Eesti Erametsaliidu ja Eesti Omanike Keskliidu
Pressiteade
10. september 2020

 

Eesti Omanike Keskliit ja Eesti Erametsaliit ootavad justiitsminister Raivo Aegilt sekkumist planeerimisseaduse muutmise protsessi ning omanike põhiõiguste kaitsmist. Rahandusministeeriumil on plaanis planeerimisseaduse muutmise käigus muuta metsaseadust ja anda omavalitsustele piiramatu õigus metsaraiet piirata ning omandiõigust kitsendada. Selline muudatus võtaks metsaomanikelt kindluse, et nende omandi kasutamise piirang saab toimuda ainult nendega sõlmitud kokkuleppe alusel.

Eesti Omanike Keskliidu juht Priidu Pärna tsiteerib Põhiseadust, mille § 32 kohaselt on igaühel õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada ja omandi kasutamisele seab kitsendused seadus. „Oleme seisukohal, et kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud piirangud tuleb eelnevalt maaomanikuga läbi rääkida ja kui kompromissi ei saavutata, siis leida võimalus maaomanikule hüvitise maksmiseks,“ selgitas Pärna omanike ootusi.

Rahandusministeeriumi hinnangul peavad omavalitsused planeeringute koostamise käigus hindama kavandatud piirangu proportsionaalsust ja kaaluma piirangute hüvitamist. Omanike esindusorganisatsioonide jaoks on aga selge, et ministeerium ei soovi hüvitise küsimust otsesõnu seadusesse kirja panna. Selgete suunisteta omavalitsused piirangu proportsionaalsuse ja hüvitusküsimusega tegelema ei hakka. Eesti Erametsaliidu tegevjuhi Andres Talijärve sõnul on sellise suhtumisega mitme omavalitsuse üldplaneeringute koostamise käigus juba kokku puututud.

„Näiteks Saaremaal on vald hetkel kehtivast seadusest mööda vaadanud ning ei ole eramaadele planeeritavatest piirangutest omanikke teavitanud, kuna ollakse teadlik menetluses olevast ettepanekust eemaldada metsaseadusest maaomanikega kokkuleppe saavutamise klausel,“ rääkis Andres Talijärv.  „Omandi põhiõiguse piiramisel on vajalik leida tasakaal üldiste ja üksikisiku huvide vahel,“ rõhutas ta koostöö ja suhtluse olulisust omavalitsuse ja maaomanike vahel. „Täna planeeritud muudatuste puhul näeme taaskord, kuidas riik soovib tekkiva kahju tõendamise koormise ja kohtukulud omanike õlule lükata,“ selgitas Talijärv.

Minister Raivo Aegile saadetud kirjas paluvad Eesti Erametsaliit ja Eesti Omanike Keskliit justiitsministeeriumil eelnõu kooskõlastamise käigus eeltoodud probleemi lahendamiseks sekkuda.

Recommended Posts