Seemnepõllu põldtunnustamise taotlusi saab esitada 31. maini ja seemnekartuli sertifitseerimise taotlusi 15. juunini

Seemne ja seemnekartuli sertifitseerimise eesmärk on tagada, et turustatav seemne oleks kvaliteetne, kahjustajavaba ja sordipuhas.
Sõltuvalt taimeliigist või liikide grupist tehakse sertifitseerimise käigus põldtunnustamine, proovide analüüsimine ning järelkontrolli põldkatsed. Taimekahjustajate määramiseks analüüsitakse mulla- ja mugulaproove ning müügiks ettevalmistatud seemnekartulite partiidele tehakse kvaliteedi kontroll.

Seemnetootjate soovile vastu tulles on alates 2021. aastast sertifitseerimise taotluste esitamise tähtaegasid pikendatud.
Talirapsi ja -rüpsi põldude andmete sertifitseerimise taotlusi on võimalik esitada 15. maini. Ülejäänud põllukultuuride (v.a seemnekartul) taotlusi saab esitada 31. maini, seemnekartuli sertifitseerimise taotlusi 15. juunini.
„Taotluste õigeaegne esitamine on väga oluline. Nii jõuame seemnepõldude tunnustamiseks teha kõik vajalikud ettevalmistused,“ rõhutab Põllumajandus- ja Toiduameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonna nõunik Piia Puusepp.
Taotlust on kõige lihtsam esitada kliendiportaali kaudu.
Täpsem juhend põllukultuuride taotluste (v.a seemnekartul) esitamiseks on leitav siit ja seemnekartuli taotluse esitamiseks siit.

Rohestamise toetuse erisused 2022. aastal

Maaeluministeerium annab teada, et seoses keerulise olukorraga Euroopa võimaldas Euroopa Komisjon rakendusotsusega (EU) nr 2022/484 2022. aastal liikmesriikidel rakendada kliima ja keskkonnatoetuse ehk rohestamise toetuse nõuetes 3 erisust, millest Eesti on teinud järgnevad valikud:

 • Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise erisust Eesti ei rakenda põhjusel, et see nõuab PRIA-lt suuremaid IT-arendusi, samuti ei ole rakendamise (tehnilised) üksikasjad piisavalt selged. Kuna mitmekesistamise nõue on seotud ka KSM meetmega, milles rakendatakse samu reegleid, võib see pigem kaas tuua täiendava keerukuse ja täiendava IT-arenduse vajaduse. Ka ei ole mitmekesistamise nõude täitmine olnud siiani problemaatiline ehk nõuet ei ole keeruline täita.

 

 • Lubame erandina ökoalana määratud kesal tegeleda taotlusaasta jooksul põllumajandusliku tegevusega. Lubatud on niitmine, karjatamine ja põllumajanduskultuuri kasvatamine. Teisisõnu on lubatud nendel aladel varuda loomasööta, kasvatada ja toota põllumajanduskultuure (nt teraviljade ja köögiviljade kasvatamine). Jätkuvalt jääb kehtima hekseldamise piirang, mis ei ole lubatud kuni taotluse aasta esitamise 01. augustini. Täpsem info on kättesaadav infomaterjalist Abiks taotlejale.

 

 • Erandina on lubatud ökokesal  kasutada  taimekaitsevahendeid. Erand kehtib vaid ökokesale ning ei laiene lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuride kasvualadele, kus endiselt on lubatud tootmine ning  jätkuvalt jääb kehtima taimekaitsevahendite kasutamise piirang.

 

Niisamuti jäävad kehtima ülejäänud rohestamise toetuse nõuded. Esimesel võimalusel alustatakse maaeluministri määruse nr 32 muutmist (ÜPT määrus) ning teavitatakse taotlejaid läbi erinevate kanalite (infomaterjalid, PRIA koduleht jne).

Taluliit: „Eesmärk 55“ selgelt kinnitab põllumajanduse ja metsanduse olulist potentsiaali kliimamuutuste leevendamisel ja süsiniku sidumise kiirendamisel

Euroopa Komisjon avaldas 14. juulil uue EL kliima- ja energiaalase seadusandluse paketi koondnimetajaga „Eesmärk 55“ (ehk „Fit For 55“): ELi 2030. aasta kliimaeesmärgi saavutamine teel kliimaneutraalsuseni.

Paketi üldeesmärk on sisustada EL tasandil möödunud aastal kokku lepitud eesmärki saavutada EL üleselt 2030. aastaks vähemalt 55% kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemine võrreldes 1990. aastaga. Selleks on Euroopa Komisjon teinud ettepaneku muuta kõiki olulisemaid kliima- ja energiaraamistiku õigusakte.

Eestimaa Talupidajate Keskliit edastas 10. septembril Keskkonnaministeeriumile EL kliima- ja energiaalase seadusandluse paketi “Eesmärk 55” kohta tagasiside.
Alljärgnevalt Taluliidu seisukohtade kokkuvõte:

 • Eestimaa Talupidajate Keskliit tunneb muret, et Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamisel ei võeta piisavalt arvesse sotsiaalset mõõdet. „Eesmärk 55“ mõjutab selgelt kodanikke, sest nad  hakkavad  oma autosid vahetama, maksma rohkem kodude  kütmise eest,  maksma rohkem  puhkuselendude  eest jne. Eestimaa Talupidajate Keskliit esindab peretalusid, millede talunikud elavad ja töötavad maapiirkondades ning seetõttu väljendame tõsist muret   kõrgemate  kulude pärast, mida  kodumajapidamised peavad maksma „Eesmärk 55“ paketi rakendamisel. Ülemineku ajal tuleb tähelepanu pöörata piirkondadele, ettevõtetele ja töötajatele, kes seisavad silmitsi suurimate väljakutsetega. Üleminekut tuleb rakendada konkurentsivõimelise, sotsiaalselt õiglase lähenemisviisi kaudu ning kaasates kodanikuühiskonda, sealhulgas kodanikke, ettevõtjaid ja organisatsioonide.
 • Eestimaa Talupidajate Keskliidu jaoks on oluline rõhutada, et väike- ja keskmise suurustega peretalude konkurentsivõime ei tohi halveneda. Juba täna tekitavad põllumajandustootjatele olulist tulupuudujääki COVID-19 tingitud sisendihindade tõus. Kuna toodangu hinnad ei ole oluliselt muutunud on see tõsiselt mõjutamas põllumajandustootjate jätkusuutlikkust. Seda enam tekitab Taluliidule muret paketiga kaasnevad oodatavad hinnatõusud ja ka täiendavad kulud.
 • Eestimaa Talupidajate Keskliit soovib lisaks rõhutada mõjuhinnangute olulisust ja seda just Eesti kontekstis ja sotsiaalmajandusliku aspekti arvestades, et mõista milliseid muutusi on oodata ja kuidas need mõjutavad maapiirkondasid ja maapiirkondades elavaid inimesi.
 • Eestimaa Talupidajate Keskliit soovib rõhutada asjaolu, et kuna kasutatakse osa süsiniku sidumisest teiste sektorite heitekoguste korvamiseks, siis on oluline, et selle tulemusel ei tohi sattuda põllumajandustootjatele suuremat koormust.
 • Eestimaa Talupidajate Keskliit leiab, et on vaja toetada teadus- ja arendustegevust biomassi säästvamaks tootmiseks. Sektorite toetamiseks on vaja intensiivseid teadusuuringuid ja innovatsiooni ning hüvesid juba CO2 sidujatele.
 • Eestimaa Talupidajate Keskliit leiab, et on vaja rakendada ettevõtjatele ja töötajatele oskuste täiendamise ja ümberõppe programme, et tagada juurdepääs uusimatele olemasolevatele tehnoloogiatele ning digitaalsetele ja jätkusuutlikele oskustele. Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava saab olla edukas ainult siis, kui sellega kaasnevad haridus- ja koolitusprogrammid,  mis suurendavad töötajate oskusi, tagades samal ajal konkurentsivõime ja sotsiaalse õigluse.
 • Eestimaa Talupidajate Keskliit leiab, et VKEd vajavad toetavat õigusraamistikku, mis aitaks rakendada uuendusi ja innovaatilisi lahendusi, et jätkusuutlikult majandada.
 • Eestimaa Talupidajate Keskliit leiab, et tuleks rõhku panna ja soodustada tarbijate osalemist energiatootmises ehk, et tuleks soodustada kogukondlikku energiatootmist. Maapiirkondadel on suur roll taastuvenergia tootmisel ja maapiirkondades asuvates kogukondades on ka selleks valmisolek. Pöörates tähelepanu energiakogukondadele on võimalik paremini tagada kodanike osalemine energiasüsteemide ümberkujundamise protsessides, võttes kasutusele uusi taastuvenergia lahendusi. Kaasamisega suurendame tarbijate huvi taastuvenergia tootmisesse läbi omanditunde ning tugevdades lokaalseid struktuure, mis on kasulikud nii majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes.

Paketti kuuluvad algatused sisaldavad järgnevaid valdkondlikke ettepanekuid:

 

 

 

 

Veebileht HEAPÕLD.EE jagab näpunäiteid loodushoidlikeks praktikateks põllumajandusmaal

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühma eestvedamisel on valminud veebileht HEAPÕLD (heapõld.ee), kust huvilised leiavad informatsiooni loodushoidlikest ja jätkusuutlikest praktikatest põllumajandusmaadel. Veebileht annab ülevaate põllumajandusvõtetest, mis toetavad elurikkust, parandavad keskkonnaseisundit ja muldade tervist.

Tänapäeval on enamus Maa elamiskõlblikest aladest seotud põllumajandusega, mis tähendab, et väga suur osa nii Eesti, Euroopa kui ka kogu maailma elurikkusest sõltub põllumajandusmaastike loodussõbralikkusest ja seal rakendatavatest praktikatest. Väga mitmete erinevate liikide käekäik sõltub otseselt meie toidutootmispraktikatest. Samamoodi sõltub toidutootmine elurikkusest – mõju on vastastikune. Põllumajandusmaastike elurikkus suurendab põllumaade vastupidavust kliimamuutustest tulenevatele ootamatustele, aitab tagada saagikust läbi kahjurirünnakute leevendamise ja ennetamise, tolmeldamishüve säilimise ja mullaelustiku mitmekesisuse. Jätkusuutliku toidutoomise tagamiseks on seetõttu ülioluline hoida, soodustada ja väärtustada põllumaade elurikkust.

Heapõld veebileht tutvustab erinevaid võimalusi, mis aitavad hoida põllumajandusmaastike elurikkust ja head keskkonnaseisundit. Veebilehel saab uurida, millised tegevused on parimad nii kogu põllumajandusmaal kui ka haritaval maal, püsirohumaadel ja pärandniitudel. Sobivaid tegevusi saab otsida vastavalt oma soovidele – näiteks on võimalik filtreerida välja tegevused, mis soodustavad tolmeldamist, kahjuritõrjet või hoopiski muldade tervist. Võimalik on valida tegevusi vastavalt sellele, milliseid elurikkuse rühmasid on soov toetada, näiteks leiab veebilehelt konkreetsed tegevused lindude soodustamiseks põllumajandusmaadel.

Iga tegevuse kohta saab põhjaliku ülevaate selle olemusest, milleks see kasulik on, kuidas seda ise teha ja hooldada ning kui tulemuslik tegevus jätkusuutlikkuse seisukohast on. Alljärgnevalt näide põllusaarte koha.

Põllusaarte rajamine ja hooldamine

 • Eelkõige on oluline säilitada olemasolevaid põllusaari, sest mida vanemad ja suuremad on saared, seda elurikkamad nad on.
 • Uute põllusaarte rajamisel proovi sobitada saar maastikku, kasutades ära olemasolevaid maastikuelemente ning püüda luua looduslähedaselt mitmekesine elupaik.
 • Põllusaarele tasub istutada ja külvata kodumaiseid liike, mis pakuvad toitu ja elupaika erinevatele liikidele kogu aasta vältel.
 • Hooldamisel püüa säilitada saare tervikut ning soodustada elurikkust.

Mis on põllusaared?

Põllusaared on igasuguse kujuga väikesed puude, põõsaste või muu loodusliku taimkattega ala, mis on põllumaast selgesti eristatav. Saarel võib esineda ka suuri kive, kivihunnikuid, karstilehtreid ja muid maastikuelemente.

Milleks põllusaared kasulikud on?

Väikesed metsatukad keset põlde pakuvad elupaika paljudele liigirühmadele (taimed, linnud, imetajad, seened, vihmaussid, lülijalgsed, s.h. erinevad tolmeldajad, ämblikud, mardikad, kakandilised, tuhatjalgsed, jt) ja varustavad looduse hüvedega (varustamine elupaikadega, kahjurite tõrje, süsiniku sidumine, aineringete reguleerimine, veeringe reguleerimine, jne). Vanemad ja suuremad põllusaared on kõrgema elurikkusega ning pakuvad rohkemaid looduse hüvesid, kuid ka nooremad ja väiksemad on väärtuslikud ja pakuvad elupaika liikidele, mida muidu põllumajandusmaastikes ei esineks.

Kuidas põllusaari rajada?

Eelkõige on oluline säilitada põllumajandusmaastikus juba olemas olevaid põllusaari, millel taimkate ja elustik on väljakujunenud, kuid rajada võib ka uusi saari. Seejuures on kasu seda suurem, mida suurem on rajatav põllusaar. Rajada võib ka mitu lähestikku asetsevat saarekest. Uute põllusaarte rajamisel on hea ära kasutada olemasolevaid maastikuelemente. Näiteks võib kujundada saare mõne vana kivikangru ümber või mõnda madalamasse nõkku, kuhu on võimalik ühtlasi rajada kas väike veekogu või taimestumata pinnaga liiva- või kruusaauk, mis pakub pesitsusvõimalusi erinevatele putukatele, seal hulgas looduslikele mesilastele. Elupaiku pakuvad ka vanad puutüükad või –pakud ning muud looduslikke maastikke imiteerivad detailid. Varasemalt piirkonnas esinevate detailide kasutamisel on oluline silmas pidada, et ei kahjustataks juba olemasolevaid elupaiku, vaid suurendataks olemasoleva elupaiga väärtuslikkust erinevate liikide jaoks.

Põllusaarte rajamisel tasuks istutada erinevaid looduslikke puu- ja põõsaliike, mis pakuvad toitu ja elupaika erinevatele liikidele. Näiteks kombineerida okaspuid (mänd, kuusk, kadakas) ja lehtpuid, seal hulgas kasutada ka n.ö. õitsevaid puid (pihlakas, pärn, raagremmelgas, viirpuud, jne). Lepa istutamist võiks pigem vältida, sest ta on üsna tugev konkurent ning võib tekitada võsametsa,. Põõsastest võib samuti eelistada õitsevaid või huvipakkuvate viljadega põõsaid, näiteks sarapuu, kibuvitsad, magesõstar, enelad, lodjapuu jne. Saarel võib olla nii tihedama kui hõredama puistu või põõsastikuga osasid. Ümber puude on hea jätta vähemalt 6 meetri laiune rohuriba (loe lähemalt), mis eraldab puude ja põõsastega osa põllumaast. Rohumaaosas võib taimkatte kujunemist toetada looduslike seemnesegude külvamisega, seejuures võiksid olla segus esindatud nii kõrrelised heintaimed, liblikõielised kui ka teised õitsevad rohttaimed, mis on headeks toidutaimedeks tolmeldajatele. Seejuures on hea jälgida, et kevadest sügiseni kogu aeg midagi õitseks ja tolmeldajatele toitu pakuks.

Kuidas põllusaari hooldada?

Nii uute kui vanade saarte hooldamisel on oluline säilitada põllusaare terviklikkus. Hooldustöid võib teha vastavalt vajadusele ilma saare üldilmet kahjustama. Puid ja põõsaid ei tohi lõigata lindude pesitsusperioodil. Hukkunud puid ei ole vaja asendada, pigem on hea jätta nad saarele alles, kus nad saavad pakkuda elu-, toitumis- ja pesitsuspaika mitmetele seentele, sammaldele, samblikele, putukatele ning neist toituvatele lindudele. Põllusaarel ning selle ümbruses ei tohi kasutada pestitsiide ja väetiseid, välja arvatud paiguti invasiivsete võõrliikide piiramiseks.

Mine lehele heapold.ee ja uuri lähemalt, millised tegevused ja praktikad aitavad hoida elurikkust ja tagada jätkusuutliku tootmise. Muu hulgas saad teada, kuidas niita maad räägusõbralikult, mis asjad on lõokeselaigud, kuidas hooldada kraaviservasid elurikkust toetavalt ning miks on servaalad olulised.

Postituse autor: Tartu Ülikooli doktorant ja maastike elurikkuse töörühma liige Marianne Kaldra

Uuel aastal jõustuvad mitmed õigusaktid, millega muudetakse järelevalvetasusid

Maaeluministeerium
PRESSITEADE
31.12.2020

2021. aasta alguses hakkavad kehtima mitmed õigusaktid, mis toovad tootjatele kaasa järelevalvetasude ja riigilõivu muutusi.

Taimetervise valdkonnas hakkavad 1. jaanuarist kehtima taimetervise järelevalvetoimingute eest tasud ametlikele kontrollidele, mis on vajalikud, et hinnata rikkumise ulatust ja mõju või selleks, et teha kindlaks, kas rikkumine on kõrvaldatud. Makstava tasu määr 2021. aastal on 70,36 eurot. Lisaks kehtestatakse toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise tasude määrad. 2021. aastal väheneb võrreldes senisega tunnitasu 1,51 eurot 17,88 eurole tunnis.

Muutuvad ka riigilõivud mahepõllumajanduse seaduse alusel tehtavate toimingute eest. Mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega tegeleva isiku riigilõiv koosneb edaspidi kahest komponendist – püsiosa 62 eurot ja muutuvosa, mis sõltub kontrollitava maa suurusest. Riigilõivu muutuvosa on edaspidi 1,5 eurot põllumajandusmaa hektari kohta või 0,24 eurot hektari kohta korjeala puhul ning võib ulatuda kokku kuni 5000 euroni aastas. Mahetoodete ettevalmistamise ja turuleviimisega tegeleva isiku riigilõiv on edaspidi 120 eurot ja importija riigilõiv 300 eurot aastas.

Uuest aastast on mahepõllumajanduse valdkonna kontrolliasutus Põllumajandus- ja Toiduamet, kelle koodnumber, mis kantakse toodete märgistusele, on EE-ÖKO-03. Ettevõtjad võivad vanade koodidega pakkematerjali ära kasutada, kuni varude lõppemiseni ning juba turul olevad tooted ära müüa.

Lisateavet riigilõivude muudatuste kohta saab Põllumajandusameti kodulehelt või ameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonnast.

Toiduohutuse valdkonnas 1. jaanuaril jõustuv määrus toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu kohta 2021. aastaks jätab tasumäärad võrreldes 2020. kehtinuga samaks.