Sissejuhatus: 

  • Maaelu arengu toetusi antakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel, mis kinnitati Euroopa Komisjoni 13. veebruari 2015. a rakendusotsusega, millega kiidetakse heaks Eesti maaelu arengu programmile Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (edaspidi EAFRD) toetuse andmine.
  • Määruse eelnõuga kehtestatakse arengukava meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks“ raames riigiasutusele antava põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord.
  • Eelnõu alusel antava toetuse üldeesmärk on põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamine ja keskkonnahoidliku põllumajandustootmise arendamine.
  • Toetuse üks spetsiifiline eesmärk on suurendada põllumajandusettevõtjate põllumajandusteadmisi.
  • Määrus aitab kaasa Maaeluministeeriumi hallatava riigiasutuse kaasabil põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamisele.
  • Maaeluministeeriumi hallatavalt riigiasutuselt investeeringu tulemusena saadud teadmised toetavad kogu põllumajandussektori põllumajandustootmise tõhusust ja konkurentsivõimet ning vähendavad põllumajandusest tulenevat keskkonnamõju – tema tehtava investeeringu tulemusena saadud teadmised edastatakse põllumajandussektorile.
  • Määrus aitab kaasa põllumajanduslikust tootmisest tulenevate keskkonnamõjude leevendamisele eelkõige sedasi, et hindamiskriteeriumite kaudu eelistatakse investeeringuid, mis aitavad kaasa järgmise Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide ning keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisele.

Määruse eelnõu: EN_riigiasutus_investeering_2022
Määruse seletuskiri: SK_riigiasutus_investeering_2022
Lisa: Lisa_Hindamiskriteeriumid_riigiasutus_2022