Maaeluministri määruse „Maaeluministri määruste muutmine“

Sisukokkuvõte:

  • Maaeluministri määrus „Maaeluministri määruste muutmine“ kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.
  • Eelnõuga tehakse vajalikud muudatused kahes maaeluministri määruses seetõttu, et alates 2022. aastast hakkasid kehtima uued regionaalabi suunised, mille kohaselt on toetuse maksimaalne määr mikro- ja väikeettevõtjatele 40%, keskmise suurusega ettevõtjatele 30% ja suurettevõtjatele 20% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Eeltoodu tõttu muudetakse ka taotluse hindamise kriteeriumites hindamiskriteeriumis „Suurema omafinantseeringuga investeeringud“ toetatava tegevuse kohta antava toetuse määra ja selle vahemikke.
  • Nimetatud muudatused tehakse järgmistes määrustes:
    – maaeluministri 18. septembri 2015. a määrus nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ ( määrus nr 5);
    – maaeluministri 30. septembri 2015. a määrus nr 6 „Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ (määrus nr 6).
  • Eelnõu hõlmab „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.2 „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks“ alameetmeid 4.2.2 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ (meede 4.2.2) ja 4.2.3 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus“.
  • Lisaks tehakse eelnõuga vajalikud muudatused määruses nr 5 seetõttu, et edaspidi on võimalik toetust taotleda ka Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks. Kui varem sai toetust taotleda eespool nimetatud toodete turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks üksnes juhul, kui toetust taotleti korraga nii töötlemiseks kui ka turustamiseks, siis edaspidi saab toetust taotleda ka üksnes turustamiseks.
  • Määrus jõustub üldises korras.

Määruse eelnõu: EN_meede_4_2_2_ja_4_2_3_2022
Määruse seletuskiri: SK_meede_4_2_2_ja_4_2_3_2022
Lisa 2: Lisa_2_Taotluse_hindamise_kriteeriumid_2022
Lisa 4: Lisa_4_Taotluse_hindamise_kriteeriumid_2022