Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu

Sissejuhatus:

 • Määruse eesmärk on tagada suurem läbipaistvus, andes kodanikele ja teadlastele ligipääsu kogu toiduohutust puudutavale infole, mille ettevõtja on esitanud riskihindamisprotsessi käigus, v.a ärisaladusena käsitatav info.
 • Läbipaistvuse parandamiseks vaadati üle kõik Euroopa Liidu toitu, sööta ja geneetiliselt muundatud organisme käsitlevad määrused ja direktiivid ning ühtlustati määruses ärisaladusena käsitletavad andmed.
 • Varem olid eri õigusaktides loetletud kas andmed, mis võivad olla või ei tohi olla ärisaladus.
 • Määrus muudab eelmainitud õigusakte ning edaspidi on kõigi toidu või geneetiliselt muundatud organismidega (GMO) seotud õigusaktides loetletud ainult need andmed, mida võib käsitada ärisaladusena.
 • Kuna määruse artikkel 9 muudab direktiivi 2001/18, mis on meie õigusesse üle võetud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadusega (edaspidi GMOVS), siis on vaja ka selles teha samad muudatused.
 • Kehtivas seaduses on loetletud info, mida ei tohi käsitada ärisaladusena.
 • Muudatusega kehtestatakse loetelu andmetest, mida võib käsitada ärisaladusena.
 • Ehk siis info hulk, mida võib käsitada ärisaladusena, muutub palju ahtamaks ja piiritletumaks.
 • See suurendab läbipaistvust, sest kogu info, mida ei loeta ärisaladuseks, on avalikkusele kättesaadav.
 • Seadusesse lisatakse ka nõue, et kui on olemas rahvusvahelised standardandmevormingud, siis tuleb taotluses esitada andmed sellistel andmevormidel.
 • See lihtsustab erinevate andmete võrdlemist ning seega väheneb taotluste hindamise aeg.
 • Samuti väheneb vajadus pärida taotlejatelt lisainfot.
 • Seadus jõustub üldises korras.

Määruse eelnõu: Eelnõu
Määruse seletuskiri: Seletuskiri