Maaeluministri määruse „2022. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“ eelnõu

Sissejuhatus:

 • Maaeluministri määrus „2022. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“ kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi ELÜPS) § 66 lõike 1 alusel, arvestades 2022. aasta riigieelarve seaduse § 1 lõikes 2 Maaeluministeeriumi valitsemisala põllumajanduse, toidu ja maaelu kuludeks määratud rahalisi vahendeid, ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2014–2020“ .
 • ELÜPSi § 66 lõike 1 kohaselt kehtestab maaeluminister igal aastal määrusega nende arengukava meetmete, alameetmete ja tegevuse liikide loetelu, mille raames on eelarveaastal võimalik maaelu arengu toetust taotleda.
 • Eelarveaastal antavate toetuste loetelu kehtestamine täidab nii võimalike taotlejate teavitamise kui ka arengukava eesmärgipärase juhtimise, sealhulgas finantsjuhtimise funktsiooni.
 • ELÜPSi § 66 lõike 6 kohaselt ei teki maaelu arengu toetuse taotlemise õigust, kui selle toetuse andmist ei ole maaeluminister eelarveaastal otsustanud.
 • Kui määruse eelnõus ei ole ette nähtud teisiti, käsitatakse üldjuhul toetuse taotlemisena komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), artikli 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud toetusetaotluse („toetuse taotlemiseks või määruse (EL) nr 1305/2013 raames toetuskavaga liitumiseks esitatud taotlus“) esitamist.
 • Selle definitsiooni kohaselt on 2022. aastal võimalik taotleda toetust enamiku määruse eelnõu §-s 1 nimetatud meetmete ja §-s 2 nimetatud tegevuse liikide raames.
 • Erandiks on meede 9 „Tootjarühmade ja organisatsioonide loomine”, mille puhul on eelnõu § 2 lõike 7 kohaselt võimalik toetust taotleda ainult juba varem toetusskeemiga liitunud toetuse saajatel iga-aastase maksetaotluse alusel.
 • Kõigi arengukava mitmeaastaste pindala- ja loomapõhiste toetusskeemide (meetmete 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede” ja 11 „Mahepõllumajandus” tegevuse liigid) puhul on võimalik toetust taotleda nii nendel taotlejatel, kes on toetusskeemiga juba varem liitunud (see tähendab taotlejatel, kellel on kehtiv kohustus) kui ka uutel, kehtiva kohustuseta taotlejatel.
 • Samuti on nende  toetuste puhul võimalik kehtivat kohustust suurendada asjaomase toetusskeemi rakendusmääruses sätestatud tingimustel.
 • Maaelu arengu toetusteks ettenähtud vahendite jaotuse 2022. aastal antavate toetuste kohta kehtestab maaeluminister käskkirjaga.
 • Määrus jõustub üldises korras.

Määruse eelnõu: M_2022_MAK_meetmed_EN
Määruse seletuskiri: M_2022_MAK_meetmed_SK