MEETMED (PÕLLUMAJANDUS)ETTEVÕTETELE

 • 08.aprillil kinnitas Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu koroonaviiruse tõttu raskustesse sattunud maaettevõtjatele suunatud finantsmeetmete tingimused, mis aitavad leevendada bio- ja maamajandusettevõtjate viiruspuhangust tulenevaid majanduslikke raskusi.  Täpsem info ja meetmelehed leiab aadressil www.mes.ee/covid-19-kriisimeetmed
 • Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama.
  Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest:

  •  tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
  •  tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;
  • tööandja on vähemalt 30 protsendil töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani.

Tööandja peab vastama neile tingimustele selle kuu seisuga, mille eest töötasu hüvitist taotletakse. Töötajad peavad olema tööl töölepinguga.
Täpsem info leiab Töötukassa veebilehelt aadrssil www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis

 • Märtsist maini hüvitab riik töötaja esimesed kolm haiguspäeva kõikide töövõimetuslehtede  osas. (Allikas: Valitsuse uudised)
 • Riik tasub füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed, et aidata kriisiga kaasnevate majandusraskustega toime tulla. Vaata lähemalt EMTA veebilehelt  www.emta.ee/et/uudised/riik-toetab-fie-sid-sotsiaalmaksu-tasumisega
 • Ettevõtjate rahalise seisu leevendamiseks peatab Maksu- ja Tolliamet (MTA) eriolukorra ajaks ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamise, intressivabastus kehtib tagasiulatuvalt 1. märtsist kuni 1. maini. Kõik deklaratsioonid tuleb siiski õigeaegselt esitada ja kui vähegi võimalik, ka maksud ära maksta. Vaata lähemalt EMTA veebilehelt www.emta.ee/et/uudised/eriolukorras-peatatakse-maksuvolgade-intressi-arvestamine
 • Põllumajandustootja asendusteenuse toetuse eelarvet suurendatakse 0,5 miljoni euro võrra, et tagada tootjate asendamine COVID-19 tingimustes töölt eemale jäämise tõttu lisaks loomakasvatajatele ka taimekasvatussektoris. Meede on ettevalmistamisel.
 • Alates 1. maist 2020.a. vähendatakse 2 aastaks (kuni 30.aprill 2022.a.) mitmete kütuste ja elektrienergia aktsiisimäärasid. Diiselkütuse aktsiisimäär alartes 1.mai 2020.a. on 372 eurot/1000 liitri kohta  (praegu kehtiv aktsiisimäär on 493 eurot /1000 liitri kohta). Eriotstarbelise põllumajanduses kasutatava diislikütuse aktsiisimäär on alates 1. maist 2020.a. 100 eurot/1000 liitri kohta (hetkel kehtiv aktsiisimäär on 133 eurot/ 1000 liitri kohta). Maagaasi aktsiisimäär alates 1. mai 2020.a. on 40 eurot/1000 kuupmeetri kohta (hetkel kehtiv aktsiisimäär on 79,14 eurot/1000 kuupmeetri kohta). Elektrienergia aktsiisimäär alates 1. maist 2020.a. on 1 euro megavatt-tunni kohta (hetkel kehtiv aktsiisimäär on 4,47 eurot megavatt-tunni kohta).

TÖÖJÕU KÜSIMUSED

 • Töötukassa on  tööjõuga soetud küsimuste ametlik infokanal, siis kutsume teid kõiki üles Töötukassale teada andma oma tööjõu vajadusest. Oma tööjõuvajaduse saab sisestada e-Töötukassa kaudu, sisenedes ID-kaardi või Mobiil-IDga.
 • Riigikogu võttis vastu välismaalaste seaduse muudatuse, millega antakse 17. märtsi seisuga Eestis viibinud võõrtöölistele võimalus pikendada lühiajalise töötamise luba põllumajanduses töötamiseks kuni 31. juulini 2020.  
  Praegu Eestis viibivad vöörtöölised, kelle lühiajalise töötamise aeg (9 kuud 12 kuu jooksul või 12 kuud 15 kuu jooksul) on hiljuti läbi saanud või läbi saamas, võivad jääda Eestisse tööle järgmistel tingimustel:

   • põllumajanduses tegutsev tööandja esitab Politsei- ja Piirivalveametile taotluse, et võtta Eestis seaduslikult viibiv võõrtööline tööle kuni 31. juulini 2020;
   • pärast käesoleva aasta 31. juulit on võõrtöölisel aega kuni 31. augustini 2020, et korraldada oma Eestist lahkumine.

ERIOLUKORRAST JA VIIRUSEPUHANGUST TINGITUD MUUDATUSED JA ERANDID

 • Taimekaitsekoolituse ja -seadmetega seotud nõudeid leevendatakse eriolukorra ajaks. OLULINE: Eriolukorra ajal ja 60 päeva hiljem võib kasutada taimekaitseseadet, mille tehnilise kontrolli kehtivus lõpeb eriolukorra ajal. Kui taimekaitseseadme tehnilise kontrolli kehtivus lõppes enne eriolukorra väljakuulutamis, siis käesolev erand ei kehti ning tuleb läbida taimekaitsevahendi tehniline kontroll. Loe lähemalt: Taimekaitsekoolituse ja -seadmetega seotud nõudeid leevendatakse eriolukorras

TOETUSMEETMETE  TEGEVUSTE ELLUVIIMISTE TÄHTAEGADE PIKENDAMINE

 • Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas  Leader-projektitoetuse määruse muudatuse, mis lubab kohalikel ettevõtjatel ja kodanikuühendustel eriolukorra tingimustes teha investeeringuid paindlikumalt ning pikendab tähtaegu aasta võrra.
  Eriolukorra tõttu on suletud paljud teenused ja asutused, mida ei loeta esmavajalikuks, mistõttu ei ole paljudel võimalik tähtajaks toetatavaid tegevusi ellu viia või investeeringuid teha. Seetõttu muudetakse kohalike arengustrateegiate alusel toetatud tegevuste elluviimine ja investeeringute tegemine paindlikumaks ning tähtaegu pikendatakse ühe aasta võrra. Lisaks on kohalikul tegevusgrupil võimalik 2020. aastal oma strateegiat ja rakenduskava senisest rohkem muuta.  Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid. Üle Eesti tegutseb 26 Leader-tegevusgruppi.
 • Maaeluministri 11. mai 2015. a määruses nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus“ (edaspidi määrus nr 59) tehtavad muudatused on tingitud riigi eriolukorrast kehtestati 12. märtsil 2020 seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisega. Sellest tulenevalt on tõenäoline, et toetuse saajal ei ole tegevuse elluviimise tähtajast võimalik kinni pidada, mistõttu pikendatakse tegevuse elluviimise ja seda tõendavate dokumentide esitamise tähtaega, samuti kaotatakse maksuvõla puudumise nõue 2020. aastal. Tähtaegade pikendamise muudatusi kohaldatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ raames antava metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse saajale, kes esitas taotluse 2019. aastal ja kelle taotluse kohta on Sihtasutus Erametsakeskus  teinud rahuldamise otsuse.
 • Maaeluministri määrusega „Maaeluministri 7. jaanuari 2016. a määruse nr 2 „Kiviaia taastamise toetus“ muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega“ (edaspidi eelnõu) täpsustatakse maaeluministri 7. jaanuari 2016. a määruses nr 2 „Kiviaia taastamise toetus“ (edaspidi määrus nr 2) kiviaia taastamise ja kiviaia taastamise aruande esitamise tähtaega. Eelnõuga tehtavaid muudatusi kohaldatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ raames antava kiviaia taastamise toetuse saajale, kes esitas taotluse teises taotlusvoorus ehk 2018. aastal ja kelle taotlus on rahuldatud. Eelnõu on koostatud seoses koroonaviiruse COVID-19 pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse Eesti-sisese laia levikuga, mille tõttu kuulutas Eesti Vabariigi Valitsus riigis 12.03.2020 välja eriolukorra. Eriolukorrast tingituna muudetakse määrust nr 2, et pikendada tegevuse elluviimise tähtaega, sest eriolukorra tõttu on tõenäoline, et toetuse saajal ei ole taotluse rahuldamise otsuses toodud kiviaia taastamise tähtajast võimalik kinni pidada. Eriolukord kehtib 17. maini 2020, kuni Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.

Pages: 1 2