Maaeluministri määruse „Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded“ eelnõu

Sisukokkuvõte:

 • Määruse eelnõu on välja töötatud toiduseaduse § 38 lõike 4 ja § 654 lõike 1 alusel.
 • Määrusega muudetakse maaeluministri 11. juuli 2016. a määrust nr 43 „Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded“.
 • Määruse muutmine on tingitud vajadusest viia kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate nõuded vastavusse Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 2017/1798, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 seoses  kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuetega.
 • Komisjoni Määrus jõustub 27. oktoobril 2022 aastal.
 • Nimetatud komisjoni vahetult kohalduv määrus asendab seni valdkonda reguleerinud komisjoni direktiivi 96/8/EÜ, mis on üle võetud  maaeluministri 11. septembri 2016. a määruses nr 43 peatükiga 4.
 • Maaeluministri 11. juuli 2016. a määruses nr 43 „Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõudedtehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt: „Määrusega kehtestatakse imiku- ja väikelapsetoidu koostise ja kvaliteedinõuded, valmistamiseks kasutatavate ainete nõuded, selle käitlemise nõuded ning selle kohta toidualase teabe esitamise nõuded“;
  2) paragrahvi 2 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
  3) peatükk 4 tunnistatakse kehtetuks:
  4) lisad 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;
  5) normitehnilisest märkusest  jäetakse välja tekstiosa „Komisjoni direktiiv 96/8/EÜ kehakaalu alandamiseks ettenähtud vähendatud energiasisaldusega dieetides kasutatavate toiduainete kohta (EÜT L 55, 6.3.1996, lk 22–26), muudetud komisjoni direktiiviga 2007/29/EÜ (ELT L 139, 31.5.2007, lk 22–23);“.

Määruse eelnõu: M_Eritoit
Määruse seletuskiri: SK_Eritoit