Maaeluministeerium
Pressiteade
09.09.2021

 

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas määruse, mis võimaldab kalapüügitoodete töötlemisega

tegelevatel ettevõtjatel taotleda koroonaviiruse puhangust tingitud erakorralist toetust toidukao ennetamiseks.

„Määruse koostamisel pidasime silmas eesmärki vältida ootamatust müügimahtude vähenemisest tekkida võivat toidukadu ehk toidu raiskamist ning leevendada koroonaviirusest tingitud negatiivset majanduslikku mõju kalapüügitoodete töötlejaile, aidates sellega kaasa valdkonna elujõulisuse ja konkurentsivõime säilitamisele,“ selgitas maaeluminister Urmas Kruuse.

Peamine kahju sektorile seisneb välisturgudele mõeldud töötlemistoodangu müügimahtude kiires kahanemises. Piirangute tõttu suleti restoranide ja toitlustusasutuste uksed, mille  tulemusena peatus ahvenafilee (Perca fluviatilis) eksport ja külmladudes oleva kala realiseerimine muutus ettevõtjatele keeruliseks. Tekkinud on suured, säilivustähtaja suhtes tundlikud laovarud, mille realiseerimisel vajavad ettevõtjad abi, sest vastasel korral tuleks külmladudes tarbimistähtaega ületav kala visata toidujäätmena ära.

„Toiduraiskamise ennetamiseks saavad ettevõtjad taotleda riigiabina erakorralist toetust, toiduks kõlbliku ahvenafilee eest, mis antakse üle Eesti kaitse-, haridus-, kinnipidamis-, tervishoiu-, sotsiaalabi- või hoolekandesüsteemi asutusele, nende asutuste toitlustust korraldavale ettevõtjale või sellisele sihtasutusele või mittetulundusühingule, kelle põhikirjas sätestatud eesmärk on Eestis kodanikuühiskonna edendamine tasuta toiduabi organiseerimise kaudu. Riigiabi andmiseks saime Euroopa Komisjonilt heakskiidu juuli lõpus, mis võimaldab sektorit toetada,“ ütles minister.

Määrusega „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus kalapüügitoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale“ toetatakse kala, vähilaadsete ja limuste töötlemise ja säilitamise tegevusvaldkonnas kala käitlemisega tegelevaid ettevõtjaid, kelle turutõrke tagajärjel müümata jäänud, kuid tasuta üle antud toiduks kõlbliku Euroopa Liidu päritolu ahvenafilee koguse omahind hüvitatakse kuni 70% ulatuses otsetoetusena.

Recommended Posts