Maaeluministri määruse „Põllumajanduses kasutatava eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse andmine” eelnõu maaeluministri määruse „Põllumajanduses kasutatava eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse andmine” eelnõu

Sisukokkuvõte:

 • Määrus kehtestatakse vedelkütuse erimärgistamise seaduse (edaspidi VKEMS) § 32 lõike 3, § 33 lõike 5 ja § 34 lõike 5 alusel.
 • Riigikogu võttis 9. märtsil 2022. a vastu vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse, mis jõustub 15. novembril 2022. a. VKEMS-i muudatuste eesmärk on vähendada põllumajandus- ja kalandussektoris kasutatava erimärgistatud diislikütuse (eriotstarbeline diislikütus) väärkasutamist ja seeläbi suurendada aktsiisilaekumist. VKEMS-i kohaselt on eriotstarbelist diislikütust lubatud kasutada põllumajandustoodete tootmiseks põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas ning kuivatis ja kutselisel kalapüügil.
 • 15. novembril 2022. a jõustuv VKEMS näeb muudatusena ette, et eriotstarbelise diislikütuse ostmiseks ja kasutamiseks on vajalik eriotstarbelise diislikütuse ostuõigus (edaspidi ka ostuõigus). Ostuõiguse andmise otsustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA). Seega igale soovijale enam aktsiisisoodustusega kütust ei müüda.
 • VKEMS-is sätestatud ostuõiguse andmise nõuete kohaselt antakse enamikule põllumajandustootjatest ostuõigus automaatselt riiklike registriandmete alusel (99% taimekasvatajatest, 100% loomakasvatajatest). PRIA kasutab erinevate riiklike registrite andmeid, et teha kindlaks, kas tegemist on põllumajandustootjaga: eelkõige kontrollitakse, kas isik on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on taotlenud pindalapõhiseid toetusi või kes peab põllumajandusloomi.
 • Kui isik tegeleb põllumajandustootmisega, kuid ei ole ostuõigust saanud VKEMS-i alusel automaatselt, või isik osutab põllumajanduslikku teenustööd, saab ta esitada PRIA-le ostuõiguse saamiseks taotluse. Käesolevas eelnõus reguleeritakse taotluse alusel ostuõiguse saamise tingimusi, ostuõiguse taotlemist ja menetlemise korda ning põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid.
 • VKEMS-i (RT I, 22.03.2022, 15) §31 kohaselt antakse ostuõigus üksnes põllumajandus- ja kalandussektoris tegutsevale juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale.
 • VKEMS näeb seoses põllumajanduses kasutava eriotstarbelise diislikütuse ostuõige andmisega valdkonna eest vastutavale ministrile ette kolm volitusnormi, et reguleerida järgnev:
 1. ostuõiguse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täpsemad nõuded põllumajandustoodete tootmisega tegeleva isiku, kasutatava põllumajandusmaa ja põllumajandustehnika ning taotluse kohta (VKEMS § 33 lõige 5);
 2. põllumajandusloomade ja mesilasperede arv, sealhulgas põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid (VKEMS § 32 lõige 1 punkt 3);
 3. valdkonna eest vastutav minister võib kehtestada määrusega nende Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel antavate pindalaga seotud toetuste loetelu, mille saamisel isikule ostuõigust ei anta (§ 32 lõige 4).
 • Määrus jõustub 2022. aasta 15. novembril samal ajal vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadusega.

Määruse eelnõu: EN_EDK
Määruse seletuskiri: SK_EDK (1)