Maaeluministeerium
PRESSITEADE
01.02.2021

Tänasest, 1. veebruarist muutub Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus ning asutusse luuakse riskihindamise osakond.

Laboratooriumi tegevusvaldkonda lisandub toiduohutuse ja loomatervise valdkonna riskide hindamine, riskidest teavitamine ja teadusnõu andmine järelevalveametkonnale ning poliitikakujundajatele.

Maaeluministeeriumi kantsler Tiina Saroni sõnul on määruse rakendamisel oluline mõju toiduohutuse valdkonnas läbiviidava riskianalüüsi tugevdamisele. „Toidu ja söödaga seotud õigusnormide eesmärk on vähendada või vältida terviseriske ning rakendatavad meetmed peavad üldjuhul rajanema riskianalüüsil,“ ütles Saron.

„Uus riskihindamise osakond võimaldab tugevdada sõltumatut ja läbipaistvat riskide hindamise ja teavitamise senist süsteemi, tagades, et riigi poolt tehtavad otsused toetuks veelgi tugevamalt teadusandmetele. Oluliselt rohkem pööratakse tähelepanu toiduohutuse riskidega seotud teabe vahetamisele järelevalveametnike, teadlaste, poliitikakujundajate, käitlejate ning tarbijate vahel,“ selgitas kantsler. „Samuti on tõhus riskihindamise süsteem eelduseks Eesti põllumajandus- ning toidutoodete ekspordile.“

Osakonna komplekteerimine, uute töötajate koolitamine ja koostöö käivitamine on plaanitud lõpule viia selle aasta jooksul. Üleminekuajal jätkab teaduspõhiste hinnangute andmisega Eesti Maaülikool, et see tegevus riiklikul tasemel ei katkeks. Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi koostööpartnerid riskide hindamisel saavad edaspidi olema teadlased maaülikoolist ja teistest Eesti teadusasutustest.

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium jätkab riikliku järelevalve vajadusest, riiklikust loomatauditõrjeprogrammist ja toiduohutuse seireprogrammidest tulenevate laboratoorsete analüüside ning uuringute tegemist, samuti sektori ettevõtetele ja eraisikutele laboriteenuse pakkumist.

Recommended Posts