Maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 „Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad” muutmine” eelnõu

Sissejuhatus:

  • Maaeluministri määrus „Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 „Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad” muutmine” kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 32 lõike 4 alusel.
  • Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 24 lõike 5 kohaselt võib toota ja turustada üksnes sordilehte võetud sordi seemet ja paljundusmaterjali.
  • Sama seaduse § 32 kohaselt lubatakse teatud tingimustel toota ja turustada sordilehte mittevõetud sorti.
  • Eestis põllukultuuri sordi sordilehte võtmise taotluse või Eestis või teises Euroopa Liidu liikmesriigis köögiviljakultuuri sordi sordilehte võtmise taotluse esitanud isik võib sordi viljelusväärtuse kindlakstegemiseks tootmistingimustes teha selle sordiga tootmiskatse ja tootmiskatse tegemiseks seemet turustada.
  • Tootmiskatse tegemiseks vajalikku kogust seemet võib isik turustada registripidaja loal, mis antakse vastavalt komisjoni otsusele 2004/842/EÜ, rakenduseeskirjade kohta, mille alusel liikmesriigid võivad lubada turule viia nende sortide seemneid, mille kohta on esitatud taotlus riiklikku põllumajandustaimesortide või köögiviljasortide kataloogi kandmiseks.
  • Määruse eelnõuga muudetakse tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärasid vastavalt 2021. aasta statistikaandmetele külvipindade kohta.
  • Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määrus nr 48 „Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad” on PõKa 2030 tegevussuuna „Kvaliteetsed sisendid põllumajanduses“  eesmärgi „Põllu- ja aiakultuuride sortide valik on mitmekesine, kvaliteetne ja kohalikesse oludesse sobiv“ saavutamise töövahendiks.
  • Määrus mõjutab otseselt Eestis põllukultuuri sordi sordilehte võtmise taotluse või Eestis või teises liikmesriigis köögiviljakultuuri sordi sordilehte võtmise taotluse esitanud isikuid, kes soovivad Põllumajandus- ja Toiduameti loal teha seemne ja seemnekartuliga tootmiskatseid.
  • Määrus jõustub üldises korras.

Määruse eelnõu: EN_PMm_nr48
Määruse seletuskiri: SK_PMm_nr48_EIS