Maaeluministri määruse „Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas looma enda tarbeks tapmise veterinaarnõuded” eelnõu

 

Sisukokkuvõte:

  • Määrus kehtestatakse seoses loomatauditõrje seaduse ja selles sätestatud volitusnormi kehtetuks muutumisega, mis tuleneb veterinaarseaduse jõustumisest 1. detsembril 2021.
  • Määruse eelnõu tekst kordab sisuliselt põllumajandusministri 13. mai 2005. a määruse nr 55 „Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded“ (RTL 2005, 81, 1175) (edaspidi vana määrus) teksti, milles on tehtud üksnes pisimuudatusi.
  • Määruse tekst on kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/605, milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed (ELT L 129, 15.04.2021, lk 1-64).
  • Seda määrust kohaldatakse alates 21. aprillist 2021. a. ning sellega kehtestatakse sigade Aafrika katku tsoneerimisega seotud sealiha ja metssealiha märgistamise nõuded.
  • Lisaks kehtestatakse eelnõus nõue, et teatud juhtudel tuleb looma enda tarbeks tapmisest teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit.
  • Eelnõusse on koondatud kehtivas õiguses olnud samasisulised sätted.
  • Eelnõu koosneb neljast paragrahvist ja ühest lisast.
  • Määruse jõustumine on eelnõu kohaselt kavandatud 1. detsembril 2021. aastal. Jõustumise kuupäev on sätestatud arvestusega, et määrus jõustuks samal ajal veterinaarseaduse jõustumisega.

Määruse eelnõu: Loomsed_saadused_EN
Määruse seletuskiri: Loomsed_saadused_SK
Lisa: 
Loomsed_saadused_EN_lisa