Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
24.09.2021

 

Laadakorraldajad peavad enne müüki veenduma, et müüjad tagavad kõik nõuded.

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) peaspetsialisti Keidi Leppiku sõnul on oluline, et sügislaatade kõrgajal veenduks laadakorraldajad enne laadapileti väljastamist toidukäitlejale, et müüja tagaks kõiki talle pandud nõudeid. „Selleks, et tagada tarbijate õiguste kaitse on keskne roll laatade korraldajatel, kelle ülesandeks on tagada ürituse ohutus sh toiduohutus,“ selgitas Leppik.

„Toidukäitlejad peavad järgima toiduohutuse nõudeid, et tarbijale oleks tagatud ohutu ja kvaliteetne toit, lisaks tuleb eelnevalt PTAd teavitada oma tegevusest,“ kirjeldas Leppik nõudeid. Amet teostab järelevalvet avalikel üritustel, kaubanduskeskuste koridorides, tänavatel ja maanteede ääres toidu kauplejate üle. „Siiski tuvastatakse kontrollide käigus jätkuvalt puuduseid, mille käigus võib ohtu sattuda tarbijate tervis. Seega on oluline, et ka laadakorraldajad tunneksid vastutust, et üritus kulgeks plaanipäraselt ning oleks kõigile positiivselt meeldejääv,“ ütles Leppik.

Laadahooaja eel saatis amet laadakorraldajatele teavituskirjad, kus juhtis tähelepanu erinevatele nõuetele seoses laatadega ning kohalike omavalitsuste võimalustele aidata kaasa toiduohutuse tagamisele. Lisaks kohtus amet veebi teel kohalike omavalitsuste esindajatega, et arutada koostöövõimalusi. Loodetavasti on enne järgmise aasta laadahooaja algust kohalikud omavalitsused vajalikud muudatused ka oma protseduurides laadalubade väljastamisega sisse viinud.

PTA kontrollib igal aastal üritustel, tänavatel ja maanteede ääres toidu müüjaid. Sellel aastal on kontrolle läbi viidud 141. Enim kontrolle, 109 tehti avalikel üritustel. Kontrollide tulemusel tuvastati, et 19 käitlejat polnud oma tegevusest ametit teavitanud. Kõige rohkem oli probleeme toidualase teave esitamisega, enesekontrolliplaaniga, mis oli puudu või puudulik ja jälgitavuse tagamisega. Ühe ettevõtte tegevus peatati.

Recommended Posts