Maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 25. novembri 2014. a määruse nr 108 „Analüüsimise meetodid saasteainete sisalduse määramiseks loomses toidus” kehtetuks tunnistamineˮ eelnõu

Sisukokkuvõte:

  • Maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 25. novembri 2014. a määruse nr 108 „Analüüsimise meetodid saasteainete sisalduse määramiseks loomses toidus” kehtetuks tunnistamine” eelnõu on välja töötatud toiduseaduse § 51 lõike 2 alusel.
  • Eelnõu kohaselt tunnistatakse kehtetuks määrus nr 108, milles on kehtestatud nõuded analüüsimeetoditele saasteainete sisalduse määramiseks loomses toidus ning analüüsitulemuste hindamisele.
  • Määruses (EL) 2021/808 sätestatakse nõuded analüüsimeetoditele, mida kasutatakse proovivõtuks ja laborianalüüside tegemiseks seoses farmakoloogiliste toimeainete jääkide tuvastamisega elusates toiduloomades, nende kehaosades ja -vedelikes, väljaheidetes, kudedes, loomsetes saadustes, loomsetes kõrvalsaadustes, söödas ja vees.
  • Samuti sätestatakse selles nõuded kõnealuste laborianalüüside tulemuste tõlgendamiseks.
  • Muude saasteainete puhul lähtutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 34 lõike 6 alusel kehtestatud komisjoni rakendusmäärusest.
  • Arvestades, et EL-i õigusest tulenev põhimõte ei luba vahetult kohaldatavate õigusaktide sätteid korrata või neid riigisiseses õiguses ümber kirjutada, tuleb EL-i õigusega kooskõla tagamise ja õigusselguse huvides määrus nr 108 kehtetuks tunnistada.
  • Määrus jõustub üldises korras.

Määruse eelnõu: PM_108_kehtetuks_EN
Määruse seletuskiri: PM_108_kehtetuks_SK