Maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“ muutmine“ eelnõu

Sissejuhatus:

  • Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määrust nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“  muudetakse 2021. aasta oktoobris jõustunud veeseaduse muudatuse tõttu.
  • Täpsustatakse veekogude puhverribade ulatust puudutavate nõuete sõnastust. Puhverribade ulatuse nõuded kohalduvad umbkaudu 4000 toetuse taotlejale.
  • Lisaks muudetakse määrust tulenevalt Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi ametlikus teatises toodud tähelepanekust, mis puudutas alla 3-kuupmeetriste naftasaaduste mahutite kontrolli tõhustamise vajadust ja nimetatud mahutite puhul ennetusmeetmete kehtestamist.
  • Otseselt ei ole võimalik välja tuua, kui paljusid toetuse taotlejaid alla 3-kuupmeetriste naftasaaduste mahutite nõue puudutab, kuid üle 3-kuupmeetriste naftasaaduste hoidmisehitiste nõue rakendus 2021. aastal 466 taotlejale.
  • 2021. aastal taotles pindala- ja loomatoetusi ning Natura metsatoetust kokku umbkaudu 17 000 toetuse taotlejat.
  • Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. jaanuaril 2022.
  • HPK nõudeid peab täitma kalendriaasta jooksul, mistõttu saab alla 3-kuupmeetrise naftasaaduse mahuti kohta sätestatav HPK nõue rakenduda alates 1. jaanuarist 2022.

Määruse eelnõu: HPK_EN
Määruse seletuskiri: SK_HPK