Kruuse Brüsselis: Looduse taastamise nõuded peavad olema paindlikud

Brüsselis toimus põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istung, kus arutati loodustaaste, väetiste kättesaadavuse, biomajanduse konverentside ja turbaga seotud küsimusi.

Maaeluminister Urmas Kruuse ütles, et looduse taastamine on oluline elurikkuse seisundi parandamiseks ja kliimamuutuste leevendamiseks. Ta arvas, et vajame rohkem paindlikkust ja iga riigi eripäradega arvestamist. „Eestis on turvasmuldadega põllumajandusmaa osakaal Euroopa Liidu keskmisest oluliselt suurem,“ põhjendasKruuse erisuste vajadust. Minister Kruuse sõnas, et määrus peaks eesmärgi täitmiseks lubama arvestada suuremal määral muid turvasmuldadel asuvaid ökosüsteeme põllumajandusmaa ja ammendatud turbatootmisalade asemel.

Turba kasutamist arutati eraldi Soome korraldatud lõunalauakohtumisel.Maaeluminister Urmas Kruuse leidis kohtumisel, et aiandusturbal on oluline roll toidutootmisel, mistõttu on turba kaevandamise ja kasutamise järsk piiramine keeruline. „Seoses käimasoleva Ukraina sõja, üha suureneva linnastumise, põllumajandusmaa pindala vähenemise ja põllumuldade degradeerumisega on oluline, et ei satuks ohtu toidu tootmine,” põhjendas minister Kruuse oma arvamust. Ta ütles, et peame rohkem tähelepanu pöörama teadusele ja tulevikku kujundavaid otsuseid vastu võttes tuleb arvestada teadustöö tulemustega. „Tuleb edaspidi soodustada turba väärindamist ja aktiivsemalt tegeleda turbale kui laialt kasutatavale substraadile alternatiivide otsimisega,“ tegi Urmas Kruuse ettepaneku.

„Eestis mineraalväetisi ei toodeta ja Euroopa Liidus toodetakse neid vähe, mistõttu sõltume nende puhul impordist,“ nentis Kruuse mineraalväetiste kasutuse vähendamise vajadust. Maaeluminister rääkis, et tuleb analüüsida alternatiivseid tehnoloogiaid ning soodustada nende laialdast kasutusele võtmist. „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika riikliku strateegiakava sekkumistega toetame liblikõieliste kasvatust, investeeringuid täppisväetamise seadmetesse ja biogaasi tootmisesse,“ ütlesUrmas Kruuse. Ta oli kindel, et see aitaks kaasa keskkonnaeesmärkide saavutamisele ja vähendaks samal ajal tootjate sõltuvust fossiilsetest tootmissisenditest.

Minister märkis, et biomajandusel on tulevikku ja ka Eesti on korraldanud biomajanduse konverentsi. „Tasakaal on vaja leida kliima-, keskkonna- ning majanduslike eesmärkide saavutamisel kõikides biomajanduse valdkondades toidutootmisest energiani,“ rääkis Urmas Kruuse biomajanduse vajalikkusest.

Maaeluministeeriumit esindasid Brüsselis toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil maaeluminister Urmas Kruuse, kantsler Marko Gorban ning välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Peeter Seestrand.

Maaeluministeerium
PRESSITEADE
22.11.2022

Recommended Posts