanud pindala- ja loomapõhiste toetuste nõuete lihtsustamise, mille rakendamine on osaliselt planeeritud juba 2024. aastasse. Seadusandlusega muudetakse toetuste tingimusi ja nõudeid, mis toob omakorda kaasa vajaduse muuta toetuste infosüsteeme ja kontrollisüsteemi. Nii hilises etapis tehtavate muudatuste tõttu on pindala- ja loomapõhiste ning maaelu arengu toetuste taotluste vastuvõtu perioodi algusaeg täpsustamisel. PRIA teeb kõik endast oleneva, et vastuvõtu saaks avada maikuus esimesel võimalusel, aga täpne vastuvõtu alguse kuupäev selgub pärast seadusandluse täpsustumist ja võimalike täienduste vajaduse ning tehnilise keerukuse selgumist. Täpsema info vastuvõtu alguse kuupäeva kohta avaldame hiljemalt 24. aprillil PRIA kodulehel.

Samas on hea meel öelda, et alates aprillist on võimalik e-PRIA põldude haldamise teenuses juba joonistada või muuta põldude piire. Edaspidi on põldude haldamise teenuse kõik funktsionaalsused kasutamiseks avatud aastaringselt.

Just nüüd on õige aeg hakata üle vaatama 2024. aasta pindalatoetuste taotlusele minevaid põlde ja pärandniidu alasid.

Mida tähele panna?

 • Kui pindalatoetusi on varasemalt taotletud, kuvab teenus kasutajale eelmise taotlusaasta põlde ja pärandniidu alasid. Taotlejal tuleb üle vaadata, kas sel aastal haritakse maid samades piirides ja millised on sel aastal kasvatatavad kultuurid. Vajadusel tuleb teha muudatused.
 • Toetusi saab taotleda vaid maadele, mille osas taotlejal on kehtiv kasutusõigus.
 • Pindalatoetuse taotlust veel esitada ei saa. Nagu eelnevalt sai viidatud, siis täpsema info vastuvõtu alguse kuupäeva kohta avaldame hiljemalt 24. aprillil PRIA kodulehel.
 • Kuna teenus jääb aastaringselt avatuks, siis peab arvestama, et kõik teenuses olevad kaardikihid ei pruugi olla veel uuendatud. Uuendamisel on näiteks rohumaade vanuse kiht. Seetõttu palume taotluse esitamisel kõik süsteemi teated ja info kindlasti üle vaadata.

Põldude haldamise teenuse ja e-põlluraamatu kohta leiab rohkem infot PRIA kodulehelt. Teenuste kasutamise abiinfo on kättesaadav e-PRIAs samm-sammult toiminguid tehes ning teenuse kasutusjuhendi leiab ka PRIA kodulehelt. Põldude haldamise teenuse ja e-põlluraamatu osas saab abi küsida, helistades PRIA põldude registri infotelefonil 737 7660.

Eesti plaanib loobuda maa tootmisest kõrvalejätmise nõudest

Regionaa- ja Põllumajandusministeerium andis 16. aprillil pressiteate vahendusel teada, et Eesti plaanib loobuda maa tootmisest kõrvalejätmise nõudest.

Järgenvalt oleme koostanud muudatuse kohta tänaseks olulise info põllumajandustootjatele:

 • Euroopa Komisjon on esitanud ettepanekud, mille eesmärk on lihtsustada põllumajandustoetuste tingimuslikkuse nõudeid.
 • Kõige olulisem ettepanek on võimalus loobuda maa tootmisest kõrvalejätmise nõudest, kui liikmesriik rakendab ökoala toetust. Eestis on selline toetus juba olemas, mistõttu on võimalik muudatus rakendada alates 2024. aastast. Toetuse taotlemine on põllumehedele vabatahtlik.
 • Muudatuste jõustumiseks on vajalik EL-i tasandi kokkulepe, mida oodatakse saavutatavat aprilli lõpus või mai alguses.
 • Vaatamata maa tootmisest kõrvalejätmise nõude kaotamisele, jätkuvad teised keskkonnaalased nõudednagu maastikuelementide säilitamine ja hekkide pügamise keeld.
 • OLULINE: Taotlusperioodi muudatused –  maa tootmisest kõrvalejätmise nõudest loobumine toob kaasa ka taotlusperioodide ajalise nihke. PRIA avaldab täpsema info taotlusperioodi alguskuupäeva kohta 24. aprilliks. 2024. aasta taotlusperiood algab hiljemalt 20. mail ja kestab 15. juunini.

Li

PRIA põldude haldamise teenuses saab nüüdsest pidada ka elektroonset põlluraamatut

1. aprillist lisandus e-PRIA põldude haldamise teenusesse uus funktsionaalsus, mis võimaldab põlluharijatel elektroonset põlluraamatut (e-põlluraamatut) pidada ka PRIA teenuses.

PRIA otsetoetuste osakonna põldude registri büroo juhtivspetsialisti Evely Veetsmanni sõnul annab uus teenus põlluharijatele, kes ei kasuta mõnda põlluraamatu pidamise teenust pakkuvat eratarkvara või soovivad keskkonda vahetada, võimaluse hakata põlluraamatut pidama PRIA tasuta teenuses. „Teenus võimaldab põlluharijal tegevusi sisestada ning uue hooaja põlde ette planeerida. Praeguseks on välja arendatud esmased põlluraamatu pidamiseks vajalikud funktsionaalsused, mida põlluharijal võib tarvis minna. Keerulisemaid lisafunktsionaalsusi planeerime arendada järgnevate aastate jooksul järk-järgult vastavalt sellele, milliste järele on suurim nõudlus. Seetõttu on meie jaoks väga oluline kõigi kasutajate tagasiside ja kogemused, et teenust vastavalt reaalsele vajadusele täiustada,“ lisab Veetsmann.

Teenuses on võimalik lisada põlde ja niite ning hallata nende geomeetriat ja andmeid, põldude ning niitude andmete faile saab eksportida ja importida. Teenuses saab kasutada ka kõiki PRIA kaardirakenduse tööriistu: eri kaardikihid, geomeetria kontrollid veekaitsevööndite, põllumassiivide, teiste põldude suhtes jms.

Eelkõige tuleb silmas pidada, et põlluraamatu teenus on (taotlus)hooaja põhine. Tänavuseks hooajaks on põldude haldamise teenuses, millele on lisatud ka põlluraamatu funktsionaalsus, vaikimisi kliendile ette antud 2023. hooaja viimane põldude seis. Klient peab andmed üle vaatama ja ajakohastama 2024. aasta olukorrale vastavaks. Samade põldude andmeid kasutatakse pindalatoetuste taotlusvormide täitmisel.

Kõigil elektroonse põlluraamatu pidamisest huvitatud põlluharijatel on hea võimalus PRIA osutatava teenusega tutvuda ning hinnata, kas see vastab tema vajadustele. Siiski tuleb meeles pidada, et keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlejad peavad hiljemalt 15. juuliks tegema valiku, kas nad peavad elektroonset põlluraamatut PRIA poolt pakutavas põldude haldamise teenuses või mõnes eratarkvaras.

Põldude haldamise teenuse ja e-põlluraamatu kohta leiab rohkem infot PRIA kodulehelt. Teenuste kasutamise abiinfo on kättesaadav e-PRIAs samm-sammult toiminguid tehes ning teenuse kasutusjuhendi leiab ka PRIA kodulehelt. Põldude haldamise teenuse ja e-põlluraamatu osas saab abi küsida, helistades PRIA põldude registri infotelefonil 737 7660.

PRIA kinnitas detsembrikuise erakorralise toetuse ühikumäärad – toetus makstakse välja hiljemalt 31. jaanuaril

Pressiteade
17. jaanuar 2024

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

PRIA kinnitas detsembrikuise erakorralise toetuse ühikumäärad – toetus makstakse välja hiljemalt 31. jaanuaril

Täna, 17. jaanuaril kinnitas PRIA detsembrikuise põllumajandustootjate elujõulisust ohustava majandusliku kahju hüvitamiseks mõeldud erakorralise toetuse ühikumäärad. Toetus makstakse toetusesaajatele välja hiljemalt 31. jaanuaril 2024.

Erakorralise toetuse ühikumäärad on järgnevad:

 • piimalehm – 20,55 eurot looma kohta;
 • utt, emakits või vähemalt kümne kuu vanune utt-tall või emane kitsetall – 10,68 eurot looma kohta;
 • ammlehm või vähemalt kaheksa kuu vanune lihatõugu lehmmullikas – 63,25 eurot looma kohta;
 • õuna – ja sõstrakasvatus – 107,33 eurot hektari kohta.

Erakorralise toetuse taotlusi võeti vastu 6.-13. detsembril 2023. Toetuse ühikumäärad otsustati põllumajanduslooma või hektari kohta, arvestades toetuse andmiseks eraldatud rahaliste vahendite jaotust tegevusvaldkondade vahel ning nende tegevusvaldkondade kõikide taotletud nõuetekohaste põllumajandusloomade või hektarite arvu.

Taotlusvooru eelarve on 3,4 miljonit eurot.

Pärast seda, kui PRIA on taotleja maksekorralduse kinnitanud, saab taotleja andmeid enda toetuse laekumise kohta vaadata e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“.

Otsetoetused makstakse klientide välja aasta lõpuks

Pressiteade
19. detsember 2023
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Otsetoetused makstakse klientide välja aasta lõpuks

PRIA poolt makstavad otsetoetused jõuavad aasta lõpuks taotlejateni. Käesoleval aastal taotles erinevaid otsetoetusi üle 13 tuhande põllumajandustootja. Taotlejatele makstakse aasta lõpuks välja ligikaudu 140 miljonit eurot.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell ütleb, et kuigi pidime 2715 taotleja otsuste tegemise tähtaega pikendama, siis oleme igapäevaselt teinud tööd selle nimel, et põhisissetuleku, ümberjaotatava ja noore põllumajandustootja toetus, tera- ja kaunvilja kasvatamise, puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus, piimalehma kasvatamise, ammlehma kasvatamise ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus jõuaksid taotlejateni võimalikult varakult. „Nagu me ka klientidele saadetud kirjas ütlesime, et otsused tehakse esimesel võimalusel, siis saan täna öelda, et klientidele, kellel on taotlustega ja nõuete täitmisega kõik korras, makstakse toetusraha välja hiljemalt aasta lõpuks. Uude aastasse jääb orienteeruvalt paarisaja taotleja otsuse tegemine, sest nende taotlused vajavad põhjalikumat läbivaatust ning koostööd kliendiga – see on olnud ka eelnevatel aastatel tavapärane. PRIA palub kõigil klientidel, kellele on saadetud PRIAst järelepärimine, neile esimesel võimalusel vastata,“ lisab Tanel Trell.

Keskkonnasõbraliku majandamise, mahepõllumajandusliku taimekasvatuse, ökoalade, ökosüsteemiteenuste säilitamise ja mesilaste korjeala toetuse määramise otsused tehakse hiljemalt 12. veebruaril 2024, seemnekartuli kasvatamise otsetoetuse otsused hiljemalt 10. juunil 2024. Eesti maaelu arengukava ja strateegiakava maaelu arengu toetuste otsused kinnitatakse hiljemalt 12. veebruaril 2024.

Käesoleval aastal on otsetoetuste eelarve üle 196,4 miljoni euro, millest detsembrikuiselt määratavate toetuste eelarve on 142 miljonit eurot.

Pärast seda, kui PRIA on taotleja maksekorralduse kinnitanud, saab ta andmeid enda toetuse laekumise kohta vaadata e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“.