Maaeluministeerium
Pressiteade
12.10.2021

Maaeluminister Urmas Kruuse kohtus Luxembourgis Euroopa Komisjoni põllumajandusvoliniku Janusz Wojciechowskiga, kellega arutati nii Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava koostamise hetkeseisu kui ka Eesti seisukohti kliimapaketi „Eesmärk 55“ suhtes.

Kohtumise raames tõstatas maaeluminister küsimuse põllumajanduse ja metsanduse panusest Euroopa Liidu kliimapaketti, rõhutades, et Eesti põllumajanduse kasvuhoonegaaside heide on liidu keskmisega võrreldes oluliselt madalam. Samal ajal on mahemaa osakaal Eestis liidu keskmisest märkimisväärselt suurem ning lisaks on Eesti näol tegemist metsarikka riigiga.

„Eesti puhul on oluline võtta seatud eesmärkide täitmisel arvesse põllumajanduse ja metsanduse lähtekohti. Kuna oleme juba mõneti liidu keskmisest edumeelsemad, siis on meil keerulisem saavutada „Eesmärk 55“ sihttasemeid toidutootmise mahtu oluliselt vähendamata,“ märkis Urmas Kruuse.

ÜPP strateegiakava koostamise hetkeseisu arutelu juures tõstatus taas vajadus arvestada liikmesriikide eripärasid ning ÜPP raames juba tehtut. „Oleme pingutanud selle nimel, et püsida liikmesriikidele seatud väga pingelises ajakavas. Samas võtavad vajalikud protsessid aega, nagu näiteks keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande koostamine, mis on strateegiakava kohustuslik osa. Meie jaoks on oluline, et ÜPP strateegiakava saaks komisjoni heakskiidu aegsasti, et ka sekkumised põllumajandustootjatele jõuaksid võimalikult ruttu valmis. Läbirääkimistel tuleks lähtuda ainult liikmesriikidele õiguslikult siduvatest eesmärkidest,“ tõi Kruuse välja Eesti seisukoha.

Volinik rõhutas roheleppe eesmärkide suunas liikumise olulisust ning tõi Eesti välja hea eeskujuna teistele liidu riikidele meie suure mahepõllumajandusmaa osakaalu poolest. Lisaks kiitis volinik Eesti põllumajanduse arengut. Ta mõistis Eesti muret, mis on seotud liikmesriikide eripärade ja stardipositsioonide arvestamisega keskkonna- ja kliimakohustuste täitmisel.

ÜPP strateegiakava keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande viibimine oli samuti volinikule arusaadav, kuid ta rõhutas, et tähtis on esitada 1. jaanuariks 2022 komisjonile nii suur osa ÜPP strateegiakavast kui võimalik. Oluline on seejuures, et esitatu võimaldaks anda hinnangu strateegiakava ambitsioonikusele.

Maaeluministri ja Euroopa Komisjoni põllumajandusvoliniku kohtumine toimus Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungi raames. Ministrit saadavad käimasoleval kohtumisel Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban ning välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja asetäitja Kristina Uibopuu.

Recommended Posts