Maaeluministri määruse „Maaeluministri määruste muutmine“ eelnõu

Sissejuhatus:

  • Maaeluministri määrus „Maaeluministri määruste muutmine“  kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi ELÜPS) § 67 lõike 2 alusel.

    Eelnõuga tehakse muudatused järgmistes määrustes:

  • maaeluministri 18. septembri 2015. a määrus nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ (edaspidi meetme 4.2.2 rakendusmäärus) – Meetme 4.2.2 raames antava toetuse puhul pikendatakse toetatavate tegevuste elluviimise tähtaegu neljandas taotlusvoorus toetust saanud ettevõtjatel seniselt kolmelt aastalt nelja aastani ning viiendas taotlusvoorus toetust saanud ettevõtjatel seniselt kahelt aastalt kolme aastani.
  • maaeluministri 3. veebruari 2017. a määrus nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ (edaspidi meetme 4.1 rakendusmäärus); – Meetme 4.1 raames antava toetuse puhul pikendatakse toetatavate tegevuste elluviimise tähtaegu kuuendas taotlusvoorus toetust saanud ettevõtjatel seniselt kolmelt aastalt nelja aastani ning seitsmendas taotlusvoorus toetust saanud nendel ettevõtjatel, kelle kavandatav investeering on seotud ehitustegevusega, kuni 2022. aasta 30. septembrini.
  • maaeluministri 26. juuli 2019. a määrus nr 63 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus“ (edaspidi meetme 3.1 rakendusmäärus) – Meetme 3.1 raames antava toetuse puhul täpsustatakse sõnastust, et oleks üheselt mõistetav, et seda toetust antakse tunnustatud toidukvaliteedikavas osalemisega seotud püsikulude hüvitamiseks ühes tunnustatud toidukvaliteedikavas osalemise kohta kuni viiel aastal arvates esmakordsest kavaga liitumisest, kuid mitte hiljem kui 2025. aasta 30. juunil.
  • maaeluministri 30. septembri 2015. a määrus nr 6 „Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ (edaspidi meetme 4.2.3 rakendusmäärus) – Meetme 4.2.3 raames antava toetuse puhul pikendatakse toetatava tegevuse elluviimise tähtaega kolmandas taotlusvoorus toetust saanud ettevõtjatel seniselt kolmelt aastalt viie aastani.
  • Määrusega pikendatakse osa toetuse saajate toetatavate tegevuste elluviimise tähtaega, mis annab neile paindlikumad võimalused kavandatud tegevuste elluviimiseks.
  • Nimetatud muudatusel on toetuse saajatele positiivne mõju, kuna see võimaldab neil kavandatud tegevused lõpetada.
  • Määrus jõustub üldises korras.

Määruse eelnõu: EN_kobar_pikendamised_aprill_2022
Määruse seletuskiri: SK_kobar_pikendamised_aprill_2022