Maaeluministri määruse „Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmine“ eelnõu

Sissejuhatus:

  • Eelnõu hõlmab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede” tegevuse liiki „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus”  ja meedet 14 „Loomade heaolu”.
  • Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse määrust muudetakse tulenevalt sama eelnõuga muudetava põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“ HPK nõude 4 muutmisest, kuna nimetatud nõue on keskkonnasõbraliku majandamise toetuse baasnõudeks.
  • Ühtlasi muudetakse keskkonnasõbraliku majandamise toetuse määrust mesilasperede arvu teavitamise korra muutumisest tulenevalt.
  • Kui varasemalt pidid keskkonnasõbraliku majandamise toetuse mesilaste korjealade rajamise lisategevuse puhul toetuse saamiseks mesilaspered olema registreeritud põllumajandusloomade registris kohustuseaasta 1. mai seisuga, siis uue korra kohaselt arvestatakse toetuse andmisel põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kohustuseaasta 30. aprilli seisuga peetavate mesilasperede arvuga, kelle pidamisest on registripidajat teavitatud hiljemalt 5. maiks.
    Loomade heaolu toetuse määrust muudetakse õigema terminikasutuse tagamiseks.
  • Määrus jõustub üldises korras.

Kooskõlastamise tähtaeg: 11.04.2022 23:59

Määruse eelnõu:  EN_2022_kobar
Määruse seletuskiri: SK_2022_kobar