Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse rakendamisega“ eelnõu

Sisukokkuvõte:

  • Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 98 lõike 2 ja maksukorralduse seaduse § 17 lõike 1 alusel.
  • Riigikogu võttis 9. märtsil 2022. a vastu vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse, mis jõustub 15. novembril 2022. a. Käesoleva eelnõuga muudetakse Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määrust nr 14 „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus“ ning Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2019. a määrust nr 21 „Maksukohustuslaste registri põhimäärus“.
  • Vedelkütuse erimärgistamise seaduse ( VKEMS) muudatusega (RT I, 22.03.2022, 15) seoses on vajalik muuta või välja töötada kolm rakendusakti:

1) maaeluministri määrus „Põllumajanduses kasutatava eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse andmine“;

2) Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määrus nr 14 „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus“;

3) Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2019. a määrus nr 21 „Maksukohustuslaste registri põhimäärus“.

  • VKEMS-i muudatuste eesmärk on vähendada põllumajandus- ja kalandussektoris kasutatava erimärgistatud diislikütuse (edaspidi eriotstarbeline diislikütus) väärkasutamist ja seeläbi suurendada aktsiisilaekumist. VKEMS-i kohaselt on eriotstarbelist diislikütust lubatud kasutada põllumajandustoodete tootmiseks põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas ning kuivatis ja kutselisel kalapüügil.
  • 15. novembri 2022. a jõustuv VKEMS näeb muudatusena ette, et eriotstarbelise diislikütuse ostmiseks ja kasutamiseks on vajalik eriotstarbelise diislikütuse ostuõigus (ostuõigus). Ostuõiguse andmise otsustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Seega igale soovijale enam aktsiisisoodustusega kütust ei müüda.
  • Käesoleva eelnõuga reguleeritakse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning maksukohustuslaste registrisse esitavate andmete koosseisu tulenevalt eriotstarbelise diislikütuse ostmise eelduseks oleva ostuõiguse rakendamisest.

Määruse eelnõu: EN_VV_EDK (1) SK_VV_EDK (1)
Määruse seletuskiri: SK_VV_EDK (1)