Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
08.03.2022

 

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) annab teada, et algamas on maaparandushoiukavade avalik väljapanek, mis toimub ajavahemikus 11.03.-11.06.2022.

Selle aja vältel on kõigil võimalus dokumentidega tutvuda PTA veebilehel (https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-maaomanikule/maaparandus-ja-kasutus/hooldamine) ning esitada oma ettepanekud e-posti aadressil Karoline.Zilmer@pta.agri.ee. Esitatud ettepanekutele, parandustele ja täiendustele vastab PTA hiljemalt 10. augustiks. PTA teeb maaparandushoiukava avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste põhjal maaparandushoiukavas vajalikud parandused ja täiendused.

Avalikud arutelud toimuvad virtuaalselt MS Teamsi vahendusel koos veemajanduskavade, üleujutusega seotud riskide maandamiskavade ja merestrateegia avaliku väljapaneku aruteludega:

14.03.2022 kell 12.30-16.45 Üleujutused, veemajanduse juhtimise parendusvõimalused, veevõtt ja heitvesi, jääkreostus

17.03.2022 kell 13.00-16.20 Paisutamine

18.03.2022 kell 11.00-16.10 Merekeskkond

21.03.2022 kell 11.00-16.25 Põllumajandus/Maaparandus

Täpsemad andmed avalikest aruteludest (päevakavad, korralduslik teave, registreerimine MS Teamsi keskkonda) leiab keskkonnaministeeriumi kodulehelt aadressil https://envir.ee/veemajanduskavad-2022-2027-eelnou. Juhime tähelepanu, et arutelule tuleb registreeruda hiljemalt 2 päeva enne koosoleku algust.

Maaparandushoiukava on planeerimisdokument, mis on koostatud maaparandussüsteemide hoiutöö sihipäraseks korraldamiseks ning mille abil planeeritakse hoiutöid riigi poolt korras hoitavatel ühiseesvooludel. Lisaks annab maaparandushoiukava ülevaate maaparandussüsteemide seisukorrast ning soovitused maaomanikule hoiutööde tegemiseks.

Recommended Posts